Uppdatering av förslag till beslut på årsstämman

2022-04-26

 

Styrelsen har i kallelsen till årsstämman föreslagit att årsstämman ska fatta beslut om att

i)                genomföra ett inlösenerbjudande, i vilket bolagets preferensaktieägare ska erbjudas att lösa in preferensaktier med återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran som endast kan användas till att betala för tecknade stamaktier av serie D genom kvittning (punkt 14 a) och

ii)            bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier av serie D till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning (punkt 14 b).

Förslaget upprättades med anledning av bolagets erbjudande den 28 mars 2022 till samtliga preferensaktieägare i Bolaget att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D i Corem (”Utbyteserbjudandet”). Fullföljande av Utbyteserbjudandet är villkorat av att aktieägare på årsstämman beslutar i enlighet med förslagen i punkt 14.

Styrelsen bedömer att rådande marknadsförhållanden kommer ha en negativ inverkan på deltagandet i Utbyteserbjudandet och att det för tillfället inte är lämpligt att genomföra Utbyteserbjudandet. Styrelsen föreslår nu att stämman inte röstar i enlighet med tidigare lämnat förslag.

Stockholm i april 2022

Corem Property Group AB (publ)
Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Patrik Essehorn, Styrelseordförande, 08-503 853 33, patrik.essehorn@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 18:45 CEST.

 

 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.