Pressmeddelanden

COREM VÄLKOMNAR GRANNGÅRDEN TILL PRO STOP I BORÅS

Corem har tecknat ett hyresavtal med GRANNGÅRDEN på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar Pro Stop Borås. Hyreskontraktet löper över 10 år och den nya lokalen, som uppgår till drygt 1 900 kvm samt har cirka 550 kvm utesäljyta, beräknas stå klar för inflyttning under första halvåret 2020. GRANNGÅRDEN grundades 1880 och omsätter i dag cirka 2 mdr och...

COREM HYR UT 9 000 KVM I UPPSALA

Corem har tecknat hyresavtal med Apotekstjänst Sverige AB omfattande 9 000 kvm i Årsta 64:2, Fyrislund, Uppsala. Apotekstjänst är en apoteksaktör som ska lagra och distribuera förbrukningsvaror till sjukhus inom ett flertal landsting. Inflyttning beräknas ske under sommaren 2019. ”Sedan förvärvet av fastigheten har vi arbetat aktivt med att hitta rätt typ av hyresgäst för Postens före...

Regulatoriska

Rättelse: Pressmeddelande 2018-10-23 kl 08:00 avseende Delårsrapport JANUARI – SEPTEMBER 2018

I pressreleasen för Delårsrapport JANUARI – SEPTEMBER 2018 som släpptes 2018-10-23 kl 08:00 var siffran för delårsperiodens förvaltningsresultat felaktig i sammanfattningen. Samma siffra längre ned i pressmeddelandet är korrekt samt siffran i delårsrapporten är korrekt. Rättelse: Förvaltningsresultatet uppgick till 280 mkr (285). Korrekt pressmeddelande följer nedan. PRESSRELEASE...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

”Fortsatt stark efterfrågan på vår typ av lokaler, med både lyckade uthyrningar och flera pågående och färdigställda förädlingsprojekt. Intäkterna för niomånadersperioden 2018 uppgick till 704 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 90 procent. Vår finansiella ställning är fortsatt stabil med räntetäckningsgrad på 2,9 ggr och en justerad soliditet...

COREM VÄXER VIDARE I VEDDESTA

Corem utökar sitt fastighetsbestånd i Region Stockholm genom förvärv av fastigheten Veddesta 2:43 i Järfälla kommun. Fastigheten omfattar drygt 19 100 kvm uthyrbar area, med blandad användning för kontor, produktion och lager. Objektet är uthyrt till ett flertal hyresgäster, med en genomsnittlig hyresduration om drygt 10 år. Totalt årligt hyresvärde är cirka 29 mkr och initial...

COREM HYR UT 6 600 KVM I JÖNKÖPING

Corem välkomnar Gastro Food i Jönköping AB till fastigheten Älgskytten 4 i Jönköping. Gastro Food tillträder 6 600 kvm på ett 8-årigt avtal från och med den 1 november 2018.   Fastigheten, som består av kyl- och fryslager samt kontor, är för närvarande uthyrd till Dagab Inköp och Logistik AB. Gastro Food AB är en väletablerad restauranggrossist med...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum. Begäran om omvandling avseende 36 009 stamaktier av serie A inkom till bolaget under augusti månad 2018. Dessa har under september omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har förändrats. Per...

COREM UTÖKAR FASTIGHETSBESTÅNDET I SÖDRA STOCKHOLM

Corem utökar sitt fastighetsbestånd i Region Stockholm genom förvärv av nio fastigheter i Jordbro. Fastigheterna utgörs till merparten av lager och är belägna i ett område som är väl etablerat för lager/logistik. Objekten har en total uthyrbar area om cirka 33 000 kvm och är uthyrda till ett flertal olika hyresgäster. Totalt årligt hyresvärde är cirka 33,5 mkr och initial...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

”En växande efterfrågan på lokaler för citylogistik ger Corem fortsatt goda resultat. Intäkterna för första halvåret 2018 uppgick till 471 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent. Vår finansiella ställning är fortsatt stabil med räntetäckningsgrad på 2,8 ggr och en justerad soliditet på 37 procent. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgår till 11,56 kr per aktie och har sedan årsskiftet ökat med 7 procent och på 12 månader med 23 procent”, kommenterar Eva Landén, VD.

COREM KÖPER I GÖTEBORG OCH SÄLJER I KÖPING

Corem expanderar i Göteborgsområdet genom förvärv av fastigheterna Neongasen 2 och Högsbo 38:3, Förvärvet ligger i linje med bolagets strategi, att utöka befintligt fastighetsbestånd i geografiskt logistiktäta och attraktiva områden. 

Corem Open 2018

Finalen för Europas största juniortennistävling utomhus, Corem Open i Båstad, avgjordes den 24 juni, och vi gratulerar både vinnare och deltagare. Corem är stolt huvudsponsor sedan ett flertal år tillbaka.

MERA MALMÖ FÖR COREM

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av fyra fastigheter, samtliga grannfastigheter till befintligt bestånd i Fosie och Elisedal i Malmö. Den sammanlagda uthyrbara arean är cirka 20 000 kvm, varav merparten utgörs av lager. Fastigheterna är uthyrda till 98 procent och hyrs idag av ett flertal hyresgäster. Det totala hyresvärdet är cirka 12,7 mkr/år. Affären...

Regulatoriska

BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma den 27 april 2018 i Corem Property Group AB beslutades följande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,40 kr per stamaktie och totalt 20,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 2 maj 2018 med beräknad utbetalning 7 maj 2018. Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara; (i) fredagen den 29 juni 2018 med...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

”Årets första kvartal för Corem har inletts med stark efterfrågan på vår typ av lokaler, med både lyckade uthyrningar och flera pågående förädlingsprojekt. Vi visar ett stabilt resultat för kvartalet, med intäkter som ökar till 233 mkr och ett förvaltningsresultat som ökar med 6 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2017. Substansvärdet per...

COREM HYR UT 25 500 KVM I LAMMHULT

Corem har tecknat hyresavtal om cirka 25 500 kvm med Volvo Cars avseende fastigheten Grevaryd 1:64 i Lammhult, Växjö kommun. Fastigheten, som består av välplanerade och rationella lagerytor, har hyrts av Furniturebox sedan 2014. De frånträder nu fastigheten successivt under året varvid Volvo får tillträde och flyttar in på ett mångårigt hyresavtal. "När det goda samarbetet med...

COREM FÖRVÄRVAR I MALMÖ

Corem Property Group fortsätter expandera i Malmöregionen genom förvärv av fastigheten Måseskär 5, belägen i Östra Hamnen i Malmö. Fastigheten omfattar drygt 19 000 kvm uthyrbar area, där merparten utgörs av lager och kyllager för närdistribution. Fastigheten har ett flertal hyresgäster och ett totalt hyresvärde om drygt 14 mkr. Aktuell uthyrningsgrad är cirka 70 procent....

Regulatoriska

COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 21 februari 2018 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 850 mkr på den nordiska marknaden inom ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationslånet har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 435 räntepunkter. Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm,...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I samband med införandet av stamaktie av serie B infördes ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen avseende frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B. Under februari och augusti månad varje år, med början i februari 2018, har ägare till stamaktier av serie A rätt att hos styrelsen begära att aktien omvandlas till stamaktie av serie B. Under februari 2018 har begäran...

Regulatoriska

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma den 27 april 2018, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00. Anmälan m.m. Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 21 april 2018 (avstämningsdag...

Regulatoriska

FLAGGNING AVSEENDE COREMS INNEHAV AV EGNA AKTIER

Corem hade per den 22 mars 2018 ett totalt innehav av 2 874 325 återköpta stamaktier av serie A och 8 538 250 återköpta stamaktier av serie B, vilket motsvarar 3,01 procent av totalt antal registrerade aktier och 5,46 procent av totalt antal röster i Corem. Förvärven av egna aktier har gjorts i enlighet med beslut taget på årsstämma den 28 april 2017. Per dagens datum uppgår det totala...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

Corem Property Groups Årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig att läsa på www.corem.se. Tryckt version beräknas finnas tillgänglig i mitten av april. Kontakta oss på info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning. Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om...

COREM VÄLKOMNAR DIN BIL TILL EXPORTGATAN I GÖTEBORG

Corem har tecknat hyresavtal med Din Bil på fastigheten Backa 96:2 på Hisingen i Göteborg. Din Bil är nu den andra hyresgästen i det område för yrkeshandel som Corem utvecklar, där Din Bil kommer att få en egen byggnad i två plan. Inflyttning för Din Bil beräknas ske under hösten 2019. Hyreskontraktet löper över 15 år och har ett kontraktsvärde om ca 135 mkr. Din...

COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER SINA SENIORA ICKE-SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER MED RÖRLIG RÄNTA, 2015/2018, FÖRE DEN SLUTLIGA ÅTERBETALNINGSDAGEN

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 1 april 2015 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta om maximalt totalt 750 mkr med ISIN SE0006887923 (”2015/2018 Obligationer”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående 2015/2018 Obligationer.  I enlighet med villkoren för 2015/2018 Obligationerna...

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 850 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 850 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Investerarintresset för att delta i obligationslånet var mycket stort varvid obligationslånet utökades från en initial transaktionsvolym om 750 mkr till 850 mkr. Lånet emitteras per den 1 mars 2018. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M +...

Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

”Corem firar 10 år och har ett rekordresultat för 2017! Vårt förvaltningsresultat för 2017 utvecklades starkt och ökade med 32 procent samtidigt som fortsatt positiva värdeförändringar bidrog till ett mycket starkt resultat före skatt.” kommenterar Eva Landén, VD. RÄKENSKAPSÅRET (JANUARI – DECEMBER 2017) •    Intäkterna ökade med 22...

COREM ÖKAR I JÖNKÖPING

Corem Property Group expanderar i Jönköping med förvärv av fastigheten Öskaret 16, belägen på Haga/Ljungarum. Fastigheten omfattar cirka 8 500 kvm uthyrbar area, där merparten utgörs av lager. Fastigheten, som har en uthyrningsgrad om cirka 97 procent, är uthyrd till ett flertal hyresgäster och har ett samlat hyresvärde om cirka 4,4 mkr. Förvärvet sker i bolagsform till ett...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Som tidigare offentliggjorts, beslutades vid extra bolagsstämma den 10 november 2017 om samman­läggning av aktier, där två (2) aktier oavsett aktie­slag slås samman till en (1) aktie av samma aktie­slag. Sammanläggning har skett under januari månad 2018, vilket resulterat i att antal aktier och röster har minskat. Per den 31 januari 2018 uppgår det totala antalet aktier i Corem Property Group AB...

Regulatoriska

PÅMINNELSE OM TIDIGARE KOMMUNICERAD SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I COREM

Påminnelse om att Corems aktier av samtliga aktieslag idag den 16 januari 2018 handlas exkl. rätt till sammanläggning samt påminnelse om byte av ISIN-kod för samtliga aktieslag, vilket offentliggjordes den 12 januari 2018 och även kommunicerades till marknaden den 10 januari 2018. Från dagens datum kommer effekten från sammanläggningen att reflekteras i aktiekursen för samtliga aktieslag. Nya...

INFORMATION GÄLLANDE TIDIGARE KOMMUNICERAD SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I COREM

Vid extra bolagsstämma i Corem Property Group AB (publ) den 10 november 2017 beslutades om en samman­läggning av aktier (så kallad omvänd split) 1:2 genom vilken två (2) aktier, oavsett aktie­slag, slås ihop till en (1) aktie av samma aktieslag. Sammanläggningen avser samtliga aktieslag. Innehavare av aktier behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen....