Systematiskt Brandskyddsarbete

Vad är systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning.

Hemma i villan eller lägenheten kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning, samt att ha brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i och där behövs ingen dokumentation. Behovet av ett systematiskt brandskyddsarbete ökar beroende på riskerna i en byggnad eller en verksamhet. Exempelvis behöver en förskola, en mindre kontorslokal eller en mindre butik en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete med en enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet.

För en komplex industri, ett sjukhus eller större hotell däremot behövs ett mer omfattande systematiskt brandskyddsarbete med en mer omfattande dokumentation. Det handlar i grunden om att ha kunskap om vilket brandskydd som finns i byggnaden och hur de olika delarna av brandskyddet exempelvis brandcellsgränser, utrymningsvägar och fungerar och samspelar.

Idag finns det fina hjälpmedel i form av appar som gör att egenkontroller av brandskyddet är digitala där kontrollronder och uppföljning av brister blir lätta att hantera.

Man behöver ha rutiner för hur olika delar av brandskyddet ska kontrolleras och med vilka tidsintervall så att funktionen säkerställs över tid. Förutom tekniska delar är organisatoriskt brandskydd viktigt där personalens insats vid utrymning kan vara avgörande. Det ingår i det systematiska brandskyddsarbetet att se till att personalen har den kunskap och de förutsättningar som behövs.