Aktien

Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap med fyra aktieslag; stamaktie av serie A, stamaktie av serie B, stamaktie av serie D och preferensaktie.

Sedan starten 2007 har vi försett våra ägare med stadig avkastning på investerat kapital. Vår utdelningspolicy är att långsiktigt dela ut lägst 35 procent av bolagets förvaltningsresultat, med avdrag för utdelning hänförlig till stamaktier av serie D och preferensaktier.

Ett omvandlingsförbehåll finns, som innebär att aktieägare kan begära omvandling av stamaktier av serie A till serie B. Sådan begäran kan göras under februari och augusti varje år. Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan stamaktie av serie B, stamaktie av serie D och preferensaktie berättigar till en tiondels röst vardera.