ÅTERKÖP AV AKTIER I COREM PROPERTY GROUP

2017-07-24

I enlighet med beslut från årsstämma den 28 april 2017 kommer Corem Property Group AB (publ) att påbörja återköpsprogram av egna stamaktier. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma.

På stämman bemyndigades styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Aktierna kommer att förvärvas på NASDAQ Stockholm, eller annan reglerad marknadsplats till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet.

Återköpsprogrammet ger ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan. Härmed ges bland annat möjlighet att kunna överlåta aktier som likvid i samband med eventuella förvärv eller för finansiering av fastighetsinvesteringar.

Corem Property Group AB (publ) innehar för närvarande inga egna aktier.

Informationen lämnades av nedanstående persons försorg den 24 juli 2017 kl. 15:00.