Definitioner

I delårsrapporten presenteras ett antal finansiella nyckeltal och mått som inte är definierade enligt IFRS. Corem anser att dessa nyckeltal och mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning att analysera bolagets verksamhet. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella nyckeltal och mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara. Nedan presenteras definitionerna av valda nyckeltal och mått och varför de används. För de nyckeltal som inte är direkt identifierbara från de finansiella rapporterna finns en kompletterande beräkningsbilaga att ta del av längst ned på sidan.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt på årsbasis dividerat med snittet av ingående och utgående kapital. Anges för att belysa avkastning på ägarnas kapital.

Belåningsgrad
Räntebärande skulder efter avdrag för marknadsvärde på noterade aktieinnehav samt likvida medel i relation till fastig­heternas verkliga värde vid periodens utgång. Anges för att belysa koncernens finansiella risk.

Belåningsgrad fastigheter
Räntebärande skulder med säkerhet i fastigheter i relation till fastigheternas verkliga värde vid periodens utgång. Anges för att belysa fastigheternas finansiella risk.

Central administration
Centrala administrationskostnader avser kostnader för koncernledning och koncerngemensamma funktioner.

Direktavkastningskrav
Avkastningskravet på restvärdet i fastig­hets­värderingarna.

Driftsöverskott
Hyresintäkter minus fastighetskostnader (exempelvis drifts- och underhållskostnader samt fastighetsskatt). Används för att visa fastigheternas ekonomiska avkastningsförmåga uttryckt i kr.

Eget kapital per stamaktie A och B
Redovisat eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, efter hänsyn tagits till preferens- och stam D-kapitalet, i relation till antal utestående stamaktier av serie A och B vid periodens slut.

Eget kapital hänförligt till stamaktie av serie D
Antal utestående stamaktier av serie D multiplicerat med genomsnittlig emissionskurs.

Ekonomisk uthyrningsgrad
Årshyra dividerat med hyresvärde enligt definition. Används för att visa fastigheternas ekonomiska utnyttjandegrad.

Förvaltningsresultat
Driftsöverskott, central administration samt finansnetto inklusive realiserade värdeförändringar avseende derivat. Anges för att belysa bolaget intjäningsförmåga i mkr med hänsyn tagen till finansieringskostnader och central administration.

Genomsnittlig kreditbindning
Genomsnittlig återstående löptid för räntebärande skulder. Anges för att belysa bolagets finansiella risk.

Genomsnittlig räntebindning
Genomsnittlig återstående löptid avseende räntebindningen på räntebärande skulder och derivat. Anges för att belysa bolagets finansiella risk.

Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig upplåningsränta för räntebärande skulder och derivat. Anges för att belysa bolagets finansiella risk.

Hyresvärde
Kontrakterad årshyra som gäller vid periodens utgång med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta lokaler.

Justerad soliditet
Eget kapital justerat för värdet på derivat inklusive skatt, återköpta aktier (baserat på aktiekursen vid respektive tidsperiods slut), bokförd uppskjuten skatt fastigheter, med avdrag för goodwill hänförlig till uppskjuten skatt samt belastning uppskjuten skatt om 5 procent hänförlig till skillnaden mellan fastigheternas verkliga värde och skattemässigt restvärde, i procent av balansomslutningen justerat för nyttjanderättstillgångar. Används för att belysa bolagets finansiella stabilitet.

Jämförbart bestånd
De fastigheter som ingått i beståndet under hela rapporteringsperioden samt under hela jämförelseperioden samt justerat för intäkter och kostnader av engångskaraktär, t ex förtida lösen av hyresavtal, försäkringsersättning och kundförluster.

Nettouthyrning
Årshyror för under perioden tecknade hyres­avtal, reducerat för under perioden uppsagda hyresavtal och konkurser.

Orealiserade värdeförändringar, fastigheter
Förändring av verkligt värde efter avdrag för gjorda investeringar för fastighetsinne­havet vid respektive periods utgång.

Preferenskapital
Antal utestående preferensaktier multiplicerat med genomsnittlig emissionskurs.

Realiserade värdeförändringar, fastigheter
Realiserade fastighetsförsäljningar efter avdrag för fastigheternas senast redovisade verkliga värde och omkostnader vid försälj­ning.

Resultat per stamaktie
Resultat efter skatt i förhållande till genom­snittligt antal utestående stamaktier av serie A och B och med hänsyn tagen till preferensaktiernas, samt stamaktiernas av serie D, del av resultatet för perioden. Används för att visa resultat per stamaktie.

Resultat per stamaktie av serie D
Stamaktierna av serie D’s andel av resultatet mot­svaran­de periodens ackumulerade andel av årlig utdelning per stamaktie av serie D.

Resultat per preferensaktie
Preferensaktiens andel av resultatet mot­svaran­de periodens ackumulerade andel av årlig utdelning om 20,00 kr per preferens­aktie.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar, kortfristiga och långfristiga aktieinnehav och likvida medel. Används för att belysa bolaget finansiella risk.

Räntebärande skulder
Kort- och långfristiga skulder, där ränta utgår på lånat kapital, samt aktiverade upplåningskostnader.

Räntetäckningsgrad *
Förvaltningsresultat samt andel av intresseföretags förvaltningsresultat plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Används för att belysa bolagets känslighet för ränteförändringar.

Soliditet
Eget kapital i procent av balans­omslut­ningen. Används för att belysa bolaget finansiella stabilitet.

Sustansvärde (NAV) per stamaktie
Redovisat eget kapital, efter hänsyn tagits till preferenskapitalet, eget kapital hänförligt till stamaktier av serie D, goodwill hänförlig till uppskjuten skatt och hybridobligation, med återläggning av derivat och uppskjuten skatt enligt rapport över finansiell ställning, i relation till antal utestående stamaktier av serie A och B vid periodens slut. Anges som ett alternativt sätt att räkna värdet på eget kapital per stamaktie.

Totalt antal aktier
Registrerade aktier inklusive egna återköpta aktier.

Utestående aktier
Registrerade aktier med avdrag för egna återköpta aktier, vilka inte berättigar till utdelning eller rösträtt.

Uthyrbar area
Total area som är tillgänglig för uthyrning.

Ytmässig uthyrningsgrad
Uthyrd area i relation till totalt uthyrningsbar area.

Årshyra
Hyra inklusive tillägg och index på årsbasis.

Överskottsgrad
Driftsöverskott i procent av intäkter. Används för att belysa intjäning i förvaltningsverksamheten.

* Exklusive tomträttsavgäld