Corem avbryter förlängning av frivilligt utbyteserbjudande till Corems preferensaktieägare

2021-06-20

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i någon jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller avyttra värdepapper utan är endast ett offentliggörande av styrelsen för Corem Property Group AB (publ) att genomföra ett inlösenförfarande av preferensaktier med återbetalning till aktieägare, med efterföljande kvittningsemission av nyemitterade stamaktier av serie D. För ytterligare information, se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Den 30 mars 2021 lämnade Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) ett erbjudande till samtliga preferensaktieägare i Corem att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D i Corem (”Utbyteserbjudandet”). Utbyteserbjudandet innebär att Corem erbjuder preferensaktieägarna 1,12 nyemitterade stamaktier av serie D i Corem för varje preferensaktie som löses in. Acceptperioden för att delta i Utbyteserbjudandet löpte ut den 11 juni 2021.

Corem har den 15 juni 2021 offentliggjort att Corem beslutat att fullfölja Utbyteserbjudandet då samtliga villkor för Utbyteserbjudandet var uppfyllda. Fram till och med den 11 juni 2021 hade 1 720 635 preferensaktier lämnats in i Utbyteserbjudandet, vilket motsvarar 47,8 procent av det totala antalet preferensaktier i Corem.

Corem förlängde acceptperioden för Utbyteserbjudandet till och med den 23 juni 2021 för att fler preferensaktieägare i Corem skulle ges möjlighet att acceptera Utbyteserbjudandet. Med hänsyn till att det visat sig föreligga hinder att registrera nyemission och nedsättning efter en förlängd acceptperiod, har Corem beslutat att avbryta förlängningen av Utbyteserbjudandet. De som redan anmält aktier för utbyte inom ramen för förlängningen och fått sina aktier utbokade kommer att få sina preferensaktier i Corem inbokade på sina konton igen.

Erbjudandet till Klöverns aktieägare löper enligt tidigare kommunicerat.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Patrik Essehorn, ordförande Corem,
Telefon: +46 (0)708 82 03 75.

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

 

Denna information är sådan som Corem Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2021 kl. 20.00.
 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller avyttra eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Corem. Inbjudan till berörda personer att delta i Utbyteserbjudandet sker genom det prospekt som Corem har offentliggjort på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon myndighet och utgör inte ett prospekt. Investerare och värdepappersinnehavare i Corem uppmanas att noggrant och i helhet läsa det prospekt som har upprättats med anledning av Utbyteserbjudandet innan ett investeringsbeslut fattas, inklusive beslut om att delta i Utbyteserbjudandet, eftersom det innehåller viktig information om Corem och Utbyteserbjudandet. Prospektet finns tillgängligt på www.corem.se.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Utbyteserbjudandet kommer inte att publiceras i eller distribueras i eller till, och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller in i något land där det skulle krävas att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Personer som mottar sådan kommunikation (inklusive, men inte begränsat till, institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier, förvaltare och förmyndare) och omfattas av lagen i ett sådant land är skyldiga att informera sig om, och iaktta, sådana restriktioner eller krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i ett sådant land. Corem, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, frånsäger sig allt ansvar för brott mot sådana restriktioner av någon person. Om någon söker acceptera Utbyteserbjudandet som ett resultat av att direkt, eller indirekt, ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot lagar och regler i det landet eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Detta inkluderar, men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet samt andra former av elektronisk överföring.

Uttalanden i detta pressmeddelande som avser framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden avseende framtida resultat, tillväxt och andra prognoser såväl som fördelarna med Utbyteserbjudandet, är framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är generellt sett, men inte alltid, alla sådana uttalanden som inte avser historiska eller aktuella fakta och inkluderar, men begränsas inte till, uttryck såsom "kan", "kommer"', "förväntas", "tros", "förutser", "planeras", "avses", "uppskattas", "bedöms", "mål", "prognostiserar", "har för avsikt att" eller "borde", såväl som negationer och varianter av dessa samt liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men begränsas inte till, uttalanden rörande Utbyteserbjudandet förväntade inverkan på Corems affärsverksamhet. Framåtriktade uttalanden är föremål för risk och osäkerhet till sin natur eftersom de hänför sig till händelser och beror på omständigheter som kommer att ske i framtiden. Det finns inga garantier för att de faktiska resultaten inte väsentligt kommer att skilja sig från de som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden på grund av ett flertal faktorer, varav många är utanför Corems kontroll.

Alla sådana framåtriktade uttalanden baseras uteslutande på de förhållanden som rådde när uttalandet lämnades och Corem har (eller åtar sig) inte någon skyldighet att uppdatera eller ändra sådana framåtriktade uttalanden, oavsett om detta är en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, förutom då det krävs av tillämpliga lagar och regler.

Denna information är sådan som Corem Property Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-20 20:00 CET.