Pressmeddelanden

Regulatoriska

Rutger Arnhult avser att lämna styrelsen i Corem

Rutger Arnhult har meddelat valberedningen och styrelsen att han avser att lämna styrelsen i Corem Property Group från den 25 mars 2021 och att han inte står till förfogande för omval till styrelsen i Corem.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA: Patrik Essehorn, styrelseordförande Tel: 0708-82 03 75 E-post: patrik.essehorn@walthon.se Mia Arnhult, valberedningens ordförande Tel: 010-706 00 00 E-post: mia.arnhult@m2gruppen.se Denna...

Corem förvärvar i Albyberg söder om Stockholm

Corem har förvärvat en modern industrifastighet med i huvudsak lager- och produktionsytor i expansiva Albyberg i Haninge kommun. Fastigheten Kalvsvik 16:20 har en uthyrningsbar area om 6 224 kvm och ligger intill riksväg 73.

Corem hyr ut ytterligare 4 300 kvm till Tamro

Corem har hyrt ut 4 300 kvm lager- och logistikyta i Region Väst till läkemedelsdistributören Tamro. Fastigheten är en modern höglagerbyggnad med cirka 13 000 kvm uthyrbar yta och ligger i ett bra logistikläge nära stora trafikleder.

Regulatoriska

Kommentar från styrelsen i Corem Property Group AB (publ) angående budpliktsbud från M2 Asset Management AB (publ)

Corem Property Group AB:s (publ) (”Corem”) huvudägare M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde idag den 15 december 2020 ett kontant budpliktsbud avseende samtliga aktier i Corem till ett pris om 18,60 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 322 kronor för varje preferensaktie (”Erbjudandet”). Styrelsen i Corem har med anledning av Erbjudandet uppdragit åt de oberoende ledamöterna i styrelsen att formera en oberoende budkommitté för att utvärdera Erbjudandet och att därefter offentliggöra ett uttalande senast två veckor före utgången av acceptfristen, det vill säga omkring den 10 februari 2021.

Regulatoriska

Corem Property Group offentliggör prospekt och ansöker om notering av grönt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 22 oktober 2020 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 850 000 000 kronor inom ett rambelopp om 2 000 000 000 kronor. Obligationslånet emitterades den 29 oktober 2020 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 350 räntepunkter med slutligt förfall den 29 april 2024.

Corem hyr ut till Ramudden i Mölndal

Corem hälsar Ramudden välkommen som hyresgäst i Mölndal. Ramudden, som är ledande inom lösningar för säkra arbetsplatser i trafikerade miljöer, har tecknat ett sjuårigt avtal i fastigheten Neongasen 2 på Neongatan 7 i Åbro industriområde. Uthyrningen avser 6 500 kvm, varav 1 500 kvm lager och kontor samt 5 000 kvm utomhusyta.

Corem Property Group förtidsinlöser obligationslån 2018/2021 om 850 mkr

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 1 mars 2018 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 1 000 000 000 kronor (varav 850 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0010894931 (”Obligationerna”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående Obligationer.

COREM EMITTERAR SITT FÖRSTA GRÖNA OBLIGATIONSLÅN, OFFENTLIGGÖR UTFALL AV ÅTERKÖPSERBJUDANDET SAMT BEKRÄFTAR FÖRTIDA INLÖSEN AV SAMTLIGA OBLIGATIONER MED FÖRFALL I MARS 2021

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATIONS I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Regulatoriska

COREM UPPRÄTTAR ETT GRÖNT RAMVERK SAMT ÖVERVÄGER ATT TA UPP SITT FÖRSTA GRÖNA OBLIGATIONSLÅN OCH REFINANSIERAR BEFINTLIGA OBLIGATIONER MED FÖRFALL I MARS 2021

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATIONS I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2020: STABILT RESULTAT OCH STARK BALANSRÄKNING

”Corem visar ett bra och stabilt resultat för niomånadersperioden 2020, trots att coronapandemin inneburit fortsatt oro i omvärlden. Förvaltningsresultatet ökar med 23 procent under det tredje kvartalet och niomånadersperioden visar en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Detta trots att vi per halvåret 2019 avyttrade fastigheter motsvarande 25 procent av driftnettot. Fastigheter för citylogistik i bra lägen, flera färdigställda projekt och sänkt genomsnittlig ränta tillsammans med stark balansräkning gör oss väl rustade med goda framtidsutsikter”, kommenterar Eva Landén, VD, Corem.

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) TIDIGARELÄGGER DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI–SEPTEMBER 2020

Corem Property Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten avseende januari–september 2020. Nytt datum för publicering är tisdagen den 20 oktober 2020. Tidigare kommunicerad tidpunkt var fredagen den 23 oktober 2020.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA Eva Landén, VD  E-post: eva.landen@corem.se Tel: 08-503 853 33  Corem Property Group AB (publ) Box 56085, SE-102 17 Stockholm Besök:...

COREM FÖRVÄRVAR I SÖDRA STOCKHOLM

Corem fortsätter att expandera i södra Stockholm genom förvärv av fyra lager- och industrifastigheter med uthyrbar area om sammanlagt cirka 4 250 kvm.

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum.

COREM HYR UT OCH BYGGER I KÖPENHAMN FÖR HYRESGÄSTEN GSV

Corem har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med maskinuthyrningsföretaget GSV i fastigheten 1R Kappelgården i Greve kommun, sydväst om Köpenhamn. I samband med detta investerar Corem motsvarande cirka 70 miljoner kronor i om- och tillbyggnationer på fastigheten. GSV är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten.

COREM FÖRVÄRVAR I FLEMINGSBERG

Corem fortsätter att expandera i Stockholm och förvärvar fastigheterna Huddinge Anoden 2 och 5 söder om Stockholm.

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2020

”Coronapandemin fortsätter att sprida oro världen över på både kort och lång sikt. Corem påverkas av osäkerheten, men står väl rustat och har goda framtidsutsikter. Vi har en stark balansräkning, låg belåningsgrad, en bra mix av hyresgäster och fastigheter i attraktiva lägen på tillväxtorter. Efterfrågan på citynära logistikfastigheter har fortsatt att vara god. Det visar sig bland annat i att Corems nettouthyrning för det första halvåret var positiv och uppgick till 7 mkr och i att förvaltningsresultatet för perioden är oförändrat jämfört med föregående år – trots den stora försäljning som gjordes för ett år sedan”, kommenterar Eva Landén, VD.

COREM FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

Corem förvärvar fastigheten Jönköping Hedenstorp 2:41 i Jönköping. Förvärvet är Corems första i industriområdet Hedenstorp.

COREM FÖRVÄRVAR I JORDBRO, STOCKHOLM

Corem förvärvar fastigheten Haninge Jordbromalm 6:59 i Jordbro söder om Stockholm. Corem äger sedan tidigare elva fastigheter i Jordbro, om totalt 43 600 kvm.

COREM FÖRVÄRVAR I ÄLVSJÖ, STOCKHOLM

Corem förvärvar fastigheten Fabrikören 6 i Älvsjö industriområde, Stockholm. Fastigheten är belägen i nära anslutning till flera av Corems befintliga fastigheter.

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020

”Vi gick in i 2020 med bättre finansiell ställning än någonsin tidigare, vilket nu skapar stabilitet och uthållighet i en tid av oro. Fastigheter för citynära logistik bedöms ha stabila marknadsförutsättningar och med fastigheter i bra lägen och hyresgäster inom flera olika branscher står Corem på stabil grund och har fortsatt goda framtidsutsikter på lång sikt.” kommenterar Eva Landén, VD. DELÅRSPERIODEN JANUARI – MARS 2020...

Regulatoriska

ÄNDRAT FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen har i kallelsen föreslagit att årsstämman ska besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och efterföljande fondemission. Styrelsen föreslår nu att stämman inte röstar i enlighet med tidigare lämnat förslag med hänsyn till rådande omvärldsfaktorer.   Stockholm i april 2020 Corem Property Group AB (publ) Styrelsen   Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) TIDIGARELÄGGER DELÅRSRAPPORT

Corem Property Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten avseende januari – mars 2020. Nytt datum för publicering är den 24 april 2020 medan tidigare kommunicerad tidpunkt var den 28 april 2020.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTAEva Landén, Verkställande direktör E-post: eva.landen@corem.seTel: 08-503 853 33  Corem Property Group AB (publ) Box 56085, SE-102 17...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 19 februari 2020 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 000 mkr inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 27 februari 2020 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 250 räntepunkter med slutligt förfall den 27 februari 2023. Corem har därefter emitterat ytterligare obligationslån om 250 mkr den 21 februari 2020 varpå totalt...

COREM OCH MATHEM TECKNAR AVTAL OM 5 000 KVM I JÄRFÄLLA

Corem välkomnar MatHem till fastigheten Veddesta 2:63 i Järfälla. MatHem tillträder under april 2020 samtliga 5 000 kvm i fastigheten på ett fyraårigt avtal. Fastigheten har varit uthyrd till annan hyresgäst till och med mars månad och lokalerna anpassas nu till för MatHems verksamhet. Veddesta 2:63 är belägen i norra Stockholm, Veddesta Industriområde i Järfälla, där Corem har ett större fastighetsbestånd. Området har bra läge nära...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum. Begäran om omvandling avseende 492 447 stamaktier av serie A inkom till bolaget under februari månad 2020. Dessa har under mars omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har förändrats. Per dagens datum uppgår det totala...

Regulatoriska

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020, kl. 10.00, Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. Inregistrering inleds kl. 09.30. Anmälan m.m. Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2020; dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 22 april 2020, helst före kl....

COREM PROPERTY GROUP ÄR STABILT OCH LÅNGSIKTIGT I EN TID AV ORO

Under det första kvartalet 2020 har spridningen av coronaviruset skapat oro kring den framtida konjunkturutvecklingen. De ekonomiska effekterna på marknaden, och dess påverkan på Corem, kan ännu inte uppskattas på grund av den höga grad osäkerhet av situationen som råder. Corem står på stabil grund och med långsiktigt goda utsikter. Corem har en stark balansräkning och god finansiell ställning inför det kommande året. Vid årsskiftet...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2019 SAMT INFORMERAR OM KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Corem Property Groups Årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på www.corem.se. Tryckt version av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig i mitten av april. Kontakta oss på info@corem.se för beställning av tryckt årsredovisning.   Kallelse till årsstämma Corem Property Group ABs årsstämma äger rum den 28 april 2020, kl 10.00 i Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. Kallelse kommer ske senast fyra veckor innan stämma och...

Regulatoriska

FLAGGNING AV EGET AKTIEINNEHAV

Corem har den 5 mars 2020 förvärvat 20 000 000 stamaktier av serie B vilket medför att bolagets innehav av egna aktier per dagens datum uppgår till 2 913 825 stamaktier av serie A och 28 555 550 stamaktier av serie B, vilket motsvarar 8,30 procent av det totala antalet aktier och 8,59 procent av det totala antalet röster i Corem. Förvärvet genomfördes med stöd av det återköpsbemyndigande som styrelsen erhållit av...

Regulatoriska

COREM INLEDER ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

I enlighet med beslut från årsstämma den 3 maj 2019 kommer Corem Property Group AB (publ) att påbörja återköpsprogram av egna aktier. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma. På stämman bemyndigades styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av...

COREM EMITTERAR YTTERLIGARE OBLIGATIONER OM 250 MKR

Till följd av fortsatt starkt investerarintresse har Corem idag framgångsrikt utökat det obligationslån om 1 000 mkr som offentliggjordes den 19 februari 2020 med ytterligare 250 mkr. Obligationerna emitteras på kurs 100.7312 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 225bps till förfall. Lånet emitteras per den 27 februari 2020 och har slutligt förfall den 27 februari 2023. Obligationslånet har ett rambelopp...

COREM EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 1 000 MKR

Corem har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 1 000 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Investerarintresset för att delta i obligationslånet var mycket stort varvid obligationslånet utökades från en initial transaktionsvolym om 500 mkr till 1 000 mkr. Lånet emitteras per den 27 februari 2020. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 250 räntepunkter och har slutligt förfall...

Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2019

”2019 har varit ett intensivt år med fokus på uthyrning och renodling. Den strukturaffär vi genomförde i somras har tillsammans med årets framgångsrika uthyrningsarbete och ökade fastighetsvärden i befintligt bestånd givit en stark balansräkning och goda finansiella möjligheter för framtida investeringar.” kommenterar Eva Landén, VD.

Regulatoriska

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE I COREM PROPERTY GROUP AB

Valberedningen i Corem Property Group AB (publ) inför Årsstämma 2020 består av Mia Arnhult, ordförande (representant för Rutger Arnhult via bolag), Lars Höckenström (representant för Gårdarike AB), Sofia Aulin (representant för Länsförsäkringar Fonder) samt Patrik Essehorn (styrelsens ordförande). Inför årsstämman i Corem Property Group AB (publ) den 28 april 2020 har valberedningen beslutat föreslå omval av styrelseledamöterna Patrik...

Regulatoriska

COREM UPPDATERAR MED FINANSIELL INFORMATION AVSEENDE POSITIVT RESULTAT FRÅN KORTFRISTIGA PLACERINGAR UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2019

Corem Property Group AB (publ) har under det fjärde kvartalet 2019 haft en gynnsam utveckling i sina kortfristiga placeringar i andra noterade fastighetsbolag. Värdeförändringar från kortfristiga finansiella placeringar före skatt förväntas för det fjärde kvartalet 2019 uppgå till cirka 141 mkr, varav cirka 30 mkr är realiserade värdeförändringar.