COREM EMITTERAR SITT FÖRSTA GRÖNA OBLIGATIONSLÅN, OFFENTLIGGÖR UTFALL AV ÅTERKÖPSERBJUDANDET SAMT BEKRÄFTAR FÖRTIDA INLÖSEN AV SAMTLIGA OBLIGATIONER MED FÖRFALL I MARS 2021

2020-10-22

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATIONS I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Emission av senior icke-säkerställd grön obligation

Corem Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”Corem”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer denominerade i SEK till ett totalt belopp om 850 miljoner kronor inom ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor och en löptid om 3,5 år med likviddag den 29 oktober 2020 (de “Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna löper med en ränta om 3m Stibor + 3,5 %. Investerarintresset för det Nya Obligationerna var mycket stort och övertecknades kraftigt. De Nya Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk (det ”Gröna Ramverket”), vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar. Refinansieringen består främst av inlösen av de Utestående Obligationerna (såsom definieras nedan).

“Vi är stolta över att vi kommer att emittera vår första gröna obligation och den utgör ett kvitto på att vårt ambitiösa hållbarhetsarbete uppskattas av kapitalmarknaden. Emissionen är också en naturlig del av vårt kontinuerliga arbete med att minimera den finansiella risken samtidigt som den möjliggör fortsatta förvärv och investeringar vilket kommer att stärka vår gröna profil ytterligare”, kommenterar Bolagets VD Eva Landén.

Återköpserbjudande och inlösen

Vidare offentliggör Corem utfallet av det frivilliga återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 1 mars 2021 (ISIN SE0010894931) och utestående volym om 850 miljoner kronor (de ”Utestående Obligationerna”).

Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12.00 CEST. Innehavarna av de Utestående Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet anmält intresse att delta i Återköpserbjudandet med ett sammanlagt nominellt belopp uppgående till 592 miljoner kronor. Corem meddelar härmed att Bolaget avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för de Utestående Obligationerna i Återköpserbjudandet är 100,40% av nominellt belopp jämte upplupen, men ej utbetald, ränta. Bolaget har accepterat återköp av samtliga Utestående Obligationer som lämnats in i Återköpserbjudandet. Bolaget kommer efter genomfört Återköpserbjudande äga Utestående Obligationer om totalt 592 miljoner kronor. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 29 oktober 2020.

Givet den framgångsrika emissionen av de Nya Obligationerna har Bolaget beslutat att genomföra en fullständig förtida inlösen av de Utestående Obligationerna den 1 december 2020 (”Lösendagen”). I enlighet med punkt 9.3 i obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna kommer Bolaget att erlägga 100,00% av nominellt belopp (dvs. 1 000 000 kronor per Utestående Obligation), plus upplupen, men ej utbetald, ränta till och med Lösendagen, till de personer som är registrerade såsom innehavare av Utestående Obligationer i Euroclear Swedens register på avstämningsdagen den 24 november 2020.

Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet medan Walthon Advokater har varit legal rådgivare. Swedbank var ensam rådgivare till Corem i samband med upprättande av det Gröna Ramverket.