BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

2017-11-10

Vid extra bolagsstämma den 10 november 2017 i Corem Property Group AB beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag bl.a. följande:

Stämman beslutade om nyemission av fem (5) stamaktier till kvotvärde 4,15 kr per aktie, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet är att skapa erforderligt antal aktier i bolaget i syfte att möjliggöra fondemission samt sammanläggning av aktier. Genom emissionen ökas aktiekapitalet med 20,75 kr. Rätten att teckna de nyemitterade stamaktierna tillfaller Swedbank AB (publ).

Stämman beslutade att befintlig stamaktie döps om till stamaktie serie A samt att ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B, införs i bolagsordningen. I förberedelse för införandet av det nya aktieslaget beslutades stämman även i enlighet med styrelsens föreslagna ändringar av bolagsordningen avseende aktieslag, samt omvandlingsförbehåll.

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag. Bolagets aktiekapital minskas, efter registrering av stämmans beslut om emission av fem stamaktier med 237 875 904 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital.

Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer bolagets aktiekapital uppgå till 75 516 160 kronor fördelat på sammanlagt 75 516 160 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om en (1) krona, i stället för tidigare gällande fyra kronor och femton öre (4,15 kr) per aktie.

Vidare godkändes föreslagna ändringar av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier. 

Stämman beslutade om införande av stamaktier serie B, genom fondemission. En stamaktie av serie A ska berättiga till tio (10) nya stamaktier av serie B. Stamaktier av serie B har 1/10 röst. Innehav av preferensaktier berättigar inte till att erhålla stamaktier av serie B. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 11 december 2017.

Genom fondemissionen ökas aktiekapitalet med 683 161 600 kr genom emission av 683 161 600 stamaktier av serie B.

Stämman beslutade vidare om sammanläggning av aktier 1:2 (s.k. omvänd split), samt relaterade ändringar av bolagsordningen. Detta innebär att två stamaktier av serie A läggs samman till en stamaktie av serie A, att två stamaktier av serie B läggs samman till en stamaktie av serie B samt att två preferensaktier läggs samman till en preferensaktie.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.

Stämman beslutade att godkänna förvärv av bolaget som äger fastigheten Jönköping Flahult 80:9 från LC Development Fastigheter AB.

Beslutades att godkänna fastighetstransaktioner med Klövern AB (publ). Transaktionerna innebär förvärv av bolag som äger Konsumenten 3 (tomträtt), Ringpärmen 6, Revisorn 3 och Kallhäll 9:36, samtliga belägna i Stockholm, från Klövern. I transaktionerna ingår samtidigt avyttring av bolag som äger Bronsen 2, Stålet 3 och Slakthuset 14 i Norrköping samt Singeln 13 (tomträtt) i Stockholm till Klövern.

Vid årsstämma 28 april 2017 bemyndigades styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta bemyndigande beslutades vid dagens stämma justeras för att innefatta samtliga aktieslag, dvs. stamaktier av serie A och B samt preferensaktier.

Attachments