Rutger Arnhult utses till ny VD för Corem

2023-05-02

Styrelsen i Corem har utsett Rutger Arnhult till verkställande direktör för bolaget med tillträde den 16 juni 2023. Rutger efterträder Eva Landén som kommer att anta rollen som vice VD.

Corems kärnaffär har utvecklats stabilt under det senaste året genom fortsatt aktivitet i förvaltnings- och uthyrningsverksamheten. Samtidigt har avyttringar och skuldamortering prioriterats i syfte att stärka balansräkningen med fokus på att säkra långsiktigt uthållig finansiering. Rutger Arnhults utnämning till VD återspeglar ett fortsatt fokus på att stärka balansräkningen genom fortsatta avyttringar som möjliggör minskad skuldsättning.

”Corem har framgångsrikt navigerat genom svåra marknadsförhållanden under det senaste året genom avyttringar och skuldamortering som möjliggjort stärkt balansräkning samtidigt som bolaget upprätthållit en fortsatt stabil kärnaffär. Rutger Arnhults uppdrag är att fortsätta prioritera insatser för att möjliggöra långsiktigt uthållig finansiering och samtidigt stärka bolagets kommersiella fokus. Genom hans branschkännedom och affärssinne skapas en ännu starkare ledning som är väl lämpad för att positionera Corem för framtiden”, säger Patrik Essehorn, styrelseordförande för Corem.

”Jag har ett långsiktigt åtagande till Corem och ser fram emot att tillträda i VD-rollen och förstärka bolagets position som en ledande aktör inom kommersiella fastigheter. Mitt fulla fokus kommer vara att säkerställa att Corem är väl positionerat för att fortsätta hantera utmanande marknadsförhållanden och tillvarata möjligheter i takt med att marknadsförutsättningarna förbättras”, säger Rutger Arnhult, tillträdande VD för Corem.

Rutger Arnhult kommer att kvarstå som ledamot i Corems styrelse.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Patrik Essehorn, styrelseordförande, +46 708 82 03 75, patrik.essehorn@walthon.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Denna information är sådan som Corem Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2023 kl. 10:30 CEST.

 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.