BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

2017-04-28

Vid årsstämma den 28 april 2017 i Corem Property Group AB beslutades följande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 1,75 kr per stamaktie och totalt 10,00 kronor per preferensaktie.

Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 3 maj 2017 med beräknad utbetalning 8 maj 2017.

Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara;

(i) fredagen den 30 juni 2017 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 5 juli 2017,

(ii) fredagen den 29 september 2017 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 4 oktober 2017,

(iii) fredagen den 29 december 2017 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 4 januari 2018, och

(iv) torsdagen den 29 mars 2018 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 5 april 2018.

Stämman beslutade även om utdelning på eventuellt tillkommande preferensaktier emitterade i enlighet med det bemyndigande som styrelsen erhöll från årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Jan Sundling och Christina Tillman samt valde till ny ledamot Carina Axelsson. Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att styrelsens arvoden ska uppgå till 300 000 kronor för styrelseordföranden och 165 000 kronor vardera för övriga ledamöter.

Stämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor och därjämte auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, verksam vid Ernst & Young AB.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till riktlinjer och sammansättning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara styrelsens ordförande samt representanter för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna, per den sista dagen för aktiehandel i augusti månad året före årsstämman.

Stämman godkände styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med 28 426 616 kronor genom indragning av 7 580 431 egna stamaktier, samt därpå följande fondemission om 30 206 462 kronor varigenom aktiekapitalet återställs.

Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017. Vid nyemissioner av preferensaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, under tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många stam- och preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stam- och preferensaktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade stam- respektive preferensaktier i bolaget. Bemyndigandet gäller intill årsstämman 2018.