BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2016

2017-02-21

RÄKENSKAPSÅRET (JANUARI – DECEMBER 2016)

  • Hyresintäkterna ökade med 19 procent till 723 mkr (607) och övriga intäkter uppgick till 17 mkr (19).
  • Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 574 mkr (481).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 37 procent till 276mkr (201).
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 498 mkr (265) och värde­för­ändringar derivat påverkade resultatet med -101 mkr (114).
  • Resultat efter skatt uppgick till 915 mkr (800), vilket motsvarar 11,76 kr per stamaktie (10,00).
  • Under perioden har 35 fastigheter förvärvats, till ett fastighetsvärde om 2 186 mkr, och tre fastigheter avyttrats, till ett fastighetsvärde om 189 mkr. Investeringar om 385 mkr har gjorts i ny-, till-, och ombyggnationer.
  • Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 10 667 mkr (7 776).
  • Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 1,75 kronor per stamaktie (1,50), samt 10,00 kronor (10,00) per preferensaktie att betalas ut med 2,50 kronor (2,50) per kvartal.

VD’S KOMMENTAR

Ännu ett år med rekordresultat i Corems snart 10-åriga historia. Resultatet före skatt visar på 1 017 mkr jämfört med fjolårets 905 mkr, något vi nått genom starkt förbättrat förvaltningsresultatet i kombination med positiva värdeförändringar av fastighetsbeståndet.

När vi blickar tillbaka på 2016, kan vi konstatera att det inte har saknats stora och utmanande omvärldsfaktorer. Trots detta, kan vi glädjas åt ett intensivt fastighetsår med höga transaktions- och uthyrnings-volymer. Corems hyresintäkter och drifts­överskott ökade med 19 procent vilket både beror på årets förvärv samt på det dagliga kund­fokuserade arbetet ute bland våra fastigheter. Både fastighetsvärde och förvaltningsresultat har ökat med 37 procent under perioden. Vi jobbar ständigt med förbättringar och den service som visas mot våra kunder är avgörande för att våra affärer ska ge goda resultat. Vårt jämförbara bestånd visar tydligt positiva siffor med ett ökat driftsöverskott om 4 procent, likaså hade det fjärde kvartalet positiv nettouthyrning. 

Under det fjärde kvartalet fortsatte vi vårt transaktionsarbete och stärkte vår fastighetsportfölj dels med en fastighet i Västberga samt genom förvärv av två fastigheter i Malmö respektive Helsingborg. Det känns mycket bra att kunna utöka vårt bestånd i Region Syd med en nyetablering om drygt 20 000 kvm i Långeberga, Helsingborg. Området har ett erkänt bra logistiskt läge och förvaltningsmässigt är det ett rejält tillskott som passar oss väl. Med årets tillväxt ser vi tydligare att den ökade fastighetsvolymen ger möjlighet till framtida synergier, och att flexibiliteten i vår affär breddas. Vår nyuppförda fastighet i Halmstad om drygt 5 300 kvm stod inflyttningsklar i december och inom kort kommer vårt nybyggnadsprojekt i Västerås om 30 000 kvm vara färdigställt. Vi ser en stor potential för värdeskapande inom vår projektverksamhet. 

Hållbar tillväxt och värdeökning betyder rätt fokus och en långsiktig syn på vilka beslut som ska fattas och vad som ska prioriteras för att möta morgondagens utmaningar. Vi måste hela tiden anpassa oss till att möta kundernas behov och kunna leverera det som kunderna efterfrågar, nu och i framtiden. Corem har under året växt i snabb takt, både med förvärv av 35 fastigheter och investering i nybyggnads- och utbyggnadsprojekt. Vi har därför under december förstärkt vår organisation och har nu en tydlig uppdelning av förvaltning och projektutveckling. Vi är väl rustade för ett 2017 där vi kan fortsätta växa, bibehålla fokus på förvaltning och utveckla vårt bestånd. Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för ert hårda arbete och stora insatser under det gångna året. Människor och företag växer tillsammans, vilket innebär att vi hela tiden måste attrahera medarbetare med rätt kunskap och engagemang.

Stockholm den 21 februari 2017
Eva Landén, VD

KALENDARIUM

Årsredovisning 2016………………………mars 2017
Delårsrapport januari – mars 2017……28 april 2017
Årsstämma 2017………………………….28 april 2017