Corem emitterar ytterligare gröna obligationer om 150 mkr

2021-01-15

Corem har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån med förfall i april 2024 om 150 mkr. Obligationerna emitteras på kurs 100,5 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,34 % till förfall. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr av vilket 1 000 mkr nu är utnyttjat. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål.

Arctic Securities har varit finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen, medan Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

Attachments