Corem har tecknat avsiktsförklaringar om avyttring av fastigheter till ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om drygt 12 mdkr

2023-10-20

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har tecknat fyra separata avsiktsförklaringar om avyttring av fastigheter, till underliggande fastighetsvärden om sammanlagt drygt 12 mdkr.

Fastigheterna är belägna i Sverige och Danmark, och utgörs till största del av kontor. Vid överenskomna försäljningar beräknas det första frånträdet ske i slutet av november medan det sista beräknas till under april 2024.

”Affärerna är i linje med fastlagd strategi, där vi genom ett aktivt transaktionsarbete stärker vår balansräkning och frigör medel för lösen av våra framtida obligationsförfall. Det är därför glädjande att vi nu tecknat ett flertal avsiktsförklaringar. Det ett bevis på att det finns en fungerande transaktionsmarknad men också att vi har ett attraktivt bestånd oavsett konjunktur. Inkluderat både nu ingångna avsiktsförklaringar och tidigare fullföljda transaktioner har vi hittills under året tecknat mer än 25 olika affärer, med ett brett spektrum av köpare och fastighetstyper”, säger Rutger Arnhult, VD på Corem.

Corem Property Group AB (publ)

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vVD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440 www.corem.se

Denna information är sådan information som Corem Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2023 kl. 14:15 CEST.
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.