ÅTERKÖP AV AKTIER I COREM PROPERTY GROUP

2016-06-01

Corem har per den 31 maj 2016 ett totalt innehav om 4 309 674 stamaktier, vilket motsvarar 5,6 procent av rösterna och 5,2 procent av bolagets samtliga aktier.

Corem har från den 13 maj till den 31 maj 2016 återköpt 1 804 549 stamaktier i bolaget för sammanlagt 51 221 651 kronor, vilket innebär en genomsnittskurs om 28,6 kr.

Återköpen har skett med stöd av beslut från årsstämma den 27 april 2016. Beslutet omfattar att förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Totalt antal aktier i bolaget: 82 507 905 aktier (75 896 586 stam- och 6 611 319 preferensaktier).

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2016 kl. 12.00.