FÖRVALTNINGSRÄTTEN AVSLÅR COREMS YRKANDE OM AVDRAG FÖR KAPITALFÖRLUST

2014-06-24

Förvaltningsrätten har bifallit Skatteverkets yrkande om att ett dotterbolag inom Coremkoncernen inte ska medges skattemässigt avdrag med cirka 223 mkr för taxeringsåret 2008 avseende en kapitalförlust.

Upptaxeringen medför ett skattekrav på Coremkoncernen om cirka 68 mkr inklusive ränta.

Corem analyserar fortsatt domen i samråd med bolagets rådgivare. Domen kommer sannolikt att överklagas.

Informationen är sådan som Corem ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni 2014 kl. 16.00