Antal aktier den 31 mars 2022

2022-03-31

I enlighet med ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum. Begäran om omvandling avseende 111 812 stamaktier av serie A inkom till bolaget under februari månad 2022. Dessa har under mars 2022 omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har förändrats.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i Corem till 93 730 797 stamaktier av serie A, 1 023 591 380 stamaktier av serie B, 7 545 809 stamaktier av serie D samt 12 415 295 preferensaktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan stamaktier av serie B, stamaktier av serie D och preferensaktier berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 198 086 045,4.

Per dagens datum innehar Corem 2 913 825 återköpta stamaktier av serie A, 31 191 000  återköpta stamaktier av serie B och 42 000 återköpta stamaktier av serie D.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 08:00 CEST.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.