Pressmeddelanden

COREM PROPERTY GROUP VÄXER MED 16 000 KVM I VÄXJÖ

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Småland genom förvärv av fastigheten Krysspricken 2 i Sjöuddens Industriområde i Växjö. Fastigheten har ett totalt hyresvärde om cirka 7,2 mkr och en uthyrbar area om cirka 16 000 kvm, varav merparten utgörs av lager- och produktionsytor. Hyresgäst är Gunnebo Industrier med en återstående avtalslängd om cirka 7,5 år....

COREM PROPERTY GROUP NYPRODUCERAR OCH HYR UT 30 000 KVM I VÄSTERÅS

Corem och Svenska Retursystem AB har tecknat ett avtal avseende förhyrning av cirka 30 000 kvm i Hacksta verksamhetsområde i Västerås. Hyresavtalet löper på 15 år med ett årligt hyresvärde om cirka 16,2 mkr. I byggnaden ska Svenska Retursystem tvätta och distribuera returlådor och returpallar till dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin. Corem kommer att förvärva cirka 66 000...

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 5 000 KVM I KUMLA

Corem har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med det norska tillverkningsföretaget Loxy Sweden AB i fastigheten Transistorn 2 i Kumla, Region Mälardalen/Norr. Loxy Sweden AB är en underleverantör till textil- och konfektionsindustrin. Avtalet omfattar cirka 5 000 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 2,3 mkr. Inflyttning beräknas till 1 juli 2016. Den tillträdda lokalen utgör en del av de ytor...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR OCH NYPRODUCERAR FÖR LOGISTIK I HALMSTAD

Corem fortsätter att öka i Region Syd genom förvärv av fastigheten Fyllinge 20:466. Förvärvet avser en modern logistikbyggnad med ett årligt hyresvärde om cirka 1,2 mkr och en uthyrbar yta om cirka 2 000 kvm i Fyllinge, Halmstad. Hyresgäst är KS Projekt som även är säljaren. Förvärvet skedde i bolagsform till ett fastighetsvärde om 13 mkr och tillträddes den 27 oktober...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Småland genom förvärv av fastigheten Flahult 21:36 i Torsvik, Jönköping. Fastigheten förvärvades i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 42 mkr. Fastigheten omfattar cirka 7 050 kvm uthyrbar area, främst produktions- och lagerytor och ligger i direkt anslutning till Corems befintliga bestånd i området. Fastigheten är fullt...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 10 500 KVM I VÄXJÖ

Corem har tecknat två nya hyresavtal i fastigheten Lådan 1, Växjö kommun. 8 000 kvm avser lager för e-handelsföretaget Furniturebox och 2 500 kvm avser fryslager för Alwex Lager & Logistik AB. Avtalen löper om tre respektive fem år. I fastigheten hyr sedan tidigare bland annat e-handelsföretaget Outnorth AB och Atea Logistics AB. Furniturebox hyr även sedan tidigare 19 000 kvm i...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 3 480 KVM I JÖNKÖPING

Corem har tecknat ett tioårigt hyresavtal med PostNord Sverige AB i fastigheten Ädelmetallen 4 i Ljungarums Industriområde, Jönköping. Avtalet omfattar cirka 3 480 kvm, varav merparten utgörs av ytor för postsortering. Vidare inrymmer lokalen kontor, lager och uppställningsplatser för fordon. I Ljungarums Industriområde, Region Småland, har Corem ett samlat fastighetsbestånd om 14...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Resultat före skatt uppgick till 600 mkr (148) och resultat efter skatt uppgick till 531 mkr (84); vilket motsvarar 6,56 kr per stamaktie (0,45). Intäkterna uppgick till 470 mkr (470), driftsöverskottet till 363 mkr (368) och förvaltningsresultatet till 152 mkr (160). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 167 mkr (87) och värdeförändringar derivat påverkade...

Regulatoriska

COREM ÅTERKALLAR BUD PÅ TRIBONA OCH BESLUTAR ATT INTE GENOMFÖRA FÖRSÄLJNING AV AKTIER I KLÖVERN SAMT ATT INTE KALLA TILL FORTSATT BOLAGSSTÄMMA

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 18 september 2015 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona AB (publ) (”Tribona”) (”Erbjudandet”). Corem har den 20 oktober 2015 genom offentliggjord information informerats om att aktieägare representerande cirka 62 procent av aktierna i Tribona antingen avyttrat eller förbundit sig att avyttra sitt...

Regulatoriska

UPPDATERING AV TIDIGARE OFFENTLIGGJORD INFORMATION I SAMBAND MED OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA AB (PUBL)

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller återges, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika och utgör inte, och är inte en del av något erbjudande om att förvärva, teckna, sälja eller utbyta, och inte heller en begäran om ett erbjudande om att köpa, teckna, sälja eller utbyta några värdepapper till någon...

Regulatoriska

INFORMATION OM BESLUT OM FORTSATT BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Extra bolagsstämman i Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har beslutat om fortsatt bolagsstämma. Sådan bolagsstämma ska i enlighet med stämmans beslut hållas tidigast om fyra veckor och senast om åtta veckor från dagens extra bolagsstämma. Styrelsen bemyndigades att inom den beslutade tidsramen fastställa dag för fortsatt bolagsstämma samt utfärda kallelse med...

Regulatoriska

UPPDATERING AV TIDIGARE OFFENTLIGGJORD INFORMATION I SAMBAND MED OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA AB (PUBL)

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller återges, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika och utgör inte, och är inte en del av något erbjudande om att förvärva, teckna, sälja eller utbyta, och inte heller en begäran om ett erbjudande om att köpa, teckna, sälja eller utbyta några värdepapper till någon...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP OFFENTLIGGÖR TILLÄGGSPROSPEKT

Corem emitterade den 23 september 2015 ytterligare obligationer om 100 mkr under obligationslån nr 5 (ISIN: SE0006887923). Emissionen innebär att obligationslånets rambelopp om 750 mkr nu har utnyttjats, varav sammanlagt 650 mkr har emitterats tidigare under 2015. Obligationerna emitterades till kurs 100,1 %. Obligationslånet, som är icke-säkerställt, löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 100 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 100 mkr på den svenska marknaden. Lånet emitteras inom en befintlig ram om 750 mkr (ISIN: SE0006887923), varav obligationslån om 400 mkr emitterades i april 2015 och obligationslån om 250 mkr emitterades i juni 2015. Obligationerna emitterades till kurs 100,1 %. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350 räntepunkter...

Regulatoriska

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller extra bolagsstämma den 16 oktober 2015, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00. Anmälan m.m. Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 oktober 2015; dels har anmält sitt deltagande till bolaget...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP HAR INGÅTT AVTAL OM FÖRSÄLJNING AV STAMAKTIER I KLÖVERN FÖR 300 MKR

Bolaget har den 17 september 2015 ingått avtal med M2 Asset Management AB (”M2”) om försäljning av bolagets hela innehav av 16 100 000 stamaktier av serie A samt 21 616 162 stamaktier av serie B i Klövern AB (publ) (”Klövern”). Priset uppgår till cirka 300 mkr. M2 är ett av Rutger Arnhult helägt bolag och mot bakgrund av Rutger Arnhults ställning som...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i något av dessa länder och kan inte accepteras av någon som befinner sig där. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt,...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP KOMPLETTERAR I STOCKHOLM

Corem utökar fastighetsbeståndet i Stockholm genom förvärv av två fastigheter i Rosersberg respektive Arninge. Fastigheterna har en uthyrbar area om totalt cirka 3 500 kvm, varav merparten utgörs av lager och kontorsytor. Båda fastigheterna är fullt uthyrda. Fastigheterna förvärvas i bolagsform till ett underliggande värde om 35 mkr och tillträds den 30 september 2015. "Med dessa...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN) Hyresintäkterna uppgick till 321 mkr (313) Driftsöverskottet uppgick till 245 mkr (242) Förvaltningsresultatet uppgick till 112 mkr (105) Värdeförändringar fastigheter uppgick till 147 mkr (11) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 92 mkr (-170) Innehavet i Klövern AB (publ) redovisas enligt kapitalandelsmetoden och uppgick till 1 317 mkr (1 197)....

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 250 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 250 mkr på den svenska marknaden. Lånet emitteras inom en befintlig ram om 750 mkr (ISIN: SE0006887923), varav obligationslån om 400 mkr emitterades i april 2015. Obligationerna emitterades till kurs 100,5%. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350 räntepunkter och har slutligt förfall 1 april 2018....

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR I MALMÖ

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av bilhandelsfastigheten Gånggriften 3 i Malmö. Fastigheten omfattar cirka 6 500 kvm uthyrbar area samt 26 000 kvm mark med ett underliggande fastighetsvärde om 87 mkr. Fastigheten är fullt uthyrd till Malmö Bilcentrum och i samband med tillträdet tecknas ett nytt 10-årigt triple-net avtal, vilket omfattar hela fastigheten....

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP SÄLJER TILLBAKA TILL BILIA

Enligt tidigare kommunicerad pressrelease från Bilia i mars 2015 kommer Bilia att avveckla verksamheten i Danmark. Till följd av denna avveckling säljer Corem tillbaka fyra fastigheter till Bilia. Fastigheterna omfattar sammanlagt 22 300 kvm och köpeskillingen uppgår till cirka 228 miljoner DKK. ”Bilia är fortfarande en av våra viktiga kunder och försäljningen ska ses som ett led i vår...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 4 400 KVM I JÄRFÄLLA

Corem har tecknat hyresavtal med e-handelsföretaget Linas Matkasse AB i fastigheten Veddesta 2:31 i Järfälla kommun, Region Stockholm. Avtalet omfattar cirka 4 400 kvm, varav merparten utgörs av lagerytor. Fastigheten kommer att utgöra Linas Matkasses nya distributionscentral för Stockholmsmarknaden. Veddesta 2:31 är belägen i Veddesta industriområde i Järfälla kommun där Corem har...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 6 700 KVM I MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK

I fastigheten Bråta 2:150 i Härryda kommun, Region Väst, har Corem tecknat ett hyresavtal med ASSA OEM AB. Avtalet omfattar cirka 6 700 kvm kontor, produktionsyta och lager i en egen byggnad. Denna kommer att anpassas efter ASSA OEM:s önskemål och den uthyrbara arean i byggnaden utökas med drygt 1 000 kvm. ASSA OEM AB får på detta sätt en ny, rationell anläggning och kan samla alla sina...

Regulatoriska

COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 26 mars 2015 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 400 mkr på den svenska marknaden. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350 räntepunkter. Obligationslånet har ett rambelopp om 750 mkr. Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid...

Regulatoriska

ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma den 28 april 2015 i Corem Property Group AB beslutades följande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,80 kr per stamaktie och totalt 10,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 30 april 2015 med beräknad utdelning 6 maj 2015. Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara; den 30 juni 2015 med beräknad...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

DELÅRSPERIODEN (3 MÅN) Intäkterna uppgick till 167 mkr (157). Driftsöverskottet uppgick till 125 mkr (118). Förvaltningsresultatet uppgick till 58 mkr (52). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 71 mkr (8) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -80 mkr (-74). Innehavet i Klövern AB (publ) redovisas enligt kapitalandelsmetoden och uppgick till 1 258 mkr (1 197)....

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP GÖR YTTERLIGARE FÖRVÄRV I HALMSTAD

Corem utökar fastighetsbeståndet i Halmstad, Region Syd, genom förvärv av lager-/produktionsfastigheten Flygaren 21, belägen i Larsfrids industriområde. Förvärvet ligger i direkt anslutning till Corems övriga fastigheter i Halmstad. Fastigheten förvärvades i bolagsform utifrån ett fastighetsvärde om 121 mkr och omfattar cirka 24 500 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP TILLTRÄDER FASTIGHET I DANMARK

Corem tillträder idag den 31 mars 2015, enligt tidigare kommunicerat förvärv, en fastighet i Greve kommun strax utanför Köpenhamn omfattande drygt 90 000 kvm mark, varav 12 500 kvm byggnader. Fastigheten tillträds tidigare än vad som innan kommunicerats. Fastigheten är fullt uthyrd till Ramirent, och i samband med tillträdet tecknas ett nytt triple-net avtal, vilket omfattar hela fastigheten....

Regulatoriska

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller årsstämma den 28 april 2015, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13.00. Anmälan m.m. Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 april 2015; dels har anmält sitt deltagande till bolaget under...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 400 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 400 mkr med en löptid om tre år på den svenska marknaden. Lånet emitteras per den 1 april 2015. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350 räntepunkter och har slutligt förfall 1 april 2018. Obligationslånet har ett rambelopp om 750 mkr. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2014

Corem Property Groups Årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på www.corem.se Kontakta oss via email: info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning. Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för...

Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014

RÄKENSKAPSÅRET Hyresintäkterna uppgick till 621 mkr (556). Driftsöverskottet uppgick till 480 mkr (412). Förvaltningsresultatet uppgick till 202 mkr (158). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 138 mkr (-27) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -358 mkr (192).  Innehavet i Klövern AB (publ) redovisas enligt kapitalandelsmetoden och uppgick till 1 197 mkr (1...