ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

2016-04-27

Vid årsstämma den 27 april 2016 i Corem Property Group AB beslutades följande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 1,50 kr per stamaktie och totalt 10,00 kronor per preferensaktie.

Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 29 april 2016 med beräknad utbetalning 4 maj 2016.

Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara;

den 30 juni 2016 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2016;

den 30 september 2016 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2016;

den 30 december 2016 med beräknad utbetalningsdag den 4 januari 2017; och

den 31 mars 2017 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2017

Stämman beslutade även om utdelning på eventuellt tillkommande preferensaktier emitterade i enlighet med de bemyndiganden som styrelsen erhöll från årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Jan Sundling och Christina Tillman och Johanna Skogestig. Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att styrelsens arvoden ska uppgå till 250 000 kronor för styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera för övriga ledamöter.

Stämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor och därjämte auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, verksam vid Ernst & Young AB.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma besluta om riktad nyemission av preferensaktier till säljarna av Estancia Logistik AB. Syftet med bemyndigandet är att kunna fullfölja det avtal om överlåtelse av aktier i Estancia Logistik som ingåtts mellan Corem Property Group AB och säljarna under mars 2016. Högst ska 588 681 preferensaktier till en kurs om 151,24 kronor emitteras.

Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016. Vid nyemissioner av preferensaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, under tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många stam- och preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stam- och preferensaktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade stam- respektive preferensaktier i bolaget. Bemyndigandet gäller intill årsstämman 2017

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till riktlinjer och sammansättning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara styrelsens ordförande samt representanter för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. 

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl. 17.00