COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 250 MKR

2015-06-11

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 250 mkr på den svenska marknaden. Lånet emitteras inom en befintlig ram om 750 mkr (ISIN: SE0006887923), varav obligationslån om 400 mkr emitterades i april 2015.

Obligationerna emitterades till kurs 100,5%. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350 räntepunkter och har slutligt förfall 1 april 2018.  Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv samt allmänna verksamhetsändamål.

Danske Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med obligationsemissionen, medan MAQS Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2015 kl. 16.50