ÄNDRAT FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN

2020-04-23

Styrelsen har i kallelsen föreslagit att årsstämman ska besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och efterföljande fondemission. Styrelsen föreslår nu att stämman inte röstar i enlighet med tidigare lämnat förslag med hänsyn till rådande omvärldsfaktorer.

 

Stockholm i april 2020

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen

 

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl 21:30.