Scope bekräftar Corems kreditbetyg

2023-12-22

 

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har idag erhållit en uppdaterad kreditbedömning från Scope Ratings GmbH (”Scope”). Uppdateringen bekräftar kreditbetyget BBB-/negativa utsikter.

Scope framhåller i sin bedömning Corems tidiga agerande för att minska belåning och stärka balansräkningen genom avyttringar och skuldamortering, liksom styrkan i fastighetsportföljens goda lägen. Avseende de fortsatt negativa utsikterna hänvisar Scope till den rådande makroekonomiska miljöns förväntade inverkan på bolagets räntetäckningsgrad.

Corem avser att fortsatt vara aktiva på transaktionsmarknaden i syfte att möjliggöra minskad skuldsättning och skapa förutsättningar för långsiktigt uthållig finansiering.

”Givet rådande marknadsförutsättningar är det glädjande att få vår rating bekräftad. Vi har under året fortsatt vårt proaktiva arbete i syfte att stärka oss finansiellt och har samtidigt fokuserat på vår underliggande kärnaffär. Styrkan i vårt bestånd och vårt proaktiva agerande bekräftas också av Scopes uppdaterade bedömning. Vi fortsätter längs den inslagna vägen för att fortsatt stärka oss finansiellt och navigerar genom rådande marknad”, säger Rutger Arnhult, VD för Corem.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vVD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.