Flaggning av eget aktieinnehav

2021-06-18

Corem Property Groups innehav i egna aktier uppgår till 2 913 825 stamaktier av serie A samt 29 630 550 stamaktier av serie B. Till följd av Corems pågående offentliga uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare och utbyteserbjudande till Corems preferensaktieägare, har det totala antalet aktier och röster i Corem förändrats, vilket innebär att Corems innehav i egna aktier per dagens datum motsvarar 3,10 procent av det totala antalet aktier och 3,13 procent av det totala antalet röster i Corem.

Genom erbjudandet till Klöverns aktieägare och utbyteserbjudandet till Corems preferensaktieägare har 59 678 701 stamaktier av serie A, 596 298 939 stamaktier av serie B, 7 032 502 stamaktier av serie D samt 9 685 827 preferensaktier nyemitterats samt 1 720 635 preferensaktier lösts in. Efter förändringarna uppgår det totala antalet aktier i Corem, per dagens datum, till 92 188 718 stamaktier av serie A, 939 527 802 stamaktier av serie B, 7 032 502 stamaktier av serie D samt 11 565 192 preferensaktier. Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan stamaktier av serie B, stamaktier av serie D och preferensaktier berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 188 001 267,6.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, VD
Telefon: 08-503 853 33

E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440, Säte Stockholm

www.corem.se

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2021 kl. 11.40 CET.