Pressmeddelanden

COREM GÖR FRUKTBART FÖRVÄRV I HELSINGBORG

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd, genom förvärv av fastigheterna Ackumulatorn 2 och 8 i Långeberga, Helsingborg. Fastigheterna har en uthyrbar area om cirka 20 100 kvm, där merparten utgörs av terminal och lager.Fastigheterna är fullt uthyrda till två hyresgäster verksamma inom frukt och grönt på hyresavtal med ett totalt hyresvärde om ca 23 mkr per år och...

COREM ÖKAR I STOCKHOLM OCH MALMÖ

Corem utökar fastighetsbeståndet med drygt 20 000 kvm lager och kontor. Fastigheterna är belägna i Region Stockholm respektive Region Syd, och affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 145 mkr. I Stockholm förvärvas tomträtten till fastigheten Elektra 27 i Västberga industriområde, Hägersten. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 6 000 kvm...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Förvaltningsresultatet ökade med 36 procent till 206 mkr (152). Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 519 mkr (451) och övriga intäkter uppgick till 16 mkr (19). Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 422 mkr (363). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 298 mkr (167) och värdeförändringar...

COREM RENODLAR FASTIGHETSBESTÅNDET

Corem renodlar beståndet och avyttrar fastigheterna Bildhuggaren 1 och Bordet 1, som båda var del i förvärvet av Estancia Logistik. Fastigheterna omfattar tillsammans cirka 20.000 kvm. Bildhuggaren 1 i Vaggeryd omfattar 14.647 kvm lager och tillträddes av köparen den 30 september. Affären görs som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 80 mkr. Köpare är...

COREM PROPERTY GROUP VÄXER VIDARE I VÄST

Corem växer vidare genom förvärv av fyra fastigheter i Göteborgsregionen. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrbar area om cirka 27 000 kvm, varav merparten lager, och utgör en naturlig förstärkning av Corems förvaltningsområde Region Väst. Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om ca 240 mkr och tillträds 30 september. Fastigheterna är...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN)  •      Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 128 mkr (112). •       Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 326 mkr (305) och övriga intäkter uppgick till 15 mkr (16). •       Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 264 mkr (245). •      ...

COREM PROPERTY HYR UT 12 000 KVM I ARLANDASTAD

Corem har tecknat ett hyresavtal med ST Aerospace om 12 000 kvm i fastigheten Märsta 15:7 i Arlandastad. Hyreskontraktet löper över 5 år och har ett kontraktsvärde om ca 63 mkr. ST Aerospace är verksamma och specialiserade inom reparationer av reservdelar till bl.a. flygplansmotorer. Hyresavtalet, som omfattar hela byggnaden, innefattar en investering om cirka 18 mkr. Planerad inflytt är under det fjärde kvartalet...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Som tidigare offentliggjorts har Corem genomfört en riktad nyemission av 588 681 preferensaktier, som en del av betalningen för aktierna i Estancia Logistik AB. Emissionen har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster har ökat. Per den 30 juni 2016 uppgår det totala antalet aktier i Corem Property Group AB till 83 096 586, fördelat på 7 200 000 preferensaktier och 75 896 586 stamaktier. Varje...

Regulatoriska

COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 11 maj 2016 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 300 mkr på den svenska marknaden. Obligationslånet har en löptid om 3,5 år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 475 räntepunkter. Obligationslånet har ett rambelopp om 750 mkr. Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ...

Regulatoriska

ÅTERKÖP AV AKTIER I COREM PROPERTY GROUP

Corem har per den 31 maj 2016 ett totalt innehav om 4 309 674 stamaktier, vilket motsvarar 5,6 procent av rösterna och 5,2 procent av bolagets samtliga aktier. Corem har från den 13 maj till den 31 maj 2016 återköpt 1 804 549 stamaktier i bolaget för sammanlagt 51 221 651 kronor, vilket innebär en genomsnittskurs om 28,6 kr. Återköpen har skett med stöd av beslut från...

Regulatoriska

COREM HAR IDAG TILLTRÄTT AKTIERNA I ESTANCIA LOGISTIK OCH TAGIT ÖVER ANSVARET FÖR OBLIGATIONSLÅN OM 200 MKR SAMT EMITTERAT PREFERENSAKTIER

Som tidigare meddelats har Corem Property Group AB (publ) avtalat om förvärv av Estancia Logistik AB (publ) och att Corem direkt efter tillträdet ska ta över ansvaret för Estancia Logistiks obligationslån om 200 mkr. Corem har nu tillträtt aktierna i Estancia Logistik och tagit över ansvaret för obligationslånet. Samtidigt har också villkoren för obligationslånet ändrats och...

Regulatoriska

COREM AVSER TILLTRÄDA AKTIERNA I ESTANCIA LOGISTIK DEN 31 MAJ 2016 DÅ OCKSÅ COREM TAR ÖVER ANSVARET FÖR ESTANCIA LOGISTIKS OBLIGATIONSLÅN OM 200 MKR

Som tidigare meddelats har Corem Property Group AB (publ) avtalat om förvärv av Estancia Logistik AB (publ) med planerat tillträde den 1 juni 2016. Corem och ägarna av Estancia Logistik har nu kommit överens om att tillträde ska ske den 31 maj 2016. Som tidigare meddelats ska Corem direkt efter tillträdet ta över ansvaret för Estancia Logistiks obligationslån om 200 mkr. På tillträdesdagen den...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 300 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 300 mkr med en löptid om 3,5 år på den svenska marknaden. Lånet emitteras per den 18 maj 2016. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 475 räntepunkter och har slutligt förfall den 10 november 2019. Obligationslånet har ett rambelopp om 750 mkr. Corem kommer att ansöka om notering av...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP INLEDER ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

I enlighet med beslut från årsstämma den 27 april 2016 kommer Corem Property Group AB (publ) att påbörja återköpsprogram av egna stamaktier. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma. På stämman bemyndigades styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget....

Regulatoriska

ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma den 27 april 2016 i Corem Property Group AB beslutades följande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 1,50 kr per stamaktie och totalt 10,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 29 april 2016 med beräknad utbetalning 4 maj 2016. Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara; den 30 juni 2016 med beräknad...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016

DELÅRSPERIODEN (3 MÅN) Resultat efter skatt uppgick till 96 mkr (110), vilket motsvarar 1,08 kr per stamaktie (1,28). Hyresintäkterna uppgick till 156 mkr (151) och övriga intäkter uppgick till 0 mkr (16). Driftsöverskottet uppgick till 115 mkr (125). Förvaltningsresultatet uppgick till 49 mkr (58). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 39 mkr (71) och värdeförändringar derivat...

Regulatoriska

OBLIGATIONSINNEHAVARNA I ESTANCIA LOGISTIKS OBLIGATIONSLÅN OM 200 MKR HAR RÖSTAT FÖR ÄNDRING AV VILLKOREN SÅ ATT COREM BLIR EMITTENT

Som tidigare meddelats har Corem Property Group AB (publ) avtalat om förvärv av Estancia Logistik AB (publ). Estancia Logistik har under 2014 emitterat en säkerställd obligation om 200 mkr, med ISIN SE0006593992, som löper till den 29 maj 2019. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm. Som en del i Corems finansiering, och som ett villkor för...

COREM PROPERTY GROUP BREDDAR I STOCKHOLM

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av fastigheten Ringpärmen 2 och tomträtten till Revisorn 2 belägna i Breddens Industriområde, Sollentuna. Fastigheterna har en total uthyrbar area om cirka 11 600 kvm varav merparten utgörs av lager och den totala markarealen är drygt 30 000 kvm. Fastigheterna har ett flertal hyresgäster och en uthyrningsgrad om cirka 97 procent....

COREM PROPERTY GROUP KOMPLETTERAR I ARLANDASTAD OCH JÖNKÖPING

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av tomträtten till fastigheten Märsta 24:11, Arlandastad. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 2 000 kvm, varav merparten utgörs av lager- och butiksytor. Fastigheten förvärvades i bolagsform och är fullt uthyrd till bland annat Elektroskandia AB och Rikshem AB. Förvärvet ligger i direkt anslutning till Corems...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2015

Corem Property Groups Årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på www.corem.se Kontakta oss via email: info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning. Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för...

Regulatoriska

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller årsstämma den 27 april 2016, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00. Anmälan m.m. Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 april 2016; dels har anmält sitt deltagande till bolaget under...

Regulatoriska

COREM FÖRVÄRVAR LAGER- OCH LOGISTIKPORTFÖLJ OM 21 FASTIGHETER TILL ETT VÄRDE OM 1 315 MKR OCH TAR ÖVER ETT OBLIGATIONSLÅN OM 200 MKR

Corem har idag avtalat om förvärv av Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter med en total uthyrbar area om drygt 168 500 kvm och ett fastighetsvärde om 1 315 mkr. Fastigheterna förvärvas i bolagsform och säljare är fyra privatpersoners bolag. Utöver det som nämns ovan ingår även ett bolag som äger fastigheten Lund Lyckebacken 5,...

COREM PROPERTY GROUP UTÖKAR OCH FÖRLÄNGER HYRESAVTAL I MÖLNLYCKE

Corem och Svenska Retursystem AB har förlängt och utökat ett avtal avseende förhyrning om cirka 7 100 kvm i fastigheten Bråta 2:136 i Mölnlycke Logistikpark, Härryda kommun. Hyresavtalet löper på 9 år med ett årligt hyresvärde om cirka 5,3 mkr. Svenska Retursystem hyr sedan tidigare lager- och kontorslokaler om drygt 5 500 kvm i fastigheten. I samband med...

Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015

RÄKENSKAPSÅRET Resultat före skatt uppgick till 905 mkr (162) och resultat efter skatt uppgick till 800 mkr (112), vilket motsvarar 10,00 kr per stamaktie (0,61). Intäkterna uppgick till 626 mkr (621), driftsöverskottet till 481 mkr (480) och förvaltningsresultatet till 201 mkr (202). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 265 mkr (138) och värdeförändringar derivat påverkade...