COREM EMITTERAR YTTERLIGARE OBLIGATIONER OM 250 MKR

2020-02-21

Till följd av fortsatt starkt investerarintresse har Corem idag framgångsrikt utökat det obligationslån om 1 000 mkr som offentliggjordes den 19 februari 2020 med ytterligare 250 mkr. Obligationerna emitteras på kurs 100.7312 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 225bps till förfall. Lånet emitteras per den 27 februari 2020 och har slutligt förfall den 27 februari 2023. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr av vilket 1 250 mkr nu är utnyttjat. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål.

Nordea och Swedbank har varit Joint Bookrunners i samband med obligationsemissionen, medan Walthon Advokater har varit legal rådgivare.