BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

2020-04-28

Vid årsstämma den 28 april 2020 i Corem Property Group AB beslutades följande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,60 kr per stamaktie av serie A respektive serie B och totalt 20,00 kronor per preferensaktie, där utdelning för preferensaktien delas upp i fyra utbetalningar om vardera 5,00 kr.

Avstämningsdag för utdelning för stamaktier ska vara den 30 april 2020, med beräknad utbetalningsdag den 6 maj 2020.

Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara;

i.        30 juni 2020 med beräknad utbetalningsdag 3 juli 2020,

ii.       30 september 2020 med beräknad utbetalningsdag 5 oktober 2020,

iii.      30 december 2020 med beräknad utbetalningsdag 7 januari 2021, och

iv.     31 mars 2021 med beräknad utbetalningsdag 7 april 2021.

Stämman beslutade även om utdelning på eventuellt tillkommande preferensaktier emitterade i enlighet med det bemyndigande som styrelsen erhöll från årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter fortsatt ska vara sex.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Christina Tillman och Fredrik Rapp samt om nyval av Katarina Klingspor och Magnus Uggla. Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att styrelsens arvoden ska uppgå till 320 000 kronor för styrelseordföranden och 180 000 kronor vardera för övriga ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer fortsatt ska vara en.

Stämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor med Katrine Söderberg som huvudansvarig revisor.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till riktlinjer och sammansättning enligt följande:  Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara styrelsens ordförande samt representanter för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna, per den sista dagen för aktiehandel i augusti månad året före årsstämman.

Stämman godkände vidare föreslagna ändringar av bolagsordningen.

Styrelsen lämnade i kallelsen till årsstämman ett förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och fondemission. Genom pressmeddelande den 23 april föreslog styrelsen att stämman inte skulle rösta i enlighet med tidigare lämnat förslag, med hänsyn till rådande omvärldsfaktorer. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte rösta om tidigare lämnat förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och fondemission.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller B och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Vid nyemissioner av stamaktier av serie B och/eller preferensaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att, under tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många stamaktier av serie A och/eller B och/eller preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stam- och preferensaktier efter förvärv uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade stam- respektive preferensaktier i bolaget. Bemyndigandet gäller intill årsstämman 2021.