Aktien

Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fyra aktieslag; stamaktie av serie A, stamaktie av serie B, stamaktie av serie D och preferensaktie.

Sedan starten 2007 har vi försett våra ägare med stadig avkastning på investerat kapital. Vår utdelningspolicy är att långsiktigt dela ut lägst 35 procent av bolagets förvaltningsresultat, med tillägg för utdelning från intresseföretag och med avdrag för preferensaktiers rätt till utdelning om 20,00 kr per år. Stamaktie av serie D har rätt till utdelning om femtio gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktier av serie A och serie B, dock högst 20,00 kronor per aktie och år.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan stamaktie av serie B, stamaktie av serie D och preferensaktie berättigar till en tiondels röst vardera.

Ett omvandlingsförbehåll finns, som innebär att aktieägare kan begära omvandling av stamakier av serie A till serie B. Sådan begäran kan göras under februari och augusti varje år.