Utbyteserbjudande till preferensaktieägare

Corem lämnade den 30 mars 2021 ett erbjudande till preferensaktieägare i bolaget om att byta preferensaktier mot 1,12 nyemitterade stamaktier av serie D för varje preferensaktie.

Bakgrund och motiv: Skälet till utbyteserbjudandet är att möjliggöra ökad finansiell flexibilitet för Corem. Nya stamaktier av serie D skapar bättre förutsättningar för bolaget att nå en rating motsvarande Investment Grade. En sådan rating bedöms minska Corems finansiella risk och förväntas samtidigt förbättra förvaltningsresultatet till följd av lägre finansieringskostnader.

Såväl preferensaktier som stamaktier av serie D riktar sig till investerare som värdesätter en förhållandevis förutsägbar löpande avkastning.

I övrigt hänvisas till den fullständiga redogörelsen i prospektet, vilket har upprättats av Corems styrelse med anledning av utbyteserbjudandet.

Utbyteserbjudandet i sammandrag

 • Samtliga preferensaktier i Corem omfattas.
 • Att tacka ja till utbyteserbjudandet är frivilligt.
 • Corem erbjuder 1,12 stamaktier av serie D i Corem för varje preferensaktie i Corem som löses in.*
 • I förhållande till stängningskursen på Corems preferensaktie den 26 mars 2021 om 323,0 kronor och ett uppskattat värde per stamaktie av serie D i Corem om 288,39 kronor motsvarar Utbyteserbjudandet ett värde motsvarande 323,0 kronor per befintlig preferensaktie i Corem. Kursen är satt utifrån stängningskursen den 26 mars 2021, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörande av det offentliga uppköpserbjudandet till samtliga aktieägare i Klövern AB (publ).

* Corems stamaktier av serie A, serie B och preferensaktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Corem avser verka för att de nyemitterade stamaktierna av serie D upptas till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

På Corems årsstämma den 29 april 2021 fattades erforderliga beslut för att kunna genomföra utbyteserbjudandet:
(i) Beslut om att ändra bolagsordningen, varigenom ett nytt aktieslag (stamaktier av serie D) införs
(ii) Beslut om att genomföra Utbyteserbjudandet, inklusive beslut om frivillig inlösen av preferensaktier
(iii) Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie D med betalning genom kvittning av inlösenfordran

Prospekt – Corem Property Group AB (publ) 20210512

Villkor i sammandrag för preferensaktier och stamaktier av serie D

  Preferensaktie Stamaktie av serie D
Utdelning: 20,00 kronor per år. Högst 20,00 kronor per år.
Kvartalsvis utbetalning: Ja, 5,00 kronor per kvartal. Ja, högst 5,00 kronor per kvartal.
Kan utdelning ställas in? Ja, helt eller delvis.
Rätt till utdelning: Preferens till utdelning i förhållande till stamaktierna, av ett belopp om 20,00 kronor per aktie och år. Femtio (50) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktier av serie A och serie B, dock högst 20,00 kronor per aktie och år.
Vad händer med framtida utdelning om utdelningen ställts in helt eller delvis? Understiger utdelningen 20,00 kronor visst år skall innestående beloppet räknas upp med 7,00 % per år till dess att full utdelning lämnats. Understiger utdelningen 20,00 kronor visst år höjs utdelningsbegränsningen så att det belopp med vilket utdelningen understigit 20,00 kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle. Ingen kompensation utgår.
Rätt för Corem till inlösen: Ja, för 500,00 kronor per aktie, med tillägg för eventuellt innestående belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan ovan. Nej, ingen rätt till inlösen.
Omvandling: Nej, ingen rätt till omvandling. Nej, ingen rätt till omvandling.
Likvidation: Preferens i förhållande till stamaktierna, dock högst 450 kronor per aktie med tillägg för eventuellt innestående belopp. På lika villkor med övriga stam-aktier, dock högst 300 kronor per aktie.
Notering: Nasdaq Stockholm Mid Cap. Corem avser verka för att de nyemitterade stamaktierna av serie D upptas till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
Rösträtt: En tiondels (1/10) röst per aktie.
Övrigt: Villkoren regleras i Bolagets bolagsordning.

 

Vanliga frågor

Mer genomgående information samt villkor går att finna i prospektet samt i pressmeddelande om utbyteserbjudandet.

 • 1. Varför erbjuder Corem utbyte av preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D?

  Skälet till erbjudandet att byta ut befintliga preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D i Corem (”Utbyteserbjudandet”) är att möjliggöra en ökad finansiell flexibilitet för Corem. Nya stamaktier av serie D skapar bättre förutsättningar för bolaget nå en rating motsvarande Investment Grade. En sådan rating bedöms minska Corem finansiella risk och förväntas samtidigt förbättra förvaltningsresultatet till följd av lägre finansieringskostnader.

 • 2. På vilket sätt bidrar utbyteserbjudandet till Corems långsiktiga tillväxt?

  Nya stamaktier av serie D skapar bättre förutsättningar för Corem att nå en rating motsvarande Investment Grade, vilken bedöms minska bolagets finansiella risk samt förbättra förvaltningsresultatet till följd av lägre finansieringskostnader.

 • 3. Kommer min utdelning fortsätta att vara 20 kronor per år?

  Om utdelning beslutas ska stamaktier av serie A och serie B ha rätt till samma utdelning per aktie och stamaktierna av serie D ha rätt till femtio (50) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst tjugo (20) kronor per aktie och år. Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger tjugo (20) kronor ska utdelningsbegränsningen om tjugo (20) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit tjugo (20) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till tjugo (20) kronor.

  Utbyteserbjudandet innebär att du får 12 procent fler stamaktier av Serie D än preferensaktier. Detta medför 12 procent högre  utdelning om du väljer stamaktier av serie D i stället för preferensaktier..

  Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av utdelning av stamaktie av serie D den sista vardagen i juni 2021.

  Såväl preferensaktier som stamaktier av serie D riktar sig till investerare som värdesätter en förhållandevis förutsägbar löpande avkastning.

   

 • 4. Kommer Corems preferensaktier att finnas kvar?

  I samband med fullföljande av utbyteserbjudandet och inlösen av preferensaktier avser Corem att verka för en avnotering av Corems preferensaktier från Nasdaq Stockholm Mid Cap under förutsättning att en hög anslutningsgrad uppnås i utbyteserbjudandet och därmed resulterar i en begränsad likviditet i preferensaktien.

 • 5. Hur accepterar jag erbjudandet?

  För dig som har VP-konto (direktregistrerat ägande)
  Förtryckt anmälningssedel och förfrankerat svarskuvert har skickats omkring den 26 maj 2021 till direktregistrerade preferensaktieägare vars innehav i Corem fanns registrerade hos Euroclear Sweden den 26 maj 2021. Värdepapperskontot (”VP-konto”) och uppgifter om innehav av preferensaktier återfinns på den förtryckta anmälningssedeln. Preferensaktieägare som är upptagna i den förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte anmälningssedel utan meddelas separat.

  Anmälningssedeln måste sändas med post, helst i bifogat förfrankerat svarskuvert, i god tid före sista anmälningsdag.

  Om du har preferensaktier som är direktregistrerade hos Euroclear Sweden och önskar acceptera Utbyteserbjudandet ska du kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, komplettera anmälningssedeln med telefonnummer, e-postadress, LEI-kod/NID-nummer samt underteckna och sända in anmälningssedeln till:

  Swedbank AB (publ)
  Emissioner C66
  SE-105 34 Stockholm
  Sverige

  Om aktieägares innehav har förändrats sedan den 26 maj 2021 så att uppgifterna på den förtryckta anmälningssedeln inte stämmer kan anmälningssedeln på denna hemsida i stället användas och fyllas i manuellt.

  Observera att en anmälningssedel där obligatoriska uppgifter saknas eller är ofullständigt eller felaktigt ifyllda kan komma att lämnas utan avseende.

  För dig som har förvaltarregistrerat innehav
  För aktieägare i Corem vars preferensaktier är förvaltarregistrerade ska accept ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

  Pantsatt innehav
  Är preferensaktier i Corem pantsatta i Euroclear systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna anmälningssedeln och bekräfta att panträtten upphör om utbyteserbjudandet fullföljs.

 • 6. Vad är NID-nummer och hur skaffar jag det?

  NID-nummer (Nationellt ID-nummer) är en identifieringskod som privatpersoner behöver för att kunna handla med värdepapper; till exempel köpa och sälja aktier eller delta i nyemissioner och flytta värdepapper.

  För den som är medborgare i Sverige är NID-numret landskoden SE följt av personnumret, tolv siffror. Hos de flesta banker kan du registrera det själv via deras webbplats/internetbank.

  Om du är utländsk medborgare eller medborgare i flera länder ser NID-numret annorlunda ut. Kontakta din bank i så fall, så får du hjälp.

   

 • 7. Om jag accepterar erbjudandet, när kommer jag då att erhålla D-aktierna?

  Utbetalning av vederlag för aktieägare som accepterade Utbyteserbjudandet fram till och med den 11 juni förväntas påbörjas kring 17 juni 2021.

 • 8. Vad händer om jag inte gör någonting?

  Om du inte accepterar erbjudandet har du kvar dina befintliga preferensaktier. Se även under ”Kommer Corems preferensaktier att finnas kvar?”

 • 9. Vad händer om mitt antal preferensaktier inte blir hela antal stamaktier av serie D?

  Endast hela stamaktier av serie D, med avrundning nedåt, kommer att ges ut till de aktieägare som accepterar utbyteserbjudandet. Om ditt antal preferensaktier inte blir ett helt antal stamaktier av serie D kommer sådana fraktioner av aktier läggas samman med andra sådana fraktioner och säljas på marknaden. Nettointäkterna därav kommer därefter att fördelas mellan berörda aktieägare.