BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014

2015-02-17

RÄKENSKAPSÅRET

 • Hyresintäkterna uppgick till 621 mkr (556).
 • Driftsöverskottet uppgick till 480 mkr (412).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 202 mkr (158).

 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 138 mkr (-27) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -358 mkr (192).
   
 • Innehavet i Klövern AB (publ) redovisas enligt kapitalandelsmetoden och uppgick till 1 197 mkr (1 064). Verkligt värde på Corems innehav baserat på börskurs per den 31 december 2014 uppgick till 1 356 mkr (918).
   
 • Resultat efter skatt uppgick till 112 mkr (372); 0,61 kr per stamaktie (4,05), efter att resultatet belastats med 68 mkr avseende skatt hänförlig till pågående skatteärende.

 • Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 724 mkr (579).
 • Corem har under året förvärvat sju samt avyttrat åtta fastigheter.
 • I mars omförhandlade Corem samtliga hyresavtal med Ericsson med ett sammanlagt kontraktsvärde om 200 mkr. Avtalen omfattar cirka 73 000 kvm med en genomsnittlig kontraktstid om cirka 5 år.
 • Den 7 april 2014 emitterade Corem ett treårigt, icke-säkerställt, obligationslån om 400 mkr, vilket noterats på NASDAQ Stockholm.

 • I december tillträddes tidigare kommunicerat förvärv om en nyuppförd logistikanläggning i Roskilde med en uthyrbar area om cirka 23 500 kvm. I december avtalades även om förvärv av en fastighet i Greve, strax utanför Köpenhamn, med en uthyrbar area om 12 500 kvm. Planerat tillträde är april 2015.

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,80 kr (0,70) per stamaktie samt 10,00 kr (10,00) per preferensaktie att utbetalas med 2,50 kr (2,50) per kvartal.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Verkligt värde på Corems innehav i Klövern AB (publ) per den 17 februari 2015 uppgick till 1 702 mkr, vilket är 505 mkr över redovisat värde.

KALENDARIUM
Årsredovisning 2014                       mars 2015
Årsstämma 2015                         28 april 2015
Delårsrapport jan-mar 2015        28 april 2015
Delårsrapport jan-jun 2015            13 juli 2015
 

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari kl 13.00.