Pressmeddelanden

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP FORTSÄTTER EXPANSIONEN I GÖTEBORG

I Härryda kommun mellan Göteborg och Landvetter förvärvar Corem fastigheten Håltsås 1:17; en modern lagerfastighet med en total uthyrbar area om cirka 9 000 kvm och ett underliggande fastighetsvärde om 91 mkr. Fastigheten är bebyggd med tre byggnader uppförda mellan 2008 -2011 och är fullt uthyrd. Genomsnittlig återstående kontraktslängd är cirka 8,5 år. ”Vi finns redan...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP GÖR SITT TREDJE FÖRVÄRV I HALMSTAD OCH AVYTTRAR I SMÅLAND

Corem utökar fastighetsbeståndet i Halmstad, Region Syd, genom förvärv av lagerfastigheten Fräsaren 4 belägen i Larsfrids/Vilhelmfälts industriområde med ett marknadsvärde om 47 mkr. Lagerfastigheten omfattar cirka 11 500 kvm och ligger i anslutning till Corems övriga fastigheter i Halmstad. Fastigheten är fullt uthyrd på ett 10-årigt hyresavtal. Corem fortsätter även att...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP GÖR YTTERLIGARE FÖRVÄRV I DANMARK

Corem förvärvar en fastighet i Greve kommun strax utanför Köpenhamn omfattande drygt 90 000 kvm mark, varav 12 500 kvm byggnader, till ett värde om 52 miljoner DKK. Fastigheten är fullt uthyrd och i samband med tillträdet tecknas ett nytt triple-net avtal, vilket omfattar hela fastigheten. Planerat tillträde är 1 april 2015. Enligt pressrelease i juli 2014 tillträder Corem i december en...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 13 000 KVM I STOCKHOLM OCH GÖTEBORG

Corem hyr ut totalt 13 000 kvm till tre nya hyresgäster i Region Stockholm och Region Väst. I fastigheten Dagskiftet 2, Stockholm, har ett 5-årigt hyresavtal tecknats med Pierce AB om cirka 2 100 kvm kontor, butik och lager. I samma fastighet har ett 8-årigt hyresavtal tecknats med Strandia AB om cirka 4 900 kvm lager. Dagskiftet 2 är belägen i Västberga i Stockholm där Corem har ett samlat...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Hyresintäkterna uppgick till 470 mkr (412). Driftsöverskottet uppgick till 368 mkr (308). Förvaltningsresultatet uppgick till 160 mkr (119). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 87 mkr (-31) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -243 mkr (177). Resultat efter skatt uppgick till 84 mkr (303); 0,45 kr per stamaktie (3,36), efter att resultatet...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP GÖR YTTERLIGARE EN STOR UTHYRNING I HUDIKSVALL

Corem har tecknat ytterligare cirka 14 900 kvm med Hexatronic Scandinavia AB i fastigheten Östanbräck 1:45, Hudiksvall. I november 2013 förvärvade Hexatronic Ericssons verksamhet Ericsson Cables & Interconnect. Med detta förvärv övertog Hexatronic cirka 17 300 kvm av den yta som Ericsson hyrde för produktion av mark- och sjökabel. Hexatronic har därefter förvärvat ytterligare...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 6 500 KVM I STOCKHOLM

Corem har tecknat ett nytt hyresavtal med Webhallen i fastigheten Ringpärmen 1 i Sollentuna. Avtalet löper om totalt 5 år och omfattar cirka 6 500 kvm, varav 6 000 kvm avser lager och 500 kvm avser butik. Fastigheten är nu fullt uthyrd. Förhyrningen i Sollentuna innebär att Webhallen fördubblar sin lagerkapacitet. ”Webhallens fortsatta expansion kräver större lokaler och det är...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN) Hyresintäkterna uppgick till 313 mkr (271) Driftsöverskottet uppgick till 242 mkr (197) Förvaltningsresultatet uppgick till 105 mkr (73) Värdeförändringar fastigheter uppgick till 11 mkr (-30) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -170 mkr (158) Resultat efter skatt uppgick till 6 mkr (222), motsvarande -0,36 kr per stamaktie (2,53), efter att...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP DUBBLAR I DANMARK

Corem förvärvar i Roskilde, strax utanför Köpenhamn, en nyuppförd, toppmodern logistikanläggning om cirka 23 500 kvm. Fastigheten, som är under produktion, beräknas färdigställas till hösten med tänkt tillträde 3 november 2014. I samband med tillträdet tecknar DSV ett tioårigt hyresavtal, vilket omfattar hela fastigheten. ”Vi har under en lång tid tittat på och...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP RENODLAR BESTÅNDET

Corem fortsätter att renodla fastighetsbeståndet och har avyttrat fastigheter i Trollhättan, Vänersborg samt Stockholm. Fastigheterna omfattar cirka 12 500 kvm och köpeskillingen uppgår till cirka 60 mkr. Med dessa avyttringar lämnar Corem orterna Trollhättan och Vänersborg. Informationen är sådan som Corem ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om...

Regulatoriska

FÖRVALTNINGSRÄTTEN AVSLÅR COREMS YRKANDE OM AVDRAG FÖR KAPITALFÖRLUST

Förvaltningsrätten har bifallit Skatteverkets yrkande om att ett dotterbolag inom Coremkoncernen inte ska medges skattemässigt avdrag med cirka 223 mkr för taxeringsåret 2008 avseende en kapitalförlust. Upptaxeringen medför ett skattekrav på Coremkoncernen om cirka 68 mkr inklusive ränta. Corem analyserar fortsatt domen i samråd med bolagets rådgivare. Domen kommer sannolikt att...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR I STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) har förvärvat tomträtten till fastigheten Lillsätra 1 i Sätra av Söderport Fastigheter AB. Tomträtten har en uthyrbar area om cirka 7 000 kvm butik, lager och kontor. Tomträtten förvärvas till ett värde om 38 mkr och tillträds omgående. ”Tomträtten utgör ett bra komplement till vårt övriga bestånd i Stockholm...

Regulatoriska

COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 7 april 2014 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor på den svenska marknaden. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 270 räntepunkter. Obligationslånet har ett rambelopp om 500 miljoner kronor. Corem har i villkoren för obligationslånet förbundit sig att...