Bokslutskommuniké januari-december 2021

2022-02-24

• Intäkterna ökade till 2 805 mkr (894).

• Driftsöverskottet ökade till 1 894 mkr (668).

• Förvaltningsresultatet ökade till 1 178 mkr (420).

• Nettouthyrningen uppgick till 129 mkr, varav 98 mkr under det fjärde kvartalet.

• Investeringar i ny- till- och ombyggnation uppgick till 1 771 mkr. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 661 mkr. Totalt uppgick värdeförändringar på fastigheter till 3 432 mkr (759).

• Värdeförändringar finansiella placeringar uppgick till 870 mkr (–1 042).

• Resultatet efter skatt ökade till 4 495 mkr (–108), motsvarande 5,52 kr (–0,52) per stamaktie av serie A och B.

• Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick till 83 084 mkr (14 002), efter rörelseförvärv av Klövern med förvaltningsfastigheter till ett värde om 61 557 mkr vid förvärvstidpunkten.

• Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick till 29,60 kr (22,22).

• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,40 kr (0,65) per stamaktie av serie A och B, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0,10 kr.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 20,00 kr per stamaktie av serie D och preferensaktie, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 5,00 kr.
 

HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET

• Ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med A24 Films om cirka 3 800 kvm i projektfastigheten 1245 Broadway i New York. Inflyttning är planerad till det andra halvåret 2022.

• Corem och ALM Equity har tecknat en avsiktsförklaring för att utreda förutsättningarna att skapa ett gemensamt bolag, vars syfte är att utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning. Förhandlingarna förväntas vara slutförda under det första kvartalet 2022.

• Per den 31 december 2021 har 9 omsättningsfastigheter redovisningsmässigt omklassificerats till förvaltningsfastigheter.

• Avtal har tecknats om att sälja fem fastigheter i Borås, totalt fyra fastigheter i Västerås, Norrköping, Svedala och Sollentuna samt tomträtten till en fastighet i Hallstahammar för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 1 030 mkr.
 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• I januari 2022 emitterade Corem icke-säkerställda gröna obligationer om 2 350 mkr med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 275 baspunkter. Samtidigt återköptes icke-säkerställda obligationer till ett nominellt belopp om 1 898 mkr med rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 400 baspunkter.
 

VD:s kommentar

En bra avslutning på 2021 för det nya Corem

Genom förvärvet av Klövern skapade vi under 2021 ett nytt, större och starkare Corem. Under det fjärde kvartalet har ett stort fokus legat på att integrera de båda bolagen och staka ut riktningen framåt. Vi har satt ambitiösa mål för verksamheten och formulerat en ny, gemensam vision – Fastigheter för framtiden. Jag kan nu med glädje konstatera att vi samtidigt avslutade året med ett bra sista kvartal med rekordhög nettouthyrning, bra resultatutveckling, stark värdeutveckling i fastighetsbeståndet och ett substansvärde (NAV) som förbättrades till 29,60 kronor per aktie.

Breddat kunderbjudande, effektivare finansiering
Klövern konsolideras i Corem sedan den 15 juni. Genom förvärvet har kunderbjudandet breddats samtidigt som finansieringsmöjligheterna förbättrats. Corem är idag ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med drygt 500 fastigheter till ett värde av 83 miljarder kronor. Varumärket Klövern kommer nu successivt att fasas ut och ersättas helt av Corem.

De målsättningar som formulerats för de kommande åren syftar till att på ett långsiktigt hållbart sätt skapa god värdetillväxt genom kundnära förvaltning, projektutveckling och strategiska fastighetstransaktioner. På det finansiella planet är det stort fokus på målsättningen att komplettera BBB- ratingen från Scope med ytterligare en investment grade-rating från något av de tre stora ratinginstituten senast under 2023. Det innebär att vi alltid behöver prioritera de mest lönsamma och värdeskapande affärerna i kombination med kostnadseffektiv finansiering. Det kan även noteras att vi under det fjärde kvartalet sänkt belåningsgraden med två procentenheter till 53 procent.

Stark nettouthyrning och bra resultatutveckling
Aktiviteten i kontorshyresmarknaden fortsatte att öka under årets sista kvartal samtidigt som efterfrågan på citynära logistik var hög. Detta avspeglas i Corems starka nettouthyrning som uppgick till 98 mkr under det fjärde kvartalet och 129 mkr under året som helhet. Bland annat har ett 15-årigt avtal tecknats med A24 Films avseende cirka 3 800 kvm i New York, medan det på den svenska marknaden kan nämnas ett 11-årigt avtal med Bilia avseende cirka 11 000 kvm och ett 15-årigt avtal med Statens Försvarshistoriska Museer avseende nybyggnation och uthyrning av cirka 3 500 kvm.

Resultatutvecklingen var bra även om det fjärde kvartalet påverkades av högre energipriser, kallare väder och temporärt högre kostnader för reparationer & underhåll. Under helåret ökade förvaltningsresultatet, exklusive den del som kommer från Klövern och förvärvskostnader, med 21 procent.

Bra förutsättningar för 2022
När de flesta pandemirelaterade restriktionerna nu har lyfts ser vi med glädje hur återgången till arbetsplatserna kommer i gång på allvar. Detta skapar goda förutsättningar för en fortsatt återhämtning i ekonomin, inklusive gynnsam efterfrågan på lokaler.

Stigande inflation, bland annat vad gäller energipriser, skapar en viss osäkerhet. Uppgången i inflationen under 2021 kommer samtidigt att ha en positiv effekt på hyresintäkterna då 84 procent av Corems svenska hyresavtal är indexerade mot oktober månads konsumentprisindex (KPI), vilket steg med 2,8 procent. Detta innebär en positiv effekt på hyresintäkterna om cirka 90 mkr under 2022.

Renodling av fastighetsbeståndet
Genom förvärvet av Klövern har Corems byggrättsportfölj vuxit markant. Vi ser här stora framtida värden och möjligheter att realisera dessa. Som ett steg i det arbetet kunde vi i november kommunicera att en avsiktsförklaring tecknats med ALM Equity för att utreda förutsättningarna för ett gemensamt bolag för utveckling av cirka 24 000 hyresbostäder. Parterna avser att notera det gemensamma bolaget. För Corems del skulle ett genomförande av dessa planer innebära ett intensifierat fokus på kommersiella fastigheter.

Som en del av den geografiska och segmentsmässiga renodlingen av Corems kommersiella bestånd tecknade vi även under årets sista kvartal ett antal avtal om att avyttra fastigheter för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om drygt 1 miljard kronor.

Projektutveckling skapar värde
Flera spännande projekt pågår både i Sverige och utomlands. I Stockholm fortlöper arbetet med att modernisera en kontorsfastighet på Klarabergsgatan i mycket centralt läge nära Centralstationen och i Örebro uppförs en ny hotell- och kontorsbyggnad inom projektet Örebro Entrés första etapp. Våra två största pågående nybyggnationsprojekt är två högkvalitativa kontorsbyggnader i attraktiva lägen på Manhattan. Även i New York ökar aktiviteten i hyresmarknaden och under det fjärde kvartalet tecknades två nya hyreskontrakt, båda med inflyttning under 2022.

Hållbar förvaltning och finansiering
Hållbarhet är en naturligt integrerad del av hela vår verksamhet och vi har under hösten formulerat ett antal nya ambitiösa mål. Exempelvis ska Corems genomsnittliga energianvändning år 2030 vara högst 65 kWh/kvm. Detta motsvarar en minskning med 30 procent jämfört med 2020 års redan låga nivå.

Grön finansiering fortsätter att växa i betydelse. I januari emitterade vi gröna obligationer om 2,35 miljarder kronor med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 275 baspunkter. Detta för att refinansiera obligationer, emitterade av Klövern, med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 400 baspunkter.

Jag vill tacka alla medarbetare för ett både händelserikt och framgångsrikt 2021 och ser framför mig ett spännande 2022 där vi tillsammans i det nya Corem utvecklar och optimerar fastighetsbeståndet ytterligare med ett oförändrat fokus på lokal förvaltning nära kunden.

Eva Landén, VD
Stockholm 24 februari 2022

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se
Anna-Karin Hag, CFO, 08-503 853 49, anna-karin.hag@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 08:00.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.