BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

2019-05-03

Vid årsstämma den 3 maj 2019 i Corem Property Group AB beslutades följande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,45 kr per stamaktie och totalt 20,00 kronor per preferensaktie.

Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 7 maj 2019 med beräknad utbetalning den 10 maj 2019.

Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara;
(i) den 28 juni 2019 med beräknad utbetalningsdag den 3 juli 2019,
(ii) den 30 september 2019 med beräknad utbetalningsdag den 3 oktober 2019,
(iii) den 30 december 2019 med beräknad utbetalningsdag den 7 januari 2020, och
(iv) den 31 mars 2020 med beräknad utbetalningsdag den 3 april 2020.

Stämman beslutade även om utdelning på eventuellt tillkommande preferensaktier emitterade i enlighet med det bemyndigande som styrelsen erhöll från årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter fortsatt ska vara sex.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Jan Sundling, Christina Tillman, Carina Axelsson samt Fredrik Rapp. Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att styrelsens arvoden ska uppgå till 310 000 kronor för styrelseordföranden och 170 000 kronor vardera för övriga ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer fortsatt ska vara en.

Stämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor med Katrine Söderberg som huvudansvarig revisor.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till riktlinjer och sammansättning enligt följande: Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara styrelsens ordförande samt representanter för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna, per den sista dagen för aktiehandel i augusti månad året före årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller B och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019. Vid nyemissioner av stamaktier av serie B och/eller preferensaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att, under tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många stamaktier av serie A och/eller B och/eller preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stam- och preferensaktier efter förvärv uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade stam- respektive preferensaktier i bolaget. Bemyndigandet gäller intill årsstämman 2020.