Corem emitterar nya gröna obligationer om 900 mkr

2021-05-19

Corem Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”Corem”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer denominerade i SEK till ett totalt belopp om 900 miljoner kronor inom ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor med en löptid om 2,5 år (de “Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna har likviddag den 27 maj 2021 och löper med en ränta om 3m Stibor + 2,5 procent.

Investerarintresset för de Nya Obligationerna var mycket stort och de övertecknades kraftigt. De Nya Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med Corems gröna ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter och investeringar i energieffektiviseringar samt för att återköpa utestående obligationer om 592 miljoner kronor till följd av Change of Control-händelse (enligt Bolagets pressmeddelande daterat 8 april 2021).

”Corem är en långsiktig aktör med en målsättning att bidra till ett mer hållbart samhälle, och dagens kraftigt övertecknade emission visar tydligt att Corem uppskattas av investerare”, säger VD Eva Landén.

Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med obligationsemissionen medan Walthon Advokater har varit Corems legala rådgivare.