Corem emitterar gröna SEK-obligationer om 2 350mkr och offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande av utestående Klövern 2018/2022-obligationer

2022-01-13

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Obligationsemission

Corem Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”Corem”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 2 350 000 000 kr. Obligationerna har en löptid om 2,75 år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 275 baspunkter och slutligt förfall 21 oktober 2024 (de ”Nya Obligationerna”). Corem avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Återköpserbjudande

Corem offentliggör vidare resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av dess dotterbolag Klövern AB (publ):s utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 4 april 2022, ISIN SE0011063163 och med utestående volym om 2 350 000 000 kr (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CET den 13 januari 2022. Innehavare av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 1 897 900 000 kr.

Corem meddelar härmed att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och godkänner samtliga återköpsinstruktioner av Obligationer för köp. Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 100,20 procent av nominellt belopp. Corem kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas den 21 januari 2022.

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundärhandel hos Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) (“Dealer Managers”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.

Dealer Managers
Nordea Bank Abp: +45 6161 2996,  NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Swedbank AB (publ):  08 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@corem.se
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.