BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

2018-04-27

Vid årsstämma den 27 april 2018 i Corem Property Group AB beslutades följande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,40 kr per stamaktie och totalt 20,00 kronor per preferensaktie.

Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 2 maj 2018 med beräknad utbetalning 7 maj 2018.

Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara;

(i) fredagen den 29 juni 2018 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 4 juli 2018,

(ii) fredagen den 28 september 2018 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 3 oktober 2018,

(iii) fredagen den 28 december 2018 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 4 januari 2019, och

(iv) fredagen den 29 mars 2019 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 3 april 2019.

Stämman beslutade även om utdelning på eventuellt tillkommande preferensaktier emitterade i enlighet med det bemyndigande som styrelsen erhöll från årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska ökas från fem till sex.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Jan Sundling, Christina Tillman och Carina Axelsson samt valde till ny ledamot Fredrik Rapp. Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att styrelsens arvoden ska uppgå till 300 000 kronor för styrelseordföranden och 165 000 kronor vardera för övriga ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska minskas från två till en.

Stämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till riktlinjer och sammansättning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara styrelsens ordförande samt representanter för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna, per den sista dagen för aktiehandel i augusti månad året före årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller B och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. Vid nyemissioner av stamaktier av serie B och/eller preferensaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att, under tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många stamaktier av serie A och/eller B och/eller preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stam- och preferensaktier efter förvärv uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade stam- respektive preferensaktier i bolaget. Bemyndigandet gäller intill årsstämman 2019.