COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER OBLIGATIONSLÅN 2014/2019 OM 200 MKR

2019-02-11

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) övertog den 31 maj 2016 ansvaret för obligationslån med ISIN SE0006593992 (”2014/2019 Obligationslånet”) och ersatte därmed tidigare emittent under 2014/2019 Obligationslånet. Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer under 2014/2019 Obligationslånet (”2014/2019 Obligationer”).

I enlighet med villkoren för 2014/2019 Obligationslånet skickar Corem idag underrättelser till obligationsinnehavarna att Corem förtidsinlöser samtliga utestående 2014/2019 Obligationer. Varje 2014/2019 Obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen (28 december 2018) till, och inklusive, den förtida inlösendagen (7 mars 2019).

Betalning sker till alla som den 28 februari 2019 är registrerade i skuldboken som ”Bondholder” i enlighet med villkoren för 2014/2019 Obligationerna. Inlösendagen är bestämd till den 7 mars 2019. Sista dag för handel med 2014/2019 Obligationerna är planerad till den 26 februari 2019.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt.