Pressmeddelanden

Corem tecknar fyra hyresavtal

Corem har tecknat fyra hyresavtal med ett totalt årligt kontraktsvärde om 38 mkr. I Stockholm har Corem tecknat ett 7-årigt avtal med Cleanhouse avseende uthyrning av cirka 6 700...

Corem tecknar hyreskontrakt i New York

Corem har tecknat ett hyreskontrakt avseende cirka 600 kvm kontorsyta i projektfastigheten 28&7 i New York. Hyresgästen, ett investeringsbolag inom kommersiella fastigheter,...

Corem upprättar certifikatprogram

Corem Property Group AB (publ) har upprättat ett program för företagscertifikat med ett rambelopp om 5 000 mkr. Löptiden för certifikaten kommer att vara kortare än 1 år. Programmet kommer att...

Regulatoriska

Delårsrapport januari–september 2021

Intäkterna uppgick till 1 708 mkr (660) Driftsöverskottet uppgick till 1 227 mkr (500) Förvaltningsresultatet uppgick till 811 mkr (335) Investeringar i ny- till- och ombyggnation uppgick till...

Corem tecknar hyreskontrakt med A24 Films i New York

Corem har, genom sitt dotterbolag Klövern, tecknat ett hyreskontrakt med A24 Films avseende cirka 3 800 kvm kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York. Hyresgästen, ett amerikanskt underhållningsföretag inom film och tv, kommer att flytta in under andra halvåret 2022 och hyrestiden är 15 år.

Regulatoriska

Nytt antal aktier och röster i Corem

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum.

Regulatoriska

Nytt antal aktier och röster i Corem

Till följd av Corem Property Group AB (publ):s (”Corem”) offentliga uppköpserbjudande till Klövern AB (publ):s aktieägare har det totala antalet aktier och röster...

Regulatoriska

Corem kontrollerar 98,5 procent av de utestående aktierna i Klövern

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Corem listas på Nasdaq Large Cap

Från och med 21 juli 2021 handlas Corems aktie på Nasdaq Large Cap. På Large Cap finns företag med ett börsvärde som överstiger en miljard euro. Corems börsvärde uppgår idag till cirka 28 mdkr.

Regulatoriska

Delårsrapport januari–juni 2021

”Första halvåret 2021 har varit mycket aktivt för Corem. Efter ett framgångsrikt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare är det nu klart att Corem och Klövern tillsammans skapar ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Vi redovisar dessutom vårt bästa halvår hittills från fastighetsrörelsen. Nettouthyrningen fortsätter att vara positiv och uppgick till 24 mkr och vårt förvaltningsresultat ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vårt substansvärde NAV uppgår nu till 26,27 kronor per aktie.”, kommenterar Eva Landén, VD.

Regulatoriska

Corem utser ny koncernledning

Corem har som en följd av sammanslagningen med Klövern beslutat om en ny gemensam koncernledning, med verkan från den 16 augusti 2021. Koncernledningen kommer bestå av; Eva...

Regulatoriska

Nytt antal aktier och röster i Corem

Till följd av Corem Property Group AB (publ):s (”Corem”) pågående offentliga uppköpserbjudande till Klövern AB (publ):s aktieägare och utbyteserbjudande till Corems preferensaktieägare, har det totala antalet aktier och röster i Corem förändrats. Under juni har nyemission gjorts av 60 100 578 stamaktier av serie A, 650 078 663 stamaktier av serie B och 7 177 962 stamaktier av serie D, samtidigt som 10 006 939 preferensaktier nyemitterats och 1 720 635 preferensaktier lösts in.

Regulatoriska

Corem kontrollerar 95,0 procent av de utestående aktierna i Klövern – Corem förlänger acceptperioden och påkallar inlösen av minoritetsaktier i Klövern AB (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Corem avbryter förlängning av frivilligt utbyteserbjudande till Corems preferensaktieägare

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i någon jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller avyttra värdepapper utan är endast ett offentliggörande av styrelsen för Corem Property Group AB (publ) att genomföra ett inlösenförfarande av preferensaktier med återbetalning till aktieägare, med efterföljande kvittningsemission av nyemitterade stamaktier av serie D. För ytterligare information, se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Corem Property Group offentliggör prospekt och ansöker om notering av grönt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 19 maj 2021 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 900 miljoner kronor inom ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor. Obligationslånet emitterades den 27 maj 2021 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 250 räntepunkter med slutligt förfall den 27 november 2023.

Regulatoriska

Flaggning av eget aktieinnehav

Corem Property Groups innehav i egna aktier uppgår till 2 913 825 stamaktier av serie A samt 29 630 550 stamaktier av serie B. Till följd av Corems pågående offentliga uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare och utbyteserbjudande till Corems preferensaktieägare, har det totala antalet aktier och röster i Corem förändrats, vilket innebär att Corems innehav i egna aktier per dagens datum motsvarar 3,10 procent av det totala antalet aktier och 3,13 procent av det totala antalet röster i Corem.

Regulatoriska

Notering och upptagande till handel av stamaktier av serie D i Corem Property Group AB (publ) på Nasdaq Stockholm

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Utbetalning av vederlag i Erbjudandet förväntas påbörjas den 18 juni 2021

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Utbetalning av vederlag i Utbyteserbjudandet förväntas påbörjas den 18 juni 2021

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i någon jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller avyttra värdepapper utan är endast ett offentliggörande av styrelsen för Corem Property Group AB (publ) att genomföra ett inlösenförfarande av preferensaktier med återbetalning till aktieägare, med efterföljande kvittningsemission av nyemitterade stamaktier av serie D. För ytterligare information, se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Corem kontrollerar 89,1 procent av de utestående aktierna i Klövern – Corem förklarar erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptperioden

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Corem offentliggör utfall avseende utbyteserbjudandet till Corems preferensaktieägare

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i någon jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller avyttra värdepapper utan är endast ett offentliggörande av styrelsen för Corem Property Group AB (publ) att genomföra ett inlösenförfarande av preferensaktier med återbetalning till aktieägare, med efterföljande kvittningsemission av nyemitterade stamaktier av serie D. För ytterligare information, se avsnittet ”Viktig information” nedan.  

Regulatoriska

Corem offentliggör tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Klövern

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Corem emitterar nya gröna obligationer om 900 mkr

Corem Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”Corem”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer denominerade i SEK till ett totalt belopp om 900 miljoner kronor inom ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor med en löptid om 2,5 år (de “Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna har likviddag den 27 maj 2021 och löper med en ränta om 3m Stibor + 2,5 procent.

Corem bjuder in till presentation av uppköpserbjudandet till aktieägarna i Klövern

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Corem offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Klövern

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Corem offentliggör prospekt avseende utbyteserbjudandet till Corems preferensaktieägare

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i någon jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller avyttra värdepapper utan är endast ett offentliggörande av styrelsen för Corem Property Group AB (publ) att genomföra ett inlösenförfarande av preferensaktier med återbetalning till aktieägare, med efterföljande kvittningsemission av nyemitterade stamaktier av serie D. För ytterligare information, se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Corem uppdaterar om offentliggörande av erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Klövern

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Corem uppdaterar om offentliggörande av prospekt avseende utbyteserbjudande till Corems preferensaktieägare

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i någon jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller avyttra värdepapper utan är endast ett offentliggörande av styrelsen för Corem Property Group AB (publ) att genomföra ett inlösenförfarande av preferensaktier med återbetalning till aktieägare, med efterföljande kvittningsemission av nyemitterade stamaktier av serie D. För ytterligare information, se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Corem uppdaterar sina finansiella mål

Corem lämnade den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB (publ) med avsikt att skapa Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Den övergripande målsättningen för det sammanslagna bolaget är att genom långsiktigt hållbara fastighetsinvesteringar i geografiska lägen med hög tillväxt och med starka kassaflöden ge hög avkastning på eget kapital.

Regulatoriska

Beslut vid årsstämma i Corem Property Group AB (publ)

Årsstämma i Corem har hållits idag, torsdagen den 29 april 2021. Mot bakgrund av covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Regulatoriska

Konkurrensverket godkänner Corems förvärv av Klövern och sammanslagningen av bolagen

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Corem delårsrapport januari–mars 2021

”Första kvartalet 2021 har varit ett mycket aktivt kvartal för Corem. Vi har lagt bud på Klövern och vi redovisar dessutom vårt bästa kvartal hittills från fastighetsrörelsen. Vårt fastighetsbestånd ökar i attraktionskraft i takt med att vi ser ett tilltagande behov av citynära logistik. Nettouthyrningen under perioden var fortsatt positiv och uppgick till 10 mkr och vårt förvaltningsresultat ökade med 34 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vårt substansvärde NAV har under de senaste 12 månaderna ökat med 27 procent och uppgår nu till 23,54 kronor per aktie”, kommenterar Eva Landén, VD.

Regulatoriska

Corem justerar utbytesrelationerna i tidigare lämnat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.  

Regulatoriska

Corem Property Group AB (publ) offentliggör utfall av återköp av obligationer till följd av Change of Control-händelse

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I RULE 902 I REGULATIONS I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Regulatoriska

Nytt antal aktier och röster i Corem

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum.

Corem hyr ut 4 500 kvm till Vianor i Bredden

Corem hälsar bil-, däck- och hjulserviceskedjan Vianor välkommen som hyresgäst i Bredden i Sollentuna. Vianor har tecknat ett tioårigt avtal avseende totalt cirka 4 500 kvm lager- och verkstadsyta med tillhörande kontor i fastigheten Revisorn 2 på Bergkällavägen 29.

Regulatoriska

Corem Property Group AB (publ) lämnar ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i någon jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller avyttra värdepapper utan är endast ett offentliggörande av styrelsen för Corem Property Group AB (publ) att genomföra ett inlösenförfarande av preferensaktier med återbetalning till aktieägare, med efterföljande kvittningsemission av nyemitterade stamaktier av serie D. För ytterligare information, se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Corem lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern i syfte att bolagen ska gå samman

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Rutger Arnhult lämnar Corems styrelse

I linje med vad som kommunicerades genom ett pressmeddelande den 29 december 2020 lämnar Rutger Arnhult idag Corems styrelse.Patrik Essehorn, styrelseordförande Tel: 0708-82 03...

Regulatoriska

Corem Property Group meddelar Change of Control-händelse avseende bolagets utestående obligationslån

Hänvisning görs till Corems utestående seniora icke-säkerställda obligationer 2020/2023 med rörlig ränta med ett rambelopp om 2 000 000 000 kronor (varav 1 250 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0013877008 (”2020/2023 Obligationerna”) och seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2020/2024 med rörlig ränta med ett rambelopp om 2 000 000 000 kronor (varav 1 400 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0015192521 (”2020/2024 Obligationerna”).

M2 Asset Management har offentliggjort det preliminära utfallet i budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) lämnade den 15 december 2020 ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) att överlåta samtliga sina aktier i Corem till M2 för 18,60 kronor per stamaktie av serie A, 18,60 kronor per stamaktie av serie B och 322 kronor per preferensaktie (”Erbjudandet”).

Regulatoriska

Corem Property Group offentliggör prospekt och ansöker om notering av gröna obligationer under befintligt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 15 januari 2021, den 18 januari 2021 respektive den 3 februari 2021 tre ytterligare emissioner av icke-säkerställda gröna obligationer om totalt 550 mkr under Corems befintliga gröna obligationslån med förfall i april 2024. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr av vilket 1 400 mkr nu är utnyttjat. De ytterligare obligationerna emitterades den 22 januari 2021 respektive den 10 februari 2021 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 350 räntepunkter med slutligt förfall den 29 april 2024.

Corem säljer fastigheter med bostadspotential i Stockholm

Corem har tecknat avtal om försäljning av de två fastigheterna Instrumentet 13 och Instrumentet 18 i Örnsbergs industriområde i södra Stockholm. Bakgrunden till försäljningen är att detaljplanearbete för bostäder pågår, vilket inte är inom ramen för Corems strategi att fokusera på fastigheter för citylogistik.

Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2020 – Stark tillväxt och ökad lönsamhet

”Vi lägger ett år med stark tillväxt bakom oss. Fastighetsvärdet har ökat med 16 procent genom projektutveckling, förvärv och värdeutveckling samtidigt som lönsamheten har stärkts. Vi har högre överskottsgrad och lägre genomsnittsränta samt en positiv nettouthyrning och den högsta uthyrningsgraden på elva år. Förvaltningsresultatet ökar med 5 procent och vårt kassaflöde från verksamheten är i nivå med 2019, trots att vi föregående år sålde fastigheter motsvarande 25 procent av driftnettot”, kommenterar Eva Landén, VD, Corem.

Corem emitterar ytterligare gröna obligationer om 200 mkr

Corem har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån med förfall i april 2024 om 200 mkr. Obligationerna emitteras på kurs 100,75% av nominellt belopp vilket motsvarar en rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,24 % till första möjliga inlösendag. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr av vilket 1 400 mkr nu är utnyttjat. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Corem emitterar ytterligare gröna obligationer om 200 mkr

Corem har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån med förfall i april 2024 om 200 mkr. Obligationerna emitteras på kurs 100,5 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,33 % till förfall. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr av vilket 1 200 mkr nu är utnyttjat. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Corem emitterar ytterligare gröna obligationer om 150 mkr

Corem har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån med förfall i april 2024 om 150 mkr. Obligationerna emitteras på kurs 100,5 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,34 % till förfall. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr av vilket 1 000 mkr nu är utnyttjat. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Regulatoriska

Rutger Arnhult avser att lämna styrelsen i Corem

Rutger Arnhult har meddelat valberedningen och styrelsen att han avser att lämna styrelsen i Corem Property Group från den 25 mars 2021 och att han inte står till förfogande för omval till...

Corem förvärvar i Albyberg söder om Stockholm

Corem har förvärvat en modern industrifastighet med i huvudsak lager- och produktionsytor i expansiva Albyberg i Haninge kommun. Fastigheten Kalvsvik 16:20 har en uthyrningsbar area om 6 224 kvm och ligger intill riksväg 73.

Corem hyr ut ytterligare 4 300 kvm till Tamro

Corem har hyrt ut 4 300 kvm lager- och logistikyta i Region Väst till läkemedelsdistributören Tamro. Fastigheten är en modern höglagerbyggnad med cirka 13 000 kvm uthyrbar yta och ligger i ett bra logistikläge nära stora trafikleder.

Regulatoriska

Kommentar från styrelsen i Corem Property Group AB (publ) angående budpliktsbud från M2 Asset Management AB (publ)

Corem Property Group AB:s (publ) (”Corem”) huvudägare M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde idag den 15 december 2020 ett kontant budpliktsbud avseende samtliga aktier i Corem till ett pris om 18,60 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 322 kronor för varje preferensaktie (”Erbjudandet”). Styrelsen i Corem har med anledning av Erbjudandet uppdragit åt de oberoende ledamöterna i styrelsen att formera en oberoende budkommitté för att utvärdera Erbjudandet och att därefter offentliggöra ett uttalande senast två veckor före utgången av acceptfristen, det vill säga omkring den 10 februari 2021.

Regulatoriska

Corem Property Group offentliggör prospekt och ansöker om notering av grönt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 22 oktober 2020 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 850 000 000 kronor inom ett rambelopp om 2 000 000 000 kronor. Obligationslånet emitterades den 29 oktober 2020 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 350 räntepunkter med slutligt förfall den 29 april 2024.

Corem hyr ut till Ramudden i Mölndal

Corem hälsar Ramudden välkommen som hyresgäst i Mölndal. Ramudden, som är ledande inom lösningar för säkra arbetsplatser i trafikerade miljöer, har tecknat ett sjuårigt avtal i fastigheten Neongasen 2 på Neongatan 7 i Åbro industriområde. Uthyrningen avser 6 500 kvm, varav 1 500 kvm lager och kontor samt 5 000 kvm utomhusyta.

Corem Property Group förtidsinlöser obligationslån 2018/2021 om 850 mkr

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 1 mars 2018 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 1 000 000 000 kronor (varav 850 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0010894931 (”Obligationerna”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående Obligationer.

COREM EMITTERAR SITT FÖRSTA GRÖNA OBLIGATIONSLÅN, OFFENTLIGGÖR UTFALL AV ÅTERKÖPSERBJUDANDET SAMT BEKRÄFTAR FÖRTIDA INLÖSEN AV SAMTLIGA OBLIGATIONER MED FÖRFALL I MARS 2021

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATIONS I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Regulatoriska

COREM UPPRÄTTAR ETT GRÖNT RAMVERK SAMT ÖVERVÄGER ATT TA UPP SITT FÖRSTA GRÖNA OBLIGATIONSLÅN OCH REFINANSIERAR BEFINTLIGA OBLIGATIONER MED FÖRFALL I MARS 2021

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATIONS I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2020: STABILT RESULTAT OCH STARK BALANSRÄKNING

”Corem visar ett bra och stabilt resultat för niomånadersperioden 2020, trots att coronapandemin inneburit fortsatt oro i omvärlden. Förvaltningsresultatet ökar med 23 procent under det tredje kvartalet och niomånadersperioden visar en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Detta trots att vi per halvåret 2019 avyttrade fastigheter motsvarande 25 procent av driftnettot. Fastigheter för citylogistik i bra lägen, flera färdigställda projekt och sänkt genomsnittlig ränta tillsammans med stark balansräkning gör oss väl rustade med goda framtidsutsikter”, kommenterar Eva Landén, VD, Corem.

COREM FÖRVÄRVAR I SÖDRA STOCKHOLM

Corem fortsätter att expandera i södra Stockholm genom förvärv av fyra lager- och industrifastigheter med uthyrbar area om sammanlagt cirka 4 250 kvm.

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum.

COREM HYR UT OCH BYGGER I KÖPENHAMN FÖR HYRESGÄSTEN GSV

Corem har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med maskinuthyrningsföretaget GSV i fastigheten 1R Kappelgården i Greve kommun, sydväst om Köpenhamn. I samband med detta investerar Corem motsvarande cirka 70 miljoner kronor i om- och tillbyggnationer på fastigheten. GSV är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten.

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2020

”Coronapandemin fortsätter att sprida oro världen över på både kort och lång sikt. Corem påverkas av osäkerheten, men står väl rustat och har goda framtidsutsikter. Vi har en stark balansräkning, låg belåningsgrad, en bra mix av hyresgäster och fastigheter i attraktiva lägen på tillväxtorter. Efterfrågan på citynära logistikfastigheter har fortsatt att vara god. Det visar sig bland annat i att Corems nettouthyrning för det första halvåret var positiv och uppgick till 7 mkr och i att förvaltningsresultatet för perioden är oförändrat jämfört med föregående år – trots den stora försäljning som gjordes för ett år sedan”, kommenterar Eva Landén, VD.

COREM FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

Corem förvärvar fastigheten Jönköping Hedenstorp 2:41 i Jönköping. Förvärvet är Corems första i industriområdet Hedenstorp.

COREM FÖRVÄRVAR I JORDBRO, STOCKHOLM

Corem förvärvar fastigheten Haninge Jordbromalm 6:59 i Jordbro söder om Stockholm. Corem äger sedan tidigare elva fastigheter i Jordbro, om totalt 43 600 kvm.

COREM FÖRVÄRVAR I ÄLVSJÖ, STOCKHOLM

Corem förvärvar fastigheten Fabrikören 6 i Älvsjö industriområde, Stockholm. Fastigheten är belägen i nära anslutning till flera av Corems befintliga fastigheter.

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020

”Vi gick in i 2020 med bättre finansiell ställning än någonsin tidigare, vilket nu skapar stabilitet och uthållighet i en tid av oro. Fastigheter för citynära logistik bedöms ha stabila...

Regulatoriska

ÄNDRAT FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen har i kallelsen föreslagit att årsstämman ska besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och efterföljande fondemission. Styrelsen föreslår nu att stämman...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum. Begäran om omvandling avseende 492 447 stamaktier...

Regulatoriska

FLAGGNING AV EGET AKTIEINNEHAV

Corem har den 5 mars 2020 förvärvat 20 000 000 stamaktier av serie B vilket medför att bolagets innehav av egna aktier per dagens datum uppgår till 2 913 825 stamaktier av...

Regulatoriska

COREM INLEDER ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

I enlighet med beslut från årsstämma den 3 maj 2019 kommer Corem Property Group AB (publ) att påbörja återköpsprogram av egna aktier. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram...

COREM EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 1 000 MKR

Corem har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 1 000 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Investerarintresset för att delta i obligationslånet var...

Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2019

”2019 har varit ett intensivt år med fokus på uthyrning och renodling. Den strukturaffär vi genomförde i somras har tillsammans med årets framgångsrika uthyrningsarbete och ökade fastighetsvärden i befintligt bestånd givit en stark balansräkning och goda finansiella möjligheter för framtida investeringar.” kommenterar Eva Landén, VD.

Regulatoriska

COREM UPPDATERAR MED FINANSIELL INFORMATION AVSEENDE POSITIVT RESULTAT FRÅN KORTFRISTIGA PLACERINGAR UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2019

Corem Property Group AB (publ) har under det fjärde kvartalet 2019 haft en gynnsam utveckling i sina kortfristiga placeringar i andra noterade fastighetsbolag. Värdeförändringar från kortfristiga finansiella placeringar före skatt förväntas för det fjärde kvartalet 2019 uppgå till cirka 141 mkr, varav cirka 30 mkr är realiserade värdeförändringar.

COREM FÖRVÄRVAR I LÄNNA

Corem har den 20 december 2019 avtalat om förvärv av fastigheten Ångmaskinen 5, belägen i Länna industriområde, Huddinge. Ångmaskinen 5 är en modern logistik- och kontorsbyggnad som omfattar...

COREM HYR UT I MALMÖ

Corem har under det senaste kvartalet gjort ett flertal uthyrningar i Malmöområdet, där de tre största uthyrningarna omfattar sammanlagt totalt 16 400 kvm. I fastigheten Sadelgjorden 1,...

COREM FÖRVÄRVAR I VÄSTBERGA

Corem förvärvar fastigheten Elektra 20, i Västberga industriområde i Stockholm. Fastigheten är belägen i nära anslutning till Corems befintliga bestånd i området, bestående av sex...

COREM SKAPAR UTRYMME FÖR BUBS EXPANSION

Corem har tecknat ett tjugoårigt hyresavtal med Bubs Godis AB avseende 12 900 kvm i Flahult 21:36. Det nya hyresavtalet sträcker sig till 2040 och innefattar ombyggnation av hyresgästens...

COREM VÄXER VIDARE I VEDDESTA

Corem utökar fastighetsbeståndet i Stockholm genom förvärv av fastigheten Skälby 3:1321. Fastigheten är belägen i anslutning till Corems befintliga bestånd i området.

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019 SAMT JUSTERING AV FINANSIELLA MÅL

"Vi summerar Corems tredje kvartal med positiv nettouthyrning, ökad uthyrningsgrad och kraftigt stärkt balansräkning. Efterfrågan på vår typ av lokaler, lager- och logistiklokaler, är god och vi ser med tillförsikt på uthyrningsläget och projektmöjligheter framåt. Den strukturaffär vi avtalade under det andra kvartalet har, tillsammans med ökade fastighetsvärden i befintligt bestånd, inneburit att vi går in i årets fjärde kvartal med ett fastighetsbestånd som är geografiskt renodlat och med goda finansiella möjligheter för framtida investeringar.” kommenterar Eva Landén, VD.

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum.  Begäran om omvandling avseende...

COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER OBLIGATIONSLÅN 2016/2019 OM 300 MKR

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 18 maj 2016 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 750 mkr (varav 300 mkr emitterats) med ISIN SE0008294250 (”2016/2019 Obligationer”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående 2016/2019 Obligationer.

COREM VIDAREUTVECKLAR PRO STOP BORÅS

Corems koncept Pro Stop, handelsområden för yrkesbutiker inom byggsektorn, öppnade under 2018 i Borås med Hornbach och Bevego som första hyresgäster. Nu utvecklas Pro...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

”Vi summerar ett händelserikt andra kvartal för Corem. Vi ser tydligt lager- och logistiksegmentets fortsatta attraktivitet genom lyckade uthyrningar, omförhandlingar till...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019

”Året har börjat starkt genom ett aktivt uthyrningsarbete och fokus på utveckling av beståndet. Vi ser att efterfrågan på vår typ av lokaler är...

COREM UTVECKLAR PRO STOP BACKA

Corems koncept Pro Stop, handelsområden för yrkesbutiker inom byggsektorn, utvecklas vidare. Under 2018 har projektering och upphandling av Pro Stop Backa i Göteborg genomförts,...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum under februari månad. Begäran om...

Regulatoriska

RÄKENSKAPSÅRET JANUARI – DECEMBER 2018

”Vi lägger ett händelserikt och framgångsrikt år bakom oss, med både lyckade uthyrningar och färdigställda förädlingsprojekt som tillsammans med...

COREM JOBBAR FRAMÅT I JORDBRO

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av ytterligare två fastigheter i Jordbro, belägna i direkt anslutning till det i höstas...

COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER OBLIGATIONSLÅN 2014/2019 OM 200 MKR

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) övertog den 31 maj 2016 ansvaret för obligationslån med ISIN SE0006593992 (”2014/2019 Obligationslånet”) och ersatte därmed tidigare emittent under 2014/2019 Obligationslånet. Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer under 2014/2019 Obligationslånet (”2014/2019 Obligationer”).

COREM HYR UT 4 000 KVM I HALMSTAD

Corem välkomnar Boxflow Logistics till fastigheten Flygaren 21 i Halmstad. Boxflow tillträder 4 000 kvm på ett treårigt avtal under första kvartalet i...

COREM HYR UT 9 000 KVM I UPPSALA

Corem har tecknat hyresavtal med Apotekstjänst Sverige AB omfattande 9 000 kvm i Årsta 64:2, Fyrislund, Uppsala. Apotekstjänst är en apoteksaktör som ska lagra och...

COREM VÄXER VIDARE I VEDDESTA

Corem utökar sitt fastighetsbestånd i Region Stockholm genom förvärv av fastigheten Veddesta 2:43 i Järfälla kommun. Fastigheten omfattar drygt 19 100 kvm uthyrbar...

COREM HYR UT 6 600 KVM I JÖNKÖPING

Corem välkomnar Gastro Food i Jönköping AB till fastigheten Älgskytten 4 i Jönköping. Gastro Food tillträder 6 600 kvm på ett 8-årigt avtal...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum. Begäran om omvandling avseende...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

”En växande efterfrågan på lokaler för citylogistik ger Corem fortsatt goda resultat. Intäkterna för första halvåret 2018 uppgick till 471 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent. Vår finansiella ställning är fortsatt stabil med räntetäckningsgrad på 2,8 ggr och en justerad soliditet på 37 procent. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgår till 11,56 kr per aktie och har sedan årsskiftet ökat med 7 procent och på 12 månader med 23 procent”, kommenterar Eva Landén, VD.

COREM KÖPER I GÖTEBORG OCH SÄLJER I KÖPING

Corem expanderar i Göteborgsområdet genom förvärv av fastigheterna Neongasen 2 och Högsbo 38:3, Förvärvet ligger i linje med bolagets strategi, att utöka befintligt fastighetsbestånd i geografiskt logistiktäta och attraktiva områden. 

Corem Open 2018

Finalen för Europas största juniortennistävling utomhus, Corem Open i Båstad, avgjordes den 24 juni, och vi gratulerar både vinnare och deltagare. Corem är...

MERA MALMÖ FÖR COREM

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av fyra fastigheter, samtliga grannfastigheter till befintligt bestånd i Fosie och Elisedal i Malmö. Den...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

”Årets första kvartal för Corem har inletts med stark efterfrågan på vår typ av lokaler, med både lyckade uthyrningar och flera pågående...

COREM HYR UT 25 500 KVM I LAMMHULT

Corem har tecknat hyresavtal om cirka 25 500 kvm med Volvo Cars avseende fastigheten Grevaryd 1:64 i Lammhult, Växjö kommun. Fastigheten, som består av välplanerade och...

COREM FÖRVÄRVAR I MALMÖ

Corem Property Group fortsätter expandera i Malmöregionen genom förvärv av fastigheten Måseskär 5, belägen i Östra Hamnen i Malmö. Fastigheten omfattar...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I samband med införandet av stamaktie av serie B infördes ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen avseende frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av...

Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

”Corem firar 10 år och har ett rekordresultat för 2017! Vårt förvaltningsresultat för 2017 utvecklades starkt och ökade med 32 procent samtidigt som fortsatt...

COREM ÖKAR I JÖNKÖPING

Corem Property Group expanderar i Jönköping med förvärv av fastigheten Öskaret 16, belägen på Haga/Ljungarum. Fastigheten omfattar cirka 8 500 kvm uthyrbar area,...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Som tidigare offentliggjorts, beslutades vid extra bolagsstämma den 10 november 2017 om samman­läggning av aktier, där två (2) aktier oavsett aktie­slag slås samman...

Regulatoriska

RÄTTELSE – NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I pressmeddelande som skickades ut kl 08.00 angavs felaktigt bolagets innehav av återköpta aktier. Till följd av fondemissionen innehar bolaget också 17 026 500 återköpta stamaktier av serie B. Pressmeddelandet i sin helhet följer nedan.

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Som tidigare offentliggjorts beslutades vid extra bolagsstämma den 10 november 2017 om genomförande av fondemission, genom vilken tio (10) stamaktier av serie B erhållits vederlagsfritt för varje befintlig stamaktie av serie A. Fondemission ägde rum under december månad, vilket resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster har ökat.

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Som tidigare offentliggjorts har Corem genomfört en riktad nyemission av 5 stamaktier, som en första del i processen att införa ett nytt aktieslag, stamaktie av serie B. Emissionen har...

COREM ÖKAR ÅTER PÅ BREDDEN

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm, genom förvärv av fastigheterna Rotorn 2 och Revisorn 1 i Breddens industriområde, Sollentuna.

COREM HYR UT 5 300 KVM I BORÅS

Corem välkomnar en ny hyresgäst när företaget Transbaltika flyttar in i fastigheten Rotorn 1 på Industrigatan 10 i Borås. Transbaltika tillträder 5 300 kvm i början av december i år.

COREM HYR UT 16 500 KVM I VEDDESTA

Corem har tecknat ett 10-årigt grönt hyresavtal med Aritco, ett svenskt tillverkande bolag med globalt ledarskap inom hissar, gällande cirka 16 500 kvm i fastigheten Veddesta 2:79 i Järfälla. Fastigheten är i dagsläget uthyrd till Elfa Distrelec och Aritcos tillträde är planerat till sommaren 2018.

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Hyresintäkterna ökade med 29 procent till 671 mkr (519) och övriga intäkter uppgick till 6 mkr (16). Driftsöverskottet...

Regulatoriska

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Corem Property Group AB (publ) ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt. Bolagets styrelse har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma och föreslår att stämman fattar ett antal beslut som ökar bolagets flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och möjliggör fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare. Styrelsen har därför föreslagit att stämman beslutar inrätta ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B. Befintliga stamaktier kommer att benämnas stamaktier av serie A. Därefter kommer en fondemission ske till befintliga stamaktieägare där samtliga stamaktieägare får tio stamaktier av serie B för varje innehavd stamaktie av serie A. Därutöver har bolaget ingått avtal om förvärv respektive överlåtelse av fastighetsägande bolag med juridiska personer som bedöms vara närstående till Corem. Förvärven respektive överlåtelserna underställs därför bolagsstämman för godkännande.

COREM FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

Corem har avtalat med LC Development Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Flahult 80:9, belägen på Torsvik strax söder om Jönköping i direkt anslutning till...

COREM HYR UT I KATRINEHOLM

Corem har tecknat ett nytt 20-årigt hyresavtal med Landstinget Sörmland, gällande ca 1 700 kvm i Katrineholm. Lokalerna för Nävertorps Vårdcentral som är...

COREM LÄMNAR I LUND

Corem har i samarbete med JM drivit ett projekt för bostadsexploatering på del av fastigheten Vipemöllan 38 strax öster om Lunds centrum. En detaljplan som möjliggör...

Regulatoriska

ÅTERKÖP AV AKTIER I COREM PROPERTY GROUP

I enlighet med beslut från årsstämma den 28 april 2017 kommer Corem Property Group AB (publ) att påbörja återköpsprogram av egna stamaktier. Förvärv...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN) •    Hyresintäkterna ökade med 38 procent till 451 mkr (326) och övriga intäkter uppgick till 3 mkr...

COREM FÖRVÄRVAR VOLYM I KUBIK

Corem växer vidare i Göteborg genom förvärv av fastigheten Kärra 91:1, mer känd som Orrekulla Kubiklager. Totalt omfattar fastigheten cirka 13 000 kvm, där...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Bolagsverket har den 19 maj 2017 registrerat årsstämmans beslut om minskning av Corems aktiekapital med 28 426 616 kronor och 25 öre genom indragning, utan...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2017

DELÅRSPERIODEN (3 MÅN) Hyresintäkterna ökade med 44 procent till 225 mkr (156) och övriga intäkter uppgick till 3 mkr (0). Driftsöverskottet ökade med 50...

COREM KÖPER OCH SÄLJER

Corem har under årets första kvartal genomfört ett antal transaktioner. I Huddinge, Lerum och Lunda har två fastigheter och en tomträtt sålts. Underliggande...

COREM FYLLER PÅ I HALMSTAD

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av fastigheten Fyllinge 20:403 i Halmstad. Den uthyrbara area är cirka 14 500 kvm, varav merparten utgörs av...

COREM ÖKAR I STOCKHOLM OCH MALMÖ

Corem utökar fastighetsbeståndet med drygt 20 000 kvm lager och kontor. Fastigheterna är belägna i Region Stockholm respektive Region Syd, och affären görs som...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Förvaltningsresultatet ökade med 36 procent till 206 mkr (152). Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 519 mkr (451)...

COREM RENODLAR FASTIGHETSBESTÅNDET

Corem renodlar beståndet och avyttrar fastigheterna Bildhuggaren 1 och Bordet 1, som båda var del i förvärvet av Estancia Logistik. Fastigheterna omfattar tillsammans cirka...

COREM PROPERTY GROUP VÄXER VIDARE I VÄST

Corem växer vidare genom förvärv av fyra fastigheter i Göteborgsregionen. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrbar area om cirka 27 000 kvm, varav merparten lager, och utgör...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Som tidigare offentliggjorts har Corem genomfört en riktad nyemission av 588 681 preferensaktier, som en del av betalningen för aktierna i Estancia Logistik AB. Emissionen har resulterat i...

Regulatoriska

ÅTERKÖP AV AKTIER I COREM PROPERTY GROUP

Corem har per den 31 maj 2016 ett totalt innehav om 4 309 674 stamaktier, vilket motsvarar 5,6 procent av rösterna och 5,2 procent av bolagets samtliga aktier. Corem har från den...

Regulatoriska

ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma den 27 april 2016 i Corem Property Group AB beslutades följande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 1,50 kr per stamaktie...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016

DELÅRSPERIODEN (3 MÅN) Resultat efter skatt uppgick till 96 mkr (110), vilket motsvarar 1,08 kr per stamaktie (1,28). Hyresintäkterna uppgick till 156 mkr (151) och övriga...

Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015

RÄKENSKAPSÅRET Resultat före skatt uppgick till 905 mkr (162) och resultat efter skatt uppgick till 800 mkr (112), vilket motsvarar 10,00 kr per stamaktie (0,61). Intäkterna...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Resultat före skatt uppgick till 600 mkr (148) och resultat efter skatt uppgick till 531 mkr (84); vilket motsvarar 6,56 kr per stamaktie (0,45)....

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP KOMPLETTERAR I STOCKHOLM

Corem utökar fastighetsbeståndet i Stockholm genom förvärv av två fastigheter i Rosersberg respektive Arninge. Fastigheterna har en uthyrbar area om totalt cirka...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN) Hyresintäkterna uppgick till 321 mkr (313) Driftsöverskottet uppgick till 245 mkr (242) Förvaltningsresultatet uppgick till 112 mkr (105)...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR I MALMÖ

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av bilhandelsfastigheten Gånggriften 3 i Malmö. Fastigheten omfattar cirka 6 500 kvm uthyrbar area...

Regulatoriska

ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma den 28 april 2015 i Corem Property Group AB beslutades följande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,80 kr per stamaktie...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

DELÅRSPERIODEN (3 MÅN) Intäkterna uppgick till 167 mkr (157). Driftsöverskottet uppgick till 125 mkr (118). Förvaltningsresultatet uppgick till 58 mkr (52)....

Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014

RÄKENSKAPSÅRET Hyresintäkterna uppgick till 621 mkr (556). Driftsöverskottet uppgick till 480 mkr (412). Förvaltningsresultatet uppgick till 202 mkr (158)....

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Hyresintäkterna uppgick till 470 mkr (412). Driftsöverskottet uppgick till 368 mkr (308). Förvaltningsresultatet uppgick till 160 mkr (119)....

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN) Hyresintäkterna uppgick till 313 mkr (271) Driftsöverskottet uppgick till 242 mkr (197) Förvaltningsresultatet uppgick till 105 mkr (73)...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP DUBBLAR I DANMARK

Corem förvärvar i Roskilde, strax utanför Köpenhamn, en nyuppförd, toppmodern logistikanläggning om cirka 23 500 kvm. Fastigheten, som är under produktion,...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP RENODLAR BESTÅNDET

Corem fortsätter att renodla fastighetsbeståndet och har avyttrat fastigheter i Trollhättan, Vänersborg samt Stockholm. Fastigheterna omfattar cirka 12 500 kvm och...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR I STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) har förvärvat tomträtten till fastigheten Lillsätra 1 i Sätra av Söderport Fastigheter AB. Tomträtten har en uthyrbar area om cirka...