Corem avser att emittera gröna SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående Corem 2020/2023-obligationer och Corem Kelly 2019/2023-obligationer

2022-09-22

 

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Corem Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”Corem”) har givit Nordea Bank Abp (”Nordea”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda SEK-obligationer med en förväntad löptid om tre (3) år (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna, erbjuder Corem innehavare av (i) dess utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 27 februari 2023, ISIN SE0013877008 och med en utestående volym om SEK 483 750 000[1] (”Corem Obligationerna”) samt (ii) dess dotterbolag Corem Kelly AB (publ):s (tidigare Klövern AB (publ)) utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 5 juni 2023, ISIN SE0012702785 och med en utestående volym om SEK 700 000 000  (”Klövern Obligationerna” och, tillsammans med Corem Obligationerna ”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer upp till ett belopp motsvarande likviden från emissionen av de Nya Obligationerna mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 100,60 procent av nominellt belopp för Corem Obligationerna och 101,00 procent av nominellt belopp för Klövern Obligationerna. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 22 september 2022 (”Återköpsdokumentet”).

 

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns bifogat, samt under följande länk: https://www.corem.se/investor-relations/prospekt-aktier-och-obligationer-etc/

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 26 september 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 3 oktober 2022 och förväntas i möjligaste mån att sammanfalla med likviddatum för de Nya Obligationerna. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna blir framgångsrik. Bolaget avser att behålla Corem Obligationerna som återköps i sin balansräkning eller, för det fall samtliga av de utestående Corem Obligationerna återköps, att makulera samtliga Corem Obligationerna i enlighet med villkoren för Corem Obligationerna och att överföra Klövern Obligationerna som återköps av Bolaget till Corem Kelly AB (publ) för makulering i enlighet med villkoren för Klövern Obligationerna. 

Innehavare av Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av de Nya Obligationerna. På samma sätt kan innehavare av Obligationerna som tecknar sig för och tilldelas allokering i de Nya Obligationerna erhålla prioritering i Återköpserbjudandet, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea och Swedbank att vara dealer managers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet och Walthon Advokater AB har agerat legal rådgivare till Bolaget.

Dealer Managers

Nordea: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank: +46 (0)8 700 90 22, liabilitymanagement@swedbank.se

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Anna-Karin Hag, CFO, 010-482 76 54, anna-karin.hag@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

 

Denna information är sådan information som Corem Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2022 kl. 09:15 CEST.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

[1] Corem Property Group AB (publ) har tidigare återköpt, men inte makulerat, obligationer om ett belopp om SEK 766 250 000.