COREM AVSER TILLTRÄDA AKTIERNA I ESTANCIA LOGISTIK DEN 31 MAJ 2016 DÅ OCKSÅ COREM TAR ÖVER ANSVARET FÖR ESTANCIA LOGISTIKS OBLIGATIONSLÅN OM 200 MKR

2016-05-24

Som tidigare meddelats har Corem Property Group AB (publ) avtalat om förvärv av Estancia Logistik AB (publ) med planerat tillträde den 1 juni 2016. Corem och ägarna av Estancia Logistik har nu kommit överens om att tillträde ska ske den 31 maj 2016.

Som tidigare meddelats ska Corem direkt efter tillträdet ta över ansvaret för Estancia Logistiks obligationslån om 200 mkr. På tillträdesdagen den 31 maj 2016, under förutsättning att tillträde äger rum, ska också villkoren för obligationslånet gälla med den nya lydelse som obligationsinnehavarna tidigare godkänt.

Ändringarna innebär bl.a. att Corem ersätter Estancia Logistik som emittent, att obligationslånet inte längre är säkerställt, att likviden ska användas till refinansiering av utestående obligationslån och för allmänna verksamhetsändamål, att den årliga räntan sänks till rörlig ränta om STIBOR 3M + 5 procent och att ramen för obligationslånet ökas till 750 mkr. Löptiden förblir oförändrad.

De obligationsinnehavare som per tillträdesdagen är registrerade i skuldboken hos Euroclear erhåller en upfront fee om sex procent av nominellt belopp på sina obligationer som betalas ut senast fem arbetsdagar efter tillträdesdagen.

Den nya räntan enligt de ändrade obligationsvillkoren kommer att gälla från och med den 1 juni 2016 och betalas ut tillsammans med tidigare upplupen ränta på nästa räntebetalningsdag den 29 juni 2016 i enlighet med de ändrade obligationsvillkoren. Detta innebär att någon utbetalning av upplupen ränta inte kommer att ske i samband med tillträdet den 31 maj 2016.

Notera att Euroclears system, på grund av tekniska hinder, kommer att fortsätta ange Estancia Logistiks organisationsnummer istället för Corems organisationsnummer för obligationen i några dagar efter tillträdet. Corem kommer dock att ta över som emittent, och de nya villkoren kommer att gälla från tillträdet den 31 maj 2016. 

MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Corem. Nordic Fixed Income AB, som ingår i Arctic-gruppen, har varit finansiell rådgivare åt Corem vad avser ändring av obligationsvillkoren.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2016 kl. 08.00.