ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

2015-04-28

Vid årsstämma den 28 april 2015 i Corem Property Group AB beslutades följande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,80 kr per stamaktie och totalt 10,00 kronor per preferensaktie.

Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 30 april 2015 med beräknad utdelning

6 maj 2015.

Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara;

den 30 juni 2015 med beräknad utdelningsdag den 3 juli 2015;

den 30 september 2015 med beräknad utdelningsdag den 5 oktober 2015;

den 30 december 2015 med beräknad utdelningsdag den 7 januari 2016; och

den 31 mars 2016 med beräknad utdelningsdag den 5 april 2016

Stämman beslutade även om utdelning på eventuellt tillkommande preferensaktier emitterade i enlighet med det bemyndigande som styrelsen erhöll från årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Jan Sundling och Christina Tillman. Karl Perlhagen hade avböjt omval. Till ny ledamot i styrelsen valdes Johanna Skogestig. Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att styrelsens arvoden ska uppgå till 250 000 kronor för styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera för övriga ledamöter.

Stämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor och därjämte auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, verksam vid Ernst & Young AB.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman biföll styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens villkor för preferensaktien. Styrelsens förslag innebar att inlösenkursen för preferensaktien höjdes från 175 kronor till 250 kronor och att beloppet att erhålla per preferensaktie vid bolagets upplösning ändrades från 150 kronor till 225 kronor. Stämman beslutade således att ändra tredje stycket i punkt 5.4 (Inlösen) i bolagsordningen till:

”Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 250 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.”

Stämman beslutade även att ändra punkt 5.5 (Bolagets upplösning) i bolagsordningen till: ”Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla 225 kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.”

Stämman beslutade att ändra punkt 11 i bolagsordningen (Deltagande i bolagsstämma) till: ”För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2015. Vid nyemissioner av preferensaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, under tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många stam- och preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stam- och preferensaktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade stam- respektive preferensaktier i bolaget. Bemyndigandet gäller intill årsstämman 2016.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till riktlinjer och sammansättning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara styrelsens ordförande samt representanter för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna.  

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 kl. 19.00