COREM HAR IDAG TILLTRÄTT AKTIERNA I ESTANCIA LOGISTIK OCH TAGIT ÖVER ANSVARET FÖR OBLIGATIONSLÅN OM 200 MKR SAMT EMITTERAT PREFERENSAKTIER

2016-05-31

Som tidigare meddelats har Corem Property Group AB (publ) avtalat om förvärv av Estancia Logistik AB (publ) och att Corem direkt efter tillträdet ska ta över ansvaret för Estancia Logistiks obligationslån om 200 mkr.

Corem har nu tillträtt aktierna i Estancia Logistik och tagit över ansvaret för obligationslånet. Samtidigt har också villkoren för obligationslånet ändrats och gäller från den 31 maj 2016 med den nya lydelse som obligationsinnehavrana tidigare godkänt. Corem har även genomfört nyemission av totalt 588 681 preferensaktier till säljarna som en del av betalningen för aktierna. Ändringarna av villkoren för obligationslånet innebär bl.a. att Corem har ersatt Estancia Logistik som emittent, att obligationslånet inte längre är säkerställt, att likviden ska användas till refinansiering av utestående obligationslån och för allmänna verksamhetsändamål, att den årliga räntan sänks till rörlig ränta om STIBOR 3M + 5 procent och att ramen för obligationslånet ökas till 750 mkr. Löptiden förblir oförändrad.

De obligationsinnehavare som per den 31 maj 2016 är registrerade i skuldboken hos Euroclear erhåller en upfront fee om sex procent av nominellt belopp på sina obligationer som betalas ut senast fem arbetsdagar efter tillträdesdagen.

Den nya räntan enligt de ändrade obligationsvillkoren kommer att gälla från och med den 1 juni 2016 och betalas ut tillsammans med tidigare upplupen ränta på nästa räntebetalningsdag den 29 juni 2016 i enlighet med de ändrade obligationsvillkoren.

Notera att Euroclears system, på grund av tekniska hinder, kommer att fortsätta ange Estancia Logistiks organisationsnummer istället för Corems organisationsnummer för obligationen i ytterligare några dagar. Corems obligation kommer senare att handlas under CORE_001.

I samband med tillträdet har Estancia Logistik sålt Estancia Logistik Lund till ett bolag ägt av säljarna  

MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Corem. Nordic Fixed Income AB, som ingår i Arctic-gruppen, har varit finansiell rådgivare åt Corem vad avser ändring av obligationsvillkoren.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016 kl. 14.15.