Corem fortsätter expandera beståndet

2021-04-01

Corem förvärvar kontinuerligt fastigheter i linje med strategin att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheter med tonvikt på fastigheter för citylogistik i utvalda tillväxtregioner.

Under första kvartalet 2021 växte beståndet med flera fastigheter.

I Jönköping förvärvades fastigheten Hedenstorp 1:99 med 4 033 kvm lager- och produktionsytor samt tillhörande kontor. I Haninge söder om Stockholm tillträddes fastigheten Kalvsvik 16:20 med 6 224 kvm lager- och produktionsytor. Dessutom tecknades avtal om förvärv av fastigheten Rosersberg 11:151 i Sigtuna, vilken utgörs av oexploaterad mark som medger byggrätt om 40 000 kvm för kommersiell användning (se bild). Efter kvartalets utgång förvärvades också ytterligare en fastighet i Sigtuna.