Lagstiftning

Lag om skydd mot olyckor  (2003:778)

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) beskriver den enskildes ansvar för brandskyddet. Enligt lagen har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand och det regleras i 2 kap. 2 § LSO.

Systematiskt brandskyddsarbete

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står beskrivet att varje verksamhet ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta ska dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa att underhåll och skäliga brandskyddsåtgärder vidtas.

Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Fram till den 1 januari 2021 fanns det i lagen om skydd mot olyckor ett krav på att ägare till vissa byggnader och andra anläggningar skulle lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Det kravet är nu borttaget ur lagen och i och med det upphävs föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Denna ändring i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan räddningstjänsten begära eller vilja titta på vid en tillsyn.