Pressmeddelanden

COREM FÖRVÄRVAR I LÄNNA

Corem har den 20 december 2019 avtalat om förvärv av fastigheten Ångmaskinen 5, belägen i Länna industriområde, Huddinge. Ångmaskinen 5 är en modern logistik- och kontorsbyggnad som omfattar 2 600 kvm uthyrbar area. Fastigheten är fullt uthyrd med en hyresgäst. Totalt årligt hyresvärde är ca 2,9 Mkr och återstående hyreslängd är 3,8 år. Länna är strategiskt beläget söder om Stockholm, cirka 15 minuter från Stockholms city...

COREM HYR UT I MALMÖ

Corem har under det senaste kvartalet gjort ett flertal uthyrningar i Malmöområdet, där de tre största uthyrningarna omfattar sammanlagt totalt 16 400 kvm. I fastigheten Sadelgjorden 1, Malmö, har Corem tecknat hyresavtal omfattande 8 000 kvm med Candypeople, en distributör av svenskt godis som grundades i Malmö 1982 och idag utvecklar produkter produkter för såväl den svenska och internationella marknaden. Hyreskontraktet har en...

COREM FÖRVÄRVAR I VÄSTBERGA

Corem förvärvar fastigheten Elektra 20, i Västberga industriområde i Stockholm. Fastigheten är belägen i nära anslutning till Corems befintliga bestånd i området, bestående av sex fastigheter och cirka 50 000 kvm uthyrbar area. Elektra 20 omfattar 5 700 kvm uthyrbar area, huvudsakligen bestående av kontors- och lagerlokaler. Fastigheten är fullt uthyrd, med fem hyresgäster. Totalt årligt hyresvärde är ca 9,5 Mkr och genomsnittlig...

COREM SKAPAR UTRYMME FÖR BUBS EXPANSION

Corem har tecknat ett tjugoårigt hyresavtal med Bubs Godis AB avseende 12 900 kvm i Flahult 21:36. Det nya hyresavtalet sträcker sig till 2040 och innefattar ombyggnation av hyresgästens befintliga 9 500 kvm samt nybyggnation av 3 300 kvm. BUBS är ett svenskt familjeföretag med bas i Jönköping som har tillverkat godis sedan 1992 och har idag en av Nordens modernaste godisfabriker. Bubs har varit hyresgäster hos Corem sedan...

COREM VÄXER VIDARE I VEDDESTA

Corem utökar fastighetsbeståndet i Stockholm genom förvärv av fastigheten Skälby 3:1321. Fastigheten är belägen i anslutning till Corems befintliga bestånd i området.

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019 SAMT JUSTERING AV FINANSIELLA MÅL

"Vi summerar Corems tredje kvartal med positiv nettouthyrning, ökad uthyrningsgrad och kraftigt stärkt balansräkning. Efterfrågan på vår typ av lokaler, lager- och logistiklokaler, är god och vi ser med tillförsikt på uthyrningsläget och projektmöjligheter framåt. Den strukturaffär vi avtalade under det andra kvartalet har, tillsammans med ökade fastighetsvärden i befintligt bestånd, inneburit att vi går in i årets fjärde kvartal med ett fastighetsbestånd som är geografiskt renodlat och med goda finansiella möjligheter för framtida investeringar.” kommenterar Eva Landén, VD.

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum.  Begäran om omvandling avseende 371 977 stamaktier av serie A inkom till bolaget under augusti månad 2019. Dessa har under september omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har...

COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER OBLIGATIONSLÅN 2016/2019 OM 300 MKR

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 18 maj 2016 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 750 mkr (varav 300 mkr emitterats) med ISIN SE0008294250 (”2016/2019 Obligationer”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående 2016/2019 Obligationer.

COREM VIDAREUTVECKLAR PRO STOP BORÅS

Corems koncept Pro Stop, handelsområden för yrkesbutiker inom byggsektorn, öppnade under 2018 i Borås med Hornbach och Bevego som första hyresgäster. Nu utvecklas Pro Stop Borås vidare med nästa etapp.   Corem har sedan tidigare tecknat avtal med Granngården, om 1 900 kvm butik samt 550 kvm utesäljyta. Hyresavtal är nu även tecknat med Högbergs Rör om cirka 1 150 kvm....

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

”Vi summerar ett händelserikt andra kvartal för Corem. Vi ser tydligt lager- och logistiksegmentets fortsatta attraktivitet genom lyckade uthyrningar, omförhandlingar till högre hyresnivåer och uppstart av större fastighetsutvecklingsprojekt. Samtidigt har vi i kvartalet avtalat om en strukturell affär som ger oss tydligare fokus och ökade finansiella möjligheter framåt.” kommenterar Eva...

Regulatoriska

COREM SÄLJER FASTIGHETSPORTFÖLJ OM 30 FASTIGHETER TILL BLACKSTONE

Corem har idag tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastigheter till Onyx Sweden Holdco S.à r.l., ett bolag som kontrolleras av Blackstone Group International Partners LLP. Försäljningen görs för att koncentrera fastighetsportföljen geografiskt och är ett led i Corems strategi att långsiktigt utöka och utveckla beståndet på bolagets prioriterade orter. Fastigheterna utgörs till...

Regulatoriska

BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma den 3 maj 2019 i Corem Property Group AB beslutades följande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,45 kr per stamaktie och totalt 20,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 7 maj 2019 med beräknad utbetalning den 10 maj 2019. Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara;(i) den 28 juni 2019 med...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019

”Året har börjat starkt genom ett aktivt uthyrningsarbete och fokus på utveckling av beståndet. Vi ser att efterfrågan på vår typ av lokaler är stor och våra fastigheter är geografiskt bra placerade, både vad gäller våra utvalda regioner och i mikroläget. ” kommenterar Eva Landén, VD. DELÅRSPERIODEN (JANUARI – MARS 2019)  Intäkterna...

COREM HYR UT 6 700 KVM KONTOR TILL ICA I BORÅS

Corem välkomnar ICA till fastigheten Skruven 3 i Borås, där ICA Banken och ICA Försäkring, ICA Sverige och ICA Gruppen under sommaren 2020 flyttar in Sandlid Business Park. Lokalerna omfattar cirka 6 700 kvm kontor på Sandlidsgatan i Borås, en tidigare single tenant byggnad som nu omvandlas till att inrymma flera olika hyresgäster, Sandlid Business Park. ICA’s lokaler anpassas med start under andra...

COREM FÖRVÄRVAR PÅ PRIORITERADE PLATSER

Genom tre separata affärer förvärvar Corem fastigheter på tre orter. Samtliga är av Corem prioriterade orter, där ett befintligt fastighetsinnehav och egen förvaltning finns. I Göteborgsområdet förvärvas Törnrosen 5, en obebyggd fastighet med 4 000 kvm markareal. Fastigheten är grannfastighet till en av Corem ägd fastighet i Mölndal. Även förvaltningsbeståndet i...

COREM UTVECKLAR PRO STOP BACKA

Corems koncept Pro Stop, handelsområden för yrkesbutiker inom byggsektorn, utvecklas vidare. Under 2018 har projektering och upphandling av Pro Stop Backa i Göteborg genomförts, och byggnation påbörjas nu under andra kvartalet 2019. Hyresavtal finns tecknade med K-Rauta och Din Bil, samt sedan mars 2019 även med Elektroskandia. Entreprenadavtal har tecknats med Wästbygg AB avseende uppförandet av byggnader...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum under februari månad. Begäran om omvandling avseende 263 982 stamaktier av serie A inkom till bolaget under februari månad 2019. Dessa har under mars omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har...

Regulatoriska

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2019, kl. 10.00 hos Walthon Advokater, Stureplan 4A, 1 tr., Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00. Anmälan m.m. Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2019; dels har anmält sitt deltagande till bolaget...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2018

Corem Property Groups Årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.corem.se. Tryckt version av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig i mitten av april. Kontakta oss på info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning. Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om...

COREM PROPERTY VÄLKOMNAR MTAB SVERIGE TILL NY LOGISTIKFASTIGHET I TRE PLAN

Corem har tecknat ett grönt hyresavtal om 16 900 kvm med MTAB Sverige AB på fastigheten Veddesta 2:79 i Järfälla, där Corem ska uppföra en miljöprofilerad lagerbyggnad i tre plan. Hyreskontraktet löper över 15 år. MTAB är ett transportföretag med affärsidé att transportera, hantera och förvara ömtåliga och värdefulla föremål med minsta...

Regulatoriska

RÄKENSKAPSÅRET JANUARI – DECEMBER 2018

”Vi lägger ett händelserikt och framgångsrikt år bakom oss, med både lyckade uthyrningar och färdigställda förädlingsprojekt som tillsammans med ett aktivt transaktionsarbete skapar ökande värden i beståndet. Det samlade värdet av fastighetsportföljen har under året ökat med 17 procent, medan årets intäkter ökar till 965 mkr och...

COREM HYR UT 4 500 KVM I JÄRFÄLLA TILL DAHL

Corem välkomnar DAHL till fastigheten Veddesta 2:31 i Järfälla, där DAHL kommer förhyra cirka 4 500 kvm på ett tioårigt grönt avtal. DAHL är Sveriges ledande VVS-grossist med en verksamhet som även omfattar Mark & VA, Industri, Fastighet och Kyla. Fastigheten, som består av lager och logistikytor, har blivit vakant under första kvartalet 2019 och anpassas nu till DAHLs...

COREM JOBBAR FRAMÅT I JORDBRO

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av ytterligare två fastigheter i Jordbro, belägna i direkt anslutning till det i höstas förvärvade beståndet i området. Fastigheterna Jordbromalm 5:2 och 5:3 omfattar tillsammans lokaler för handel/lager om ca 6 200 kvm uthyrbar area samt en markareal om totalt cirka 22 000 kvm. Lokalerna kommer vid förvärvstidpunkten...

COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER OBLIGATIONSLÅN 2014/2019 OM 200 MKR

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) övertog den 31 maj 2016 ansvaret för obligationslån med ISIN SE0006593992 (”2014/2019 Obligationslånet”) och ersatte därmed tidigare emittent under 2014/2019 Obligationslånet. Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer under 2014/2019 Obligationslånet (”2014/2019 Obligationer”).

COREM HYR UT 4 000 KVM I HALMSTAD

Corem välkomnar Boxflow Logistics till fastigheten Flygaren 21 i Halmstad. Boxflow tillträder 4 000 kvm på ett treårigt avtal under första kvartalet i 2019. Fastigheten, som omfattar drygt 24 000 kvm, är belägen i Larsfrids industriområde i Halmstad. Den utgörs huvudsakligen av lager- och produktionslokaler och är i och med det tecknade avtalet fullt uthyrd. Boxflow Logistics är ett...