Pressmeddelanden

Regulatoriska

RÄTTELSE – NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I pressmeddelande som skickades ut kl 08.00 angavs felaktigt bolagets innehav av återköpta aktier. Till följd av fondemissionen innehar bolaget också 17 026 500 återköpta stamaktier av serie B. Pressmeddelandet i sin helhet följer nedan.

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Som tidigare offentliggjorts beslutades vid extra bolagsstämma den 10 november 2017 om genomförande av fondemission, genom vilken tio (10) stamaktier av serie B erhållits vederlagsfritt för varje befintlig stamaktie av serie A. Fondemission ägde rum under december månad, vilket resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster har ökat.

COREM VÄLKOMNAR K-RAUTA TILL NYTT YRKESHANDELSOMRÅDE I GÖTEBORG

Corem Property Group har tecknat ett hyresavtal med K-rauta på fastigheten Backa 96:2 på Hisingen i Göteborg, där Corem utvecklar ett handelsområde för butiker i yrkes- och detaljhandeln inom byggvarusektorn. Hyreskontraktet löper över 10 år och har ett kontraktsvärde om ca 90 mkr. Projektet påbörjas under det första kvartalet 2018. Inflyttning beräknas ske under sommaren 2019....

Regulatoriska

COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV STAMAKTIER AV SERIE B

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA (innefattande dess territorier och provinser samt varje stat i USA och District of Columbia), Kanada, Japan, Hong Kong, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Singapore eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Som tidigare offentliggjorts har Corem genomfört en riktad nyemission av 5 stamaktier, som en första del i processen att införa ett nytt aktieslag, stamaktie av serie B. Emissionen har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster har ökat. Per den 30 november 2017 uppgår det totala antalet aktier i Corem Property Group AB till 75 516 160, fördelat på 7 200 000 preferensaktier och 68 316 160...

COREM ÖKAR ÅTER PÅ BREDDEN

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm, genom förvärv av fastigheterna Rotorn 2 och Revisorn 1 i Breddens industriområde, Sollentuna.

COREMS STAMAKTIE BYTER NAMN TILL STAMAKTIE AV SERIE A

Corems stamaktie kommer från och med måndagen 27 november 2017 att handlas under namnet stamaktie av serie A. Aktien kommer att få kortnamnet CORE A och aktiens ISIN kod ändras i och med detta och kommer från 27 november 2017 att vara SE0010494856. Namnbytet beslutades vid den extra bolagsstämman 10 november 2017 som ett led i införandet av stamaktier av serie B genom fondemission. Namnbytet medför i övrigt...

COREM HYR UT 5 300 KVM I BORÅS

Corem välkomnar en ny hyresgäst när företaget Transbaltika flyttar in i fastigheten Rotorn 1 på Industrigatan 10 i Borås. Transbaltika tillträder 5 300 kvm i början av december i år.

Regulatoriska

BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma den 10 november 2017 i Corem Property Group AB beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag bl.a. följande: Stämman beslutade om nyemission av fem (5) stamaktier till kvotvärde 4,15 kr per aktie, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet är att skapa erforderligt antal aktier i bolaget i syfte att möjliggöra fondemission...

COREM HYR UT 16 500 KVM I VEDDESTA

Corem har tecknat ett 10-årigt grönt hyresavtal med Aritco, ett svenskt tillverkande bolag med globalt ledarskap inom hissar, gällande cirka 16 500 kvm i fastigheten Veddesta 2:79 i Järfälla. Fastigheten är i dagsläget uthyrd till Elfa Distrelec och Aritcos tillträde är planerat till sommaren 2018.

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Hyresintäkterna ökade med 29 procent till 671 mkr (519) och övriga intäkter uppgick till 6 mkr (16). Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 535 mkr (422). Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 285 mkr (206). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 147 mkr (298) och värdeförändringar...

Regulatoriska

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Corem Property Group AB (publ) ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt. Bolagets styrelse har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma och föreslår att stämman fattar ett antal beslut som ökar bolagets flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och möjliggör fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare. Styrelsen har därför föreslagit att stämman beslutar inrätta ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B. Befintliga stamaktier kommer att benämnas stamaktier av serie A. Därefter kommer en fondemission ske till befintliga stamaktieägare där samtliga stamaktieägare får tio stamaktier av serie B för varje innehavd stamaktie av serie A. Därutöver har bolaget ingått avtal om förvärv respektive överlåtelse av fastighetsägande bolag med juridiska personer som bedöms vara närstående till Corem. Förvärven respektive överlåtelserna underställs därför bolagsstämman för godkännande.

COREM FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

Corem har avtalat med LC Development Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Flahult 80:9, belägen på Torsvik strax söder om Jönköping i direkt anslutning till E4. På fastigheten uppförs en logistikanläggning om cirka 12 000 kvm, med Dagab som hyresgäst. Dagab Inköp & Logistik AB ingår i Axfood-koncernen, och anläggningen kommer huvudsakligen att användas som kyllager...

COREM HYR UT I KATRINEHOLM

Corem har tecknat ett nytt 20-årigt hyresavtal med Landstinget Sörmland, gällande ca 1 700 kvm i Katrineholm. Lokalerna för Nävertorps Vårdcentral som är belägna på Västgötagatan i Katrineholm och tidigare inhyste Ericsson, anpassas för den nysatsning som Landstinget Sörmland gör. Inflyttningen är beräknad att ske under sommaren 2018. "Vi ser fram emot att vara del i...

COREM PROPERTY VÄLKOMNAR BEVEGO TILL NYA YRKESHANDELSOMRÅDET I BORÅS

Corem har tecknat ett hyresavtal med BEVEGO på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar ett nytt handelsområde för butiker inom yrkeshandeln. Hyreskontraktet löper över 10 år och har ett kontraktsvärde om ca 22 mkr. Den nya byggnaden om ca 2 550 kvm beräknas klar för inflyttning under hösten 2018. BEVEGO är ett av landets ledande grossist- och handelsföretag inom...

COREM LÄMNAR I LUND

Corem har i samarbete med JM drivit ett projekt för bostadsexploatering på del av fastigheten Vipemöllan 38 strax öster om Lunds centrum. En detaljplan som möjliggör 560 bostäder i parkmiljö har nu vunnit laga kraft och i och med detta förvärvar JM byggrätterna av Corem. Försäljningen görs som en bolagsaffär med ett underliggande fastighets-/byggrättsvärde om ca 260 mkr....

Regulatoriska

ÅTERKÖP AV AKTIER I COREM PROPERTY GROUP

I enlighet med beslut från årsstämma den 28 april 2017 kommer Corem Property Group AB (publ) att påbörja återköpsprogram av egna stamaktier. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma. På stämman bemyndigades styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget....

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN) •    Hyresintäkterna ökade med 38 procent till 451 mkr (326) och övriga intäkter uppgick till 3 mkr (15). •    Driftsöverskottet ökade med 34 procent till 355 mkr (264). •    Förvaltningsresultatet ökade med 48 procent till 190 mkr (128). •    Värdeförändringar fastigheter uppgick till...

COREM PROPERTY VÄLKOMNAR HORNBACH TILL NYTT YRKESHANDELSOMRÅDE I BORÅS

Corem har tecknat ett hyresavtal med HORNBACH på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar ett nytt handelsområde för butiker inom yrkeshandeln. Hyreskontraktet är långsiktigt med en första avtalsperiod om 10 år. Den nya byggnaden, som blir 8 600 kvm stor, beräknas stå klar för inflyttning under andra halvåret 2018. Entreprenör i uppförandet av byggnaden är...

COREM FÖRVÄRVAR VOLYM I KUBIK

Corem växer vidare i Göteborg genom förvärv av fastigheten Kärra 91:1, mer känd som Orrekulla Kubiklager. Totalt omfattar fastigheten cirka 13 000 kvm, där merparten utgörs av lager. Fastigheten, som är belägen intill E6 strax söder om Angeredsbron, är idag fullt uthyrd till Tamro AB, Frode Laursen AB och OneMed Sverige AB. Totalt hyresvärde är cirka 10 mkr per år....

COREM PROPERTY UTVECKLAR I HELSINGBORG

Corem utökar fastighetsbeståndet i Helsingborg, genom förvärv av Nyhagshuset 5, belägen i direkt anslutning till E4/E6. På fastigheten uppförs en logistikanläggning om en total yta av 13 000 kvm, med Seafrigo Nordic som hyresgäst. Seafrigo Nordic är ett internationellt logistikföretag specialiserat på transport och hantering av tempererade livsmedel. Anläggningen, som ska vara klar...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Bolagsverket har den 19 maj 2017 registrerat årsstämmans beslut om minskning av Corems aktiekapital med 28 426 616 kronor och 25 öre genom indragning, utan återbetalning till aktieägarna, av 7 580 431 egna återköpta stamaktier. Bolagsverket har samma dag registrerat den fondemission som beslutades av årsstämman genom vilken aktiekapitalet ökas med 30 206 462 kronor...

Regulatoriska

BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma den 28 april 2017 i Corem Property Group AB beslutades följande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 1,75 kr per stamaktie och totalt 10,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 3 maj 2017 med beräknad utbetalning 8 maj 2017. Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara; (i) fredagen den 30 juni 2017 med...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2017

DELÅRSPERIODEN (3 MÅN) Hyresintäkterna ökade med 44 procent till 225 mkr (156) och övriga intäkter uppgick till 3 mkr (0). Driftsöverskottet ökade med 50 procent till 172 mkr (115). Förvaltningsresultatet ökade med 90 procent till 93 mkr (49). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 19 mkr (39) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 11 mkr...

Regulatoriska

COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 17 mars 2017 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr på den nordiska marknaden inom ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationslånet har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 425 räntepunkter. Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm, med...

COREM KÖPER OCH SÄLJER

Corem har under årets första kvartal genomfört ett antal transaktioner. I Huddinge, Lerum och Lunda har två fastigheter och en tomträtt sålts. Underliggande fastighetsvärde för Förrådet 19, Domnarvet 10 och Skallsjö 3:8 var totalt cirka 45 mkr. Under samma period har fastigheterna Flahult 21:14 i Jönköping och Stiglädret 11 i Malmö förvärvats, båda belägna...

COREM FYLLER PÅ I HALMSTAD

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av fastigheten Fyllinge 20:403 i Halmstad. Den uthyrbara area är cirka 14 500 kvm, varav merparten utgörs av lager, och total markareal är drygt 35 000 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd på ett tioårigt avtal och totalt hyresvärde är ca 6,7 mkr per år. Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2016

Corem Property Groups Årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig att läsa på www.corem.se. Tryckt version beräknas finnas tillgänglig i mitten av april. Kontakta oss via email: info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning. Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen...

Regulatoriska

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma den 28 april 2017, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00. Anmälan m.m. Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017; dels har anmält sitt...

COREM HYR UT 16 000 KVADRATMETER I STOCKHOLM

Under de tre senaste månaderna har det skett ett antal framgångsrika uthyrningar inom Region Stockholm, med avtal om cirka 16 000 kvm tecknade.Uthyrningarna är fördelade på 6 hyresgäster i 4 fastigheter. Bland dem kan nämnas PON Equipment (Caterpillar) och Webhallen i Upplands Väsby som tillsammans utgör cirka 45 procent av de uthyrda ytorna. Hyreskontrakten löper på avtalstider om 3 till 7...

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 500 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Lånet emitteras per den 24 mars 2017. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 425 räntepunkter och har slutligt förfall den 24 mars 2020. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 mkr. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet...

Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2016

RÄKENSKAPSÅRET (JANUARI – DECEMBER 2016) Hyresintäkterna ökade med 19 procent till 723 mkr (607) och övriga intäkter uppgick till 17 mkr (19). Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 574 mkr (481). Förvaltningsresultatet ökade med 37 procent till 276mkr (201). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 498 mkr (265) och...