Bolagsstyrning

Corem Property Group AB (publ) är ett svenskt publikt fastighetsbolag noterat på NASDAQ Stockholm Large Cap. God styrning, strukturerade interna processer och tydlighet är grundläggande för Corem. Sektionen Bolagsstyrning beskriver på vilket sätt Corems ägare direkt och indirekt styr Corem. Se även avsnittet om bolagsstyrning i Års- och hållbarhetsredovisning 2020. 

Corem Property Group AB (publ) tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.