COREM ÅTERKALLAR BUD PÅ TRIBONA OCH BESLUTAR ATT INTE GENOMFÖRA FÖRSÄLJNING AV AKTIER I KLÖVERN SAMT ATT INTE KALLA TILL FORTSATT BOLAGSSTÄMMA

2015-10-22

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 18 september 2015 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona AB (publ) (”Tribona”) (”Erbjudandet”).

Corem har den 20 oktober 2015 genom offentliggjord information informerats om att aktieägare representerande cirka 62 procent av aktierna i Tribona antingen avyttrat eller förbundit sig att avyttra sitt innehav i Tribona till tredje man. Corem återkallar därför Erbjudandet eftersom det står klart att Corem inte kommer att erhålla tillräckligt hög acceptgrad.

Corem har den 18 september 2015 offentliggjort att Corem ingått avtal med M2 Asset Management AB om försäljning av bolagets hela innehav om 16 100 000 stamaktier av serie A samt 21 616 162 stamaktier av serie B i Klövern AB (publ) som en del av finansieringen av Erbjudandet. Med anledning av att Corem återkallat Erbjudandet föreligger inte längre den grundläggande förutsättningen för transaktionen. Parterna har därför kommit överens om att inte genomföra transaktionen.

Corems styrelse avser inte att kalla till fortsatt extra bolagsstämma.

Stockholm 22 oktober 2015
Corem Property Group AB (publ)

Informationen är sådan som Corem ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015 kl. 18.10.

COREM I KORTHET
Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems stam- och preferensaktier är noterade på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.