BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015

2016-02-19

RÄKENSKAPSÅRET

  • Resultat före skatt uppgick till 905 mkr (162) och resultat efter skatt uppgick till 800 mkr (112), vilket motsvarar 10,00 kr per stamaktie (0,61).
  • Intäkterna uppgick till 626 mkr (621), driftsöverskottet till 481 mkr (480) och förvaltningsresultatet till 201 mkr (202).
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 265 mkr (138) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 114 mkr (-358).
  • Corem har under året förvärvat nio och avyttrat sju fastigheter.
  • Nettoinvesteringar under året uppgick till 278 mkr (724).
  • Innehavet i Klövern AB (publ) är bokfört till 1 460 mkr (1 197). Verkligt värde på Corems innehav, baserat på börskurs per den 31 december 2015, uppgick till 1 672 mkr (1 356).

  • Corem har under året emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 750 mkr.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr (0,80) per stamaktie samt 10,00 kr (10,00) per preferensaktie att utbetalas med 2,50 kr (2,50) per kvartal. 

KALENDARIUM
Årsredovisning 2015                        mars 2016
Årsstämma 2016                           27 april 2016
Delårsrapport jan-mar 2016         27 april 2016
Delårsrapport jan-jun 2016              13 juli 2016

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2016 kl 08.00.