Pressmeddelanden

Regulatoriska

Corem Property Group AB (publ) offentliggör utfall av återköp av obligationer till följd av Change of Control-händelse

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I RULE 902 I REGULATIONS I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Regulatoriska

Nytt antal aktier och röster i Corem

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum.

Corem hyr ut 4 500 kvm till Vianor i Bredden

Corem hälsar bil-, däck- och hjulserviceskedjan Vianor välkommen som hyresgäst i Bredden i Sollentuna. Vianor har tecknat ett tioårigt avtal avseende totalt cirka 4 500 kvm lager- och verkstadsyta med tillhörande kontor i fastigheten Revisorn 2 på Bergkällavägen 29.

Regulatoriska

Corem Property Group AB (publ) lämnar ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i någon jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller avyttra värdepapper utan är endast ett offentliggörande av styrelsen för Corem Property Group AB (publ) att genomföra ett inlösenförfarande av preferensaktier med återbetalning till aktieägare, med efterföljande kvittningsemission av nyemitterade stamaktier av serie D. För ytterligare information, se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Corem lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern i syfte att bolagen ska gå samman

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. För ytterligare information se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Regulatoriska

Rutger Arnhult lämnar Corems styrelse

I linje med vad som kommunicerades genom ett pressmeddelande den 29 december 2020 lämnar Rutger Arnhult idag Corems styrelse.Patrik Essehorn, styrelseordförande Tel: 0708-82 03 75 E-post: patrik.essehorn@walthon.se Corem Property Group AB (publ) Box 56085, SE-102 17 Stockholm Besök: Riddargatan 13 C Org. nr: 556463-9440, Säte Stockholm www.corem.se

Regulatoriska

Corem Property Group meddelar Change of Control-händelse avseende bolagets utestående obligationslån

Hänvisning görs till Corems utestående seniora icke-säkerställda obligationer 2020/2023 med rörlig ränta med ett rambelopp om 2 000 000 000 kronor (varav 1 250 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0013877008 (”2020/2023 Obligationerna”) och seniora icke-säkerställda gröna obligationer 2020/2024 med rörlig ränta med ett rambelopp om 2 000 000 000 kronor (varav 1 400 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0015192521 (”2020/2024 Obligationerna”).

Regulatoriska

Corem Property Group offentliggör prospekt och ansöker om notering av gröna obligationer under befintligt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 15 januari 2021, den 18 januari 2021 respektive den 3 februari 2021 tre ytterligare emissioner av icke-säkerställda gröna obligationer om totalt 550 mkr under Corems befintliga gröna obligationslån med förfall i april 2024. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr av vilket 1 400 mkr nu är utnyttjat. De ytterligare obligationerna emitterades den 22 januari 2021 respektive den 10 februari 2021 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 350 räntepunkter med slutligt förfall den 29 april 2024.

Corem säljer fastigheter med bostadspotential i Stockholm

Corem har tecknat avtal om försäljning av de två fastigheterna Instrumentet 13 och Instrumentet 18 i Örnsbergs industriområde i södra Stockholm. Bakgrunden till försäljningen är att detaljplanearbete för bostäder pågår, vilket inte är inom ramen för Corems strategi att fokusera på fastigheter för citylogistik.

Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2020 – Stark tillväxt och ökad lönsamhet

”Vi lägger ett år med stark tillväxt bakom oss. Fastighetsvärdet har ökat med 16 procent genom projektutveckling, förvärv och värdeutveckling samtidigt som lönsamheten har stärkts. Vi har högre överskottsgrad och lägre genomsnittsränta samt en positiv nettouthyrning och den högsta uthyrningsgraden på elva år. Förvaltningsresultatet ökar med 5 procent och vårt kassaflöde från verksamheten är i nivå med 2019, trots att vi föregående år sålde fastigheter motsvarande 25 procent av driftnettot”, kommenterar Eva Landén, VD, Corem.

Corem emitterar ytterligare gröna obligationer om 200 mkr

Corem har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån med förfall i april 2024 om 200 mkr. Obligationerna emitteras på kurs 100,75% av nominellt belopp vilket motsvarar en rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,24 % till första möjliga inlösendag. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr av vilket 1 400 mkr nu är utnyttjat. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Corem emitterar ytterligare gröna obligationer om 200 mkr

Corem har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån med förfall i april 2024 om 200 mkr. Obligationerna emitteras på kurs 100,5 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,33 % till förfall. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr av vilket 1 200 mkr nu är utnyttjat. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Corem emitterar ytterligare gröna obligationer om 150 mkr

Corem har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån med förfall i april 2024 om 150 mkr. Obligationerna emitteras på kurs 100,5 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,34 % till förfall. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr av vilket 1 000 mkr nu är utnyttjat. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Regulatoriska

Rutger Arnhult avser att lämna styrelsen i Corem

Rutger Arnhult har meddelat valberedningen och styrelsen att han avser att lämna styrelsen i Corem Property Group från den 25 mars 2021 och att han inte står till förfogande för omval till styrelsen i Corem.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA: Patrik Essehorn, styrelseordförande Tel: 0708-82 03 75 E-post: patrik.essehorn@walthon.se Mia Arnhult, valberedningens ordförande Tel: 010-706 00 00 E-post: mia.arnhult@m2gruppen.se Denna...

Corem förvärvar i Albyberg söder om Stockholm

Corem har förvärvat en modern industrifastighet med i huvudsak lager- och produktionsytor i expansiva Albyberg i Haninge kommun. Fastigheten Kalvsvik 16:20 har en uthyrningsbar area om 6 224 kvm och ligger intill riksväg 73.

Corem hyr ut ytterligare 4 300 kvm till Tamro

Corem har hyrt ut 4 300 kvm lager- och logistikyta i Region Väst till läkemedelsdistributören Tamro. Fastigheten är en modern höglagerbyggnad med cirka 13 000 kvm uthyrbar yta och ligger i ett bra logistikläge nära stora trafikleder.

Regulatoriska

Kommentar från styrelsen i Corem Property Group AB (publ) angående budpliktsbud från M2 Asset Management AB (publ)

Corem Property Group AB:s (publ) (”Corem”) huvudägare M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde idag den 15 december 2020 ett kontant budpliktsbud avseende samtliga aktier i Corem till ett pris om 18,60 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 322 kronor för varje preferensaktie (”Erbjudandet”). Styrelsen i Corem har med anledning av Erbjudandet uppdragit åt de oberoende ledamöterna i styrelsen att formera en oberoende budkommitté för att utvärdera Erbjudandet och att därefter offentliggöra ett uttalande senast två veckor före utgången av acceptfristen, det vill säga omkring den 10 februari 2021.

Regulatoriska

Corem Property Group offentliggör prospekt och ansöker om notering av grönt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 22 oktober 2020 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 850 000 000 kronor inom ett rambelopp om 2 000 000 000 kronor. Obligationslånet emitterades den 29 oktober 2020 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 350 räntepunkter med slutligt förfall den 29 april 2024.

Corem hyr ut till Ramudden i Mölndal

Corem hälsar Ramudden välkommen som hyresgäst i Mölndal. Ramudden, som är ledande inom lösningar för säkra arbetsplatser i trafikerade miljöer, har tecknat ett sjuårigt avtal i fastigheten Neongasen 2 på Neongatan 7 i Åbro industriområde. Uthyrningen avser 6 500 kvm, varav 1 500 kvm lager och kontor samt 5 000 kvm utomhusyta.

Corem Property Group förtidsinlöser obligationslån 2018/2021 om 850 mkr

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 1 mars 2018 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 1 000 000 000 kronor (varav 850 000 000 kronor emitterats) med ISIN SE0010894931 (”Obligationerna”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående Obligationer.

COREM EMITTERAR SITT FÖRSTA GRÖNA OBLIGATIONSLÅN, OFFENTLIGGÖR UTFALL AV ÅTERKÖPSERBJUDANDET SAMT BEKRÄFTAR FÖRTIDA INLÖSEN AV SAMTLIGA OBLIGATIONER MED FÖRFALL I MARS 2021

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATIONS I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Regulatoriska

COREM UPPRÄTTAR ETT GRÖNT RAMVERK SAMT ÖVERVÄGER ATT TA UPP SITT FÖRSTA GRÖNA OBLIGATIONSLÅN OCH REFINANSIERAR BEFINTLIGA OBLIGATIONER MED FÖRFALL I MARS 2021

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATIONS I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2020: STABILT RESULTAT OCH STARK BALANSRÄKNING

”Corem visar ett bra och stabilt resultat för niomånadersperioden 2020, trots att coronapandemin inneburit fortsatt oro i omvärlden. Förvaltningsresultatet ökar med 23 procent under det tredje kvartalet och niomånadersperioden visar en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Detta trots att vi per halvåret 2019 avyttrade fastigheter motsvarande 25 procent av driftnettot. Fastigheter för citylogistik i bra lägen, flera färdigställda projekt och sänkt genomsnittlig ränta tillsammans med stark balansräkning gör oss väl rustade med goda framtidsutsikter”, kommenterar Eva Landén, VD, Corem.

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) TIDIGARELÄGGER DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI–SEPTEMBER 2020

Corem Property Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten avseende januari–september 2020. Nytt datum för publicering är tisdagen den 20 oktober 2020. Tidigare kommunicerad tidpunkt var fredagen den 23 oktober 2020.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA Eva Landén, VD  E-post: eva.landen@corem.se Tel: 08-503 853 33  Corem Property Group AB (publ) Box 56085, SE-102 17 Stockholm Besök:...

COREM FÖRVÄRVAR I SÖDRA STOCKHOLM

Corem fortsätter att expandera i södra Stockholm genom förvärv av fyra lager- och industrifastigheter med uthyrbar area om sammanlagt cirka 4 250 kvm.

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum.

COREM HYR UT OCH BYGGER I KÖPENHAMN FÖR HYRESGÄSTEN GSV

Corem har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med maskinuthyrningsföretaget GSV i fastigheten 1R Kappelgården i Greve kommun, sydväst om Köpenhamn. I samband med detta investerar Corem motsvarande cirka 70 miljoner kronor i om- och tillbyggnationer på fastigheten. GSV är sedan tidigare hyresgäst i fastigheten.

COREM FÖRVÄRVAR I FLEMINGSBERG

Corem fortsätter att expandera i Stockholm och förvärvar fastigheterna Huddinge Anoden 2 och 5 söder om Stockholm.

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2020

”Coronapandemin fortsätter att sprida oro världen över på både kort och lång sikt. Corem påverkas av osäkerheten, men står väl rustat och har goda framtidsutsikter. Vi har en stark balansräkning, låg belåningsgrad, en bra mix av hyresgäster och fastigheter i attraktiva lägen på tillväxtorter. Efterfrågan på citynära logistikfastigheter har fortsatt att vara god. Det visar sig bland annat i att Corems nettouthyrning för det första halvåret var positiv och uppgick till 7 mkr och i att förvaltningsresultatet för perioden är oförändrat jämfört med föregående år – trots den stora försäljning som gjordes för ett år sedan”, kommenterar Eva Landén, VD.

COREM FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

Corem förvärvar fastigheten Jönköping Hedenstorp 2:41 i Jönköping. Förvärvet är Corems första i industriområdet Hedenstorp.

COREM FÖRVÄRVAR I JORDBRO, STOCKHOLM

Corem förvärvar fastigheten Haninge Jordbromalm 6:59 i Jordbro söder om Stockholm. Corem äger sedan tidigare elva fastigheter i Jordbro, om totalt 43 600 kvm.

COREM FÖRVÄRVAR I ÄLVSJÖ, STOCKHOLM

Corem förvärvar fastigheten Fabrikören 6 i Älvsjö industriområde, Stockholm. Fastigheten är belägen i nära anslutning till flera av Corems befintliga fastigheter.

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020

”Vi gick in i 2020 med bättre finansiell ställning än någonsin tidigare, vilket nu skapar stabilitet och uthållighet i en tid av oro. Fastigheter för citynära logistik bedöms ha stabila marknadsförutsättningar och med fastigheter i bra lägen och hyresgäster inom flera olika branscher står Corem på stabil grund och har fortsatt goda framtidsutsikter på lång sikt.” kommenterar Eva Landén, VD. DELÅRSPERIODEN JANUARI – MARS 2020...

Regulatoriska

ÄNDRAT FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen har i kallelsen föreslagit att årsstämman ska besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och efterföljande fondemission. Styrelsen föreslår nu att stämman inte röstar i enlighet med tidigare lämnat förslag med hänsyn till rådande omvärldsfaktorer.   Stockholm i april 2020 Corem Property Group AB (publ) Styrelsen   Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) TIDIGARELÄGGER DELÅRSRAPPORT

Corem Property Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten avseende januari – mars 2020. Nytt datum för publicering är den 24 april 2020 medan tidigare kommunicerad tidpunkt var den 28 april 2020.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTAEva Landén, Verkställande direktör E-post: eva.landen@corem.seTel: 08-503 853 33  Corem Property Group AB (publ) Box 56085, SE-102 17...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 19 februari 2020 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 000 mkr inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet emitterades den 27 februari 2020 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 250 räntepunkter med slutligt förfall den 27 februari 2023. Corem har därefter emitterat ytterligare obligationslån om 250 mkr den 21 februari 2020 varpå totalt...

COREM OCH MATHEM TECKNAR AVTAL OM 5 000 KVM I JÄRFÄLLA

Corem välkomnar MatHem till fastigheten Veddesta 2:63 i Järfälla. MatHem tillträder under april 2020 samtliga 5 000 kvm i fastigheten på ett fyraårigt avtal. Fastigheten har varit uthyrd till annan hyresgäst till och med mars månad och lokalerna anpassas nu till för MatHems verksamhet. Veddesta 2:63 är belägen i norra Stockholm, Veddesta Industriområde i Järfälla, där Corem har ett större fastighetsbestånd. Området har bra läge nära...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum. Begäran om omvandling avseende 492 447 stamaktier av serie A inkom till bolaget under februari månad 2020. Dessa har under mars omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har förändrats. Per dagens datum uppgår det totala...

Regulatoriska

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020, kl. 10.00, Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. Inregistrering inleds kl. 09.30. Anmälan m.m. Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2020; dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 22 april 2020, helst före kl....

COREM PROPERTY GROUP ÄR STABILT OCH LÅNGSIKTIGT I EN TID AV ORO

Under det första kvartalet 2020 har spridningen av coronaviruset skapat oro kring den framtida konjunkturutvecklingen. De ekonomiska effekterna på marknaden, och dess påverkan på Corem, kan ännu inte uppskattas på grund av den höga grad osäkerhet av situationen som råder. Corem står på stabil grund och med långsiktigt goda utsikter. Corem har en stark balansräkning och god finansiell ställning inför det kommande året. Vid årsskiftet...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2019 SAMT INFORMERAR OM KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Corem Property Groups Årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på www.corem.se. Tryckt version av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig i mitten av april. Kontakta oss på info@corem.se för beställning av tryckt årsredovisning.   Kallelse till årsstämma Corem Property Group ABs årsstämma äger rum den 28 april 2020, kl 10.00 i Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. Kallelse kommer ske senast fyra veckor innan stämma och...

Regulatoriska

FLAGGNING AV EGET AKTIEINNEHAV

Corem har den 5 mars 2020 förvärvat 20 000 000 stamaktier av serie B vilket medför att bolagets innehav av egna aktier per dagens datum uppgår till 2 913 825 stamaktier av serie A och 28 555 550 stamaktier av serie B, vilket motsvarar 8,30 procent av det totala antalet aktier och 8,59 procent av det totala antalet röster i Corem. Förvärvet genomfördes med stöd av det återköpsbemyndigande som styrelsen erhållit av...

Regulatoriska

COREM INLEDER ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

I enlighet med beslut från årsstämma den 3 maj 2019 kommer Corem Property Group AB (publ) att påbörja återköpsprogram av egna aktier. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma. På stämman bemyndigades styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av...

COREM EMITTERAR YTTERLIGARE OBLIGATIONER OM 250 MKR

Till följd av fortsatt starkt investerarintresse har Corem idag framgångsrikt utökat det obligationslån om 1 000 mkr som offentliggjordes den 19 februari 2020 med ytterligare 250 mkr. Obligationerna emitteras på kurs 100.7312 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 225bps till förfall. Lånet emitteras per den 27 februari 2020 och har slutligt förfall den 27 februari 2023. Obligationslånet har ett rambelopp...

COREM EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 1 000 MKR

Corem har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 1 000 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Investerarintresset för att delta i obligationslånet var mycket stort varvid obligationslånet utökades från en initial transaktionsvolym om 500 mkr till 1 000 mkr. Lånet emitteras per den 27 februari 2020. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 250 räntepunkter och har slutligt förfall...

Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2019

”2019 har varit ett intensivt år med fokus på uthyrning och renodling. Den strukturaffär vi genomförde i somras har tillsammans med årets framgångsrika uthyrningsarbete och ökade fastighetsvärden i befintligt bestånd givit en stark balansräkning och goda finansiella möjligheter för framtida investeringar.” kommenterar Eva Landén, VD.

Regulatoriska

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE I COREM PROPERTY GROUP AB

Valberedningen i Corem Property Group AB (publ) inför Årsstämma 2020 består av Mia Arnhult, ordförande (representant för Rutger Arnhult via bolag), Lars Höckenström (representant för Gårdarike AB), Sofia Aulin (representant för Länsförsäkringar Fonder) samt Patrik Essehorn (styrelsens ordförande). Inför årsstämman i Corem Property Group AB (publ) den 28 april 2020 har valberedningen beslutat föreslå omval av styrelseledamöterna Patrik...

Regulatoriska

COREM UPPDATERAR MED FINANSIELL INFORMATION AVSEENDE POSITIVT RESULTAT FRÅN KORTFRISTIGA PLACERINGAR UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2019

Corem Property Group AB (publ) har under det fjärde kvartalet 2019 haft en gynnsam utveckling i sina kortfristiga placeringar i andra noterade fastighetsbolag. Värdeförändringar från kortfristiga finansiella placeringar före skatt förväntas för det fjärde kvartalet 2019 uppgå till cirka 141 mkr, varav cirka 30 mkr är realiserade värdeförändringar.

COREM FÖRVÄRVAR I LÄNNA

Corem har den 20 december 2019 avtalat om förvärv av fastigheten Ångmaskinen 5, belägen i Länna industriområde, Huddinge. Ångmaskinen 5 är en modern logistik- och kontorsbyggnad som omfattar 2 600 kvm uthyrbar area. Fastigheten är fullt uthyrd med en hyresgäst. Totalt årligt hyresvärde är ca 2,9 Mkr och återstående hyreslängd är 3,8 år. Länna är strategiskt beläget söder om Stockholm, cirka 15 minuter från Stockholms city...

COREM HYR UT I MALMÖ

Corem har under det senaste kvartalet gjort ett flertal uthyrningar i Malmöområdet, där de tre största uthyrningarna omfattar sammanlagt totalt 16 400 kvm. I fastigheten Sadelgjorden 1, Malmö, har Corem tecknat hyresavtal omfattande 8 000 kvm med Candypeople, en distributör av svenskt godis som grundades i Malmö 1982 och idag utvecklar produkter produkter för såväl den svenska och internationella marknaden. Hyreskontraktet har en...

COREM FÖRVÄRVAR I VÄSTBERGA

Corem förvärvar fastigheten Elektra 20, i Västberga industriområde i Stockholm. Fastigheten är belägen i nära anslutning till Corems befintliga bestånd i området, bestående av sex fastigheter och cirka 50 000 kvm uthyrbar area. Elektra 20 omfattar 5 700 kvm uthyrbar area, huvudsakligen bestående av kontors- och lagerlokaler. Fastigheten är fullt uthyrd, med fem hyresgäster. Totalt årligt hyresvärde är ca 9,5 Mkr och genomsnittlig...

COREM SKAPAR UTRYMME FÖR BUBS EXPANSION

Corem har tecknat ett tjugoårigt hyresavtal med Bubs Godis AB avseende 12 900 kvm i Flahult 21:36. Det nya hyresavtalet sträcker sig till 2040 och innefattar ombyggnation av hyresgästens befintliga 9 500 kvm samt nybyggnation av 3 300 kvm. BUBS är ett svenskt familjeföretag med bas i Jönköping som har tillverkat godis sedan 1992 och har idag en av Nordens modernaste godisfabriker. Bubs har varit hyresgäster hos Corem sedan...

COREM VÄXER VIDARE I VEDDESTA

Corem utökar fastighetsbeståndet i Stockholm genom förvärv av fastigheten Skälby 3:1321. Fastigheten är belägen i anslutning till Corems befintliga bestånd i området.

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019 SAMT JUSTERING AV FINANSIELLA MÅL

"Vi summerar Corems tredje kvartal med positiv nettouthyrning, ökad uthyrningsgrad och kraftigt stärkt balansräkning. Efterfrågan på vår typ av lokaler, lager- och logistiklokaler, är god och vi ser med tillförsikt på uthyrningsläget och projektmöjligheter framåt. Den strukturaffär vi avtalade under det andra kvartalet har, tillsammans med ökade fastighetsvärden i befintligt bestånd, inneburit att vi går in i årets fjärde kvartal med ett fastighetsbestånd som är geografiskt renodlat och med goda finansiella möjligheter för framtida investeringar.” kommenterar Eva Landén, VD.

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum.  Begäran om omvandling avseende 371 977 stamaktier av serie A inkom till bolaget under augusti månad 2019. Dessa har under september omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har...

COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER OBLIGATIONSLÅN 2016/2019 OM 300 MKR

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 18 maj 2016 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 750 mkr (varav 300 mkr emitterats) med ISIN SE0008294250 (”2016/2019 Obligationer”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående 2016/2019 Obligationer.

COREM VIDAREUTVECKLAR PRO STOP BORÅS

Corems koncept Pro Stop, handelsområden för yrkesbutiker inom byggsektorn, öppnade under 2018 i Borås med Hornbach och Bevego som första hyresgäster. Nu utvecklas Pro Stop Borås vidare med nästa etapp.   Corem har sedan tidigare tecknat avtal med Granngården, om 1 900 kvm butik samt 550 kvm utesäljyta. Hyresavtal är nu även tecknat med Högbergs Rör om cirka 1 150 kvm....

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

”Vi summerar ett händelserikt andra kvartal för Corem. Vi ser tydligt lager- och logistiksegmentets fortsatta attraktivitet genom lyckade uthyrningar, omförhandlingar till högre hyresnivåer och uppstart av större fastighetsutvecklingsprojekt. Samtidigt har vi i kvartalet avtalat om en strukturell affär som ger oss tydligare fokus och ökade finansiella möjligheter framåt.” kommenterar Eva...

Regulatoriska

COREM SÄLJER FASTIGHETSPORTFÖLJ OM 30 FASTIGHETER TILL BLACKSTONE

Corem har idag tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastigheter till Onyx Sweden Holdco S.à r.l., ett bolag som kontrolleras av Blackstone Group International Partners LLP. Försäljningen görs för att koncentrera fastighetsportföljen geografiskt och är ett led i Corems strategi att långsiktigt utöka och utveckla beståndet på bolagets prioriterade orter. Fastigheterna utgörs till...

Regulatoriska

BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma den 3 maj 2019 i Corem Property Group AB beslutades följande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,45 kr per stamaktie och totalt 20,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 7 maj 2019 med beräknad utbetalning den 10 maj 2019. Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara;(i) den 28 juni 2019 med...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019

”Året har börjat starkt genom ett aktivt uthyrningsarbete och fokus på utveckling av beståndet. Vi ser att efterfrågan på vår typ av lokaler är stor och våra fastigheter är geografiskt bra placerade, både vad gäller våra utvalda regioner och i mikroläget. ” kommenterar Eva Landén, VD. DELÅRSPERIODEN (JANUARI – MARS 2019)  Intäkterna...

COREM HYR UT 6 700 KVM KONTOR TILL ICA I BORÅS

Corem välkomnar ICA till fastigheten Skruven 3 i Borås, där ICA Banken och ICA Försäkring, ICA Sverige och ICA Gruppen under sommaren 2020 flyttar in Sandlid Business Park. Lokalerna omfattar cirka 6 700 kvm kontor på Sandlidsgatan i Borås, en tidigare single tenant byggnad som nu omvandlas till att inrymma flera olika hyresgäster, Sandlid Business Park. ICA’s lokaler anpassas med start under andra...

COREM FÖRVÄRVAR PÅ PRIORITERADE PLATSER

Genom tre separata affärer förvärvar Corem fastigheter på tre orter. Samtliga är av Corem prioriterade orter, där ett befintligt fastighetsinnehav och egen förvaltning finns. I Göteborgsområdet förvärvas Törnrosen 5, en obebyggd fastighet med 4 000 kvm markareal. Fastigheten är grannfastighet till en av Corem ägd fastighet i Mölndal. Även förvaltningsbeståndet i...

COREM UTVECKLAR PRO STOP BACKA

Corems koncept Pro Stop, handelsområden för yrkesbutiker inom byggsektorn, utvecklas vidare. Under 2018 har projektering och upphandling av Pro Stop Backa i Göteborg genomförts, och byggnation påbörjas nu under andra kvartalet 2019. Hyresavtal finns tecknade med K-Rauta och Din Bil, samt sedan mars 2019 även med Elektroskandia. Entreprenadavtal har tecknats med Wästbygg AB avseende uppförandet av byggnader...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum under februari månad. Begäran om omvandling avseende 263 982 stamaktier av serie A inkom till bolaget under februari månad 2019. Dessa har under mars omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har...

Regulatoriska

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2019, kl. 10.00 hos Walthon Advokater, Stureplan 4A, 1 tr., Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00. Anmälan m.m. Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2019; dels har anmält sitt deltagande till bolaget...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2018

Corem Property Groups Årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.corem.se. Tryckt version av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig i mitten av april. Kontakta oss på info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning. Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om...

COREM PROPERTY VÄLKOMNAR MTAB SVERIGE TILL NY LOGISTIKFASTIGHET I TRE PLAN

Corem har tecknat ett grönt hyresavtal om 16 900 kvm med MTAB Sverige AB på fastigheten Veddesta 2:79 i Järfälla, där Corem ska uppföra en miljöprofilerad lagerbyggnad i tre plan. Hyreskontraktet löper över 15 år. MTAB är ett transportföretag med affärsidé att transportera, hantera och förvara ömtåliga och värdefulla föremål med minsta...

Regulatoriska

RÄKENSKAPSÅRET JANUARI – DECEMBER 2018

”Vi lägger ett händelserikt och framgångsrikt år bakom oss, med både lyckade uthyrningar och färdigställda förädlingsprojekt som tillsammans med ett aktivt transaktionsarbete skapar ökande värden i beståndet. Det samlade värdet av fastighetsportföljen har under året ökat med 17 procent, medan årets intäkter ökar till 965 mkr och...

COREM HYR UT 4 500 KVM I JÄRFÄLLA TILL DAHL

Corem välkomnar DAHL till fastigheten Veddesta 2:31 i Järfälla, där DAHL kommer förhyra cirka 4 500 kvm på ett tioårigt grönt avtal. DAHL är Sveriges ledande VVS-grossist med en verksamhet som även omfattar Mark & VA, Industri, Fastighet och Kyla. Fastigheten, som består av lager och logistikytor, har blivit vakant under första kvartalet 2019 och anpassas nu till DAHLs...

COREM JOBBAR FRAMÅT I JORDBRO

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av ytterligare två fastigheter i Jordbro, belägna i direkt anslutning till det i höstas förvärvade beståndet i området. Fastigheterna Jordbromalm 5:2 och 5:3 omfattar tillsammans lokaler för handel/lager om ca 6 200 kvm uthyrbar area samt en markareal om totalt cirka 22 000 kvm. Lokalerna kommer vid förvärvstidpunkten...

COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER OBLIGATIONSLÅN 2014/2019 OM 200 MKR

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) övertog den 31 maj 2016 ansvaret för obligationslån med ISIN SE0006593992 (”2014/2019 Obligationslånet”) och ersatte därmed tidigare emittent under 2014/2019 Obligationslånet. Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer under 2014/2019 Obligationslånet (”2014/2019 Obligationer”).

COREM HYR UT 4 000 KVM I HALMSTAD

Corem välkomnar Boxflow Logistics till fastigheten Flygaren 21 i Halmstad. Boxflow tillträder 4 000 kvm på ett treårigt avtal under första kvartalet i 2019. Fastigheten, som omfattar drygt 24 000 kvm, är belägen i Larsfrids industriområde i Halmstad. Den utgörs huvudsakligen av lager- och produktionslokaler och är i och med det tecknade avtalet fullt uthyrd. Boxflow Logistics är ett...

COREM VÄLKOMNAR GRANNGÅRDEN TILL PRO STOP I BORÅS

Corem har tecknat ett hyresavtal med GRANNGÅRDEN på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar Pro Stop Borås. Hyreskontraktet löper över 10 år och den nya lokalen, som uppgår till drygt 1 900 kvm samt har cirka 550 kvm utesäljyta, beräknas stå klar för inflyttning under första halvåret 2020. GRANNGÅRDEN grundades 1880 och omsätter i dag cirka 2 mdr och...

COREM HYR UT 9 000 KVM I UPPSALA

Corem har tecknat hyresavtal med Apotekstjänst Sverige AB omfattande 9 000 kvm i Årsta 64:2, Fyrislund, Uppsala. Apotekstjänst är en apoteksaktör som ska lagra och distribuera förbrukningsvaror till sjukhus inom ett flertal landsting. Inflyttning beräknas ske under sommaren 2019. ”Sedan förvärvet av fastigheten har vi arbetat aktivt med att hitta rätt typ av hyresgäst för Postens före...

Regulatoriska

Rättelse: Pressmeddelande 2018-10-23 kl 08:00 avseende Delårsrapport JANUARI – SEPTEMBER 2018

I pressreleasen för Delårsrapport JANUARI – SEPTEMBER 2018 som släpptes 2018-10-23 kl 08:00 var siffran för delårsperiodens förvaltningsresultat felaktig i sammanfattningen. Samma siffra längre ned i pressmeddelandet är korrekt samt siffran i delårsrapporten är korrekt. Rättelse: Förvaltningsresultatet uppgick till 280 mkr (285). Korrekt pressmeddelande följer nedan. PRESSRELEASE...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

”Fortsatt stark efterfrågan på vår typ av lokaler, med både lyckade uthyrningar och flera pågående och färdigställda förädlingsprojekt. Intäkterna för niomånadersperioden 2018 uppgick till 704 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 90 procent. Vår finansiella ställning är fortsatt stabil med räntetäckningsgrad på 2,9 ggr och en justerad soliditet...

COREM VÄXER VIDARE I VEDDESTA

Corem utökar sitt fastighetsbestånd i Region Stockholm genom förvärv av fastigheten Veddesta 2:43 i Järfälla kommun. Fastigheten omfattar drygt 19 100 kvm uthyrbar area, med blandad användning för kontor, produktion och lager. Objektet är uthyrt till ett flertal hyresgäster, med en genomsnittlig hyresduration om drygt 10 år. Totalt årligt hyresvärde är cirka 29 mkr och initial...

COREM HYR UT 6 600 KVM I JÖNKÖPING

Corem välkomnar Gastro Food i Jönköping AB till fastigheten Älgskytten 4 i Jönköping. Gastro Food tillträder 6 600 kvm på ett 8-årigt avtal från och med den 1 november 2018.   Fastigheten, som består av kyl- och fryslager samt kontor, är för närvarande uthyrd till Dagab Inköp och Logistik AB. Gastro Food AB är en väletablerad restauranggrossist med...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum. Begäran om omvandling avseende 36 009 stamaktier av serie A inkom till bolaget under augusti månad 2018. Dessa har under september omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har förändrats. Per...

COREM UTÖKAR FASTIGHETSBESTÅNDET I SÖDRA STOCKHOLM

Corem utökar sitt fastighetsbestånd i Region Stockholm genom förvärv av nio fastigheter i Jordbro. Fastigheterna utgörs till merparten av lager och är belägna i ett område som är väl etablerat för lager/logistik. Objekten har en total uthyrbar area om cirka 33 000 kvm och är uthyrda till ett flertal olika hyresgäster. Totalt årligt hyresvärde är cirka 33,5 mkr och initial...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

”En växande efterfrågan på lokaler för citylogistik ger Corem fortsatt goda resultat. Intäkterna för första halvåret 2018 uppgick till 471 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent. Vår finansiella ställning är fortsatt stabil med räntetäckningsgrad på 2,8 ggr och en justerad soliditet på 37 procent. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgår till 11,56 kr per aktie och har sedan årsskiftet ökat med 7 procent och på 12 månader med 23 procent”, kommenterar Eva Landén, VD.

COREM KÖPER I GÖTEBORG OCH SÄLJER I KÖPING

Corem expanderar i Göteborgsområdet genom förvärv av fastigheterna Neongasen 2 och Högsbo 38:3, Förvärvet ligger i linje med bolagets strategi, att utöka befintligt fastighetsbestånd i geografiskt logistiktäta och attraktiva områden. 

Corem Open 2018

Finalen för Europas största juniortennistävling utomhus, Corem Open i Båstad, avgjordes den 24 juni, och vi gratulerar både vinnare och deltagare. Corem är stolt huvudsponsor sedan ett flertal år tillbaka.

MERA MALMÖ FÖR COREM

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av fyra fastigheter, samtliga grannfastigheter till befintligt bestånd i Fosie och Elisedal i Malmö. Den sammanlagda uthyrbara arean är cirka 20 000 kvm, varav merparten utgörs av lager. Fastigheterna är uthyrda till 98 procent och hyrs idag av ett flertal hyresgäster. Det totala hyresvärdet är cirka 12,7 mkr/år. Affären...

Regulatoriska

BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma den 27 april 2018 i Corem Property Group AB beslutades följande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,40 kr per stamaktie och totalt 20,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 2 maj 2018 med beräknad utbetalning 7 maj 2018. Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara; (i) fredagen den 29 juni 2018 med...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

”Årets första kvartal för Corem har inletts med stark efterfrågan på vår typ av lokaler, med både lyckade uthyrningar och flera pågående förädlingsprojekt. Vi visar ett stabilt resultat för kvartalet, med intäkter som ökar till 233 mkr och ett förvaltningsresultat som ökar med 6 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2017. Substansvärdet per...

COREM HYR UT 25 500 KVM I LAMMHULT

Corem har tecknat hyresavtal om cirka 25 500 kvm med Volvo Cars avseende fastigheten Grevaryd 1:64 i Lammhult, Växjö kommun. Fastigheten, som består av välplanerade och rationella lagerytor, har hyrts av Furniturebox sedan 2014. De frånträder nu fastigheten successivt under året varvid Volvo får tillträde och flyttar in på ett mångårigt hyresavtal. "När det goda samarbetet med...

COREM FÖRVÄRVAR I MALMÖ

Corem Property Group fortsätter expandera i Malmöregionen genom förvärv av fastigheten Måseskär 5, belägen i Östra Hamnen i Malmö. Fastigheten omfattar drygt 19 000 kvm uthyrbar area, där merparten utgörs av lager och kyllager för närdistribution. Fastigheten har ett flertal hyresgäster och ett totalt hyresvärde om drygt 14 mkr. Aktuell uthyrningsgrad är cirka 70 procent....

Regulatoriska

COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 21 februari 2018 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 850 mkr på den nordiska marknaden inom ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationslånet har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 435 räntepunkter. Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm,...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I samband med införandet av stamaktie av serie B infördes ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen avseende frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B. Under februari och augusti månad varje år, med början i februari 2018, har ägare till stamaktier av serie A rätt att hos styrelsen begära att aktien omvandlas till stamaktie av serie B. Under februari 2018 har begäran...

Regulatoriska

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma den 27 april 2018, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00. Anmälan m.m. Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 21 april 2018 (avstämningsdag...

Regulatoriska

FLAGGNING AVSEENDE COREMS INNEHAV AV EGNA AKTIER

Corem hade per den 22 mars 2018 ett totalt innehav av 2 874 325 återköpta stamaktier av serie A och 8 538 250 återköpta stamaktier av serie B, vilket motsvarar 3,01 procent av totalt antal registrerade aktier och 5,46 procent av totalt antal röster i Corem. Förvärven av egna aktier har gjorts i enlighet med beslut taget på årsstämma den 28 april 2017. Per dagens datum uppgår det totala...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

Corem Property Groups Årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig att läsa på www.corem.se. Tryckt version beräknas finnas tillgänglig i mitten av april. Kontakta oss på info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning. Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om...

COREM VÄLKOMNAR DIN BIL TILL EXPORTGATAN I GÖTEBORG

Corem har tecknat hyresavtal med Din Bil på fastigheten Backa 96:2 på Hisingen i Göteborg. Din Bil är nu den andra hyresgästen i det område för yrkeshandel som Corem utvecklar, där Din Bil kommer att få en egen byggnad i två plan. Inflyttning för Din Bil beräknas ske under hösten 2019. Hyreskontraktet löper över 15 år och har ett kontraktsvärde om ca 135 mkr. Din...

COREM PROPERTY GROUP FÖRTIDSINLÖSER SINA SENIORA ICKE-SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER MED RÖRLIG RÄNTA, 2015/2018, FÖRE DEN SLUTLIGA ÅTERBETALNINGSDAGEN

Corem Property Group AB (publ) (“Corem”) emitterade den 1 april 2015 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta om maximalt totalt 750 mkr med ISIN SE0006887923 (”2015/2018 Obligationer”). Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående 2015/2018 Obligationer.  I enlighet med villkoren för 2015/2018 Obligationerna...

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 850 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 850 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Investerarintresset för att delta i obligationslånet var mycket stort varvid obligationslånet utökades från en initial transaktionsvolym om 750 mkr till 850 mkr. Lånet emitteras per den 1 mars 2018. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M +...

Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

”Corem firar 10 år och har ett rekordresultat för 2017! Vårt förvaltningsresultat för 2017 utvecklades starkt och ökade med 32 procent samtidigt som fortsatt positiva värdeförändringar bidrog till ett mycket starkt resultat före skatt.” kommenterar Eva Landén, VD. RÄKENSKAPSÅRET (JANUARI – DECEMBER 2017) •    Intäkterna ökade med 22...

COREM ÖKAR I JÖNKÖPING

Corem Property Group expanderar i Jönköping med förvärv av fastigheten Öskaret 16, belägen på Haga/Ljungarum. Fastigheten omfattar cirka 8 500 kvm uthyrbar area, där merparten utgörs av lager. Fastigheten, som har en uthyrningsgrad om cirka 97 procent, är uthyrd till ett flertal hyresgäster och har ett samlat hyresvärde om cirka 4,4 mkr. Förvärvet sker i bolagsform till ett...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Som tidigare offentliggjorts, beslutades vid extra bolagsstämma den 10 november 2017 om samman­läggning av aktier, där två (2) aktier oavsett aktie­slag slås samman till en (1) aktie av samma aktie­slag. Sammanläggning har skett under januari månad 2018, vilket resulterat i att antal aktier och röster har minskat. Per den 31 januari 2018 uppgår det totala antalet aktier i Corem Property Group AB...

Regulatoriska

PÅMINNELSE OM TIDIGARE KOMMUNICERAD SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I COREM

Påminnelse om att Corems aktier av samtliga aktieslag idag den 16 januari 2018 handlas exkl. rätt till sammanläggning samt påminnelse om byte av ISIN-kod för samtliga aktieslag, vilket offentliggjordes den 12 januari 2018 och även kommunicerades till marknaden den 10 januari 2018. Från dagens datum kommer effekten från sammanläggningen att reflekteras i aktiekursen för samtliga aktieslag. Nya...

INFORMATION GÄLLANDE TIDIGARE KOMMUNICERAD SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I COREM

Vid extra bolagsstämma i Corem Property Group AB (publ) den 10 november 2017 beslutades om en samman­läggning av aktier (så kallad omvänd split) 1:2 genom vilken två (2) aktier, oavsett aktie­slag, slås ihop till en (1) aktie av samma aktieslag. Sammanläggningen avser samtliga aktieslag. Innehavare av aktier behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen....

Regulatoriska

RÄTTELSE – NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I pressmeddelande som skickades ut kl 08.00 angavs felaktigt bolagets innehav av återköpta aktier. Till följd av fondemissionen innehar bolaget också 17 026 500 återköpta stamaktier av serie B. Pressmeddelandet i sin helhet följer nedan.

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Som tidigare offentliggjorts beslutades vid extra bolagsstämma den 10 november 2017 om genomförande av fondemission, genom vilken tio (10) stamaktier av serie B erhållits vederlagsfritt för varje befintlig stamaktie av serie A. Fondemission ägde rum under december månad, vilket resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster har ökat.

COREM VÄLKOMNAR K-RAUTA TILL NYTT YRKESHANDELSOMRÅDE I GÖTEBORG

Corem Property Group har tecknat ett hyresavtal med K-rauta på fastigheten Backa 96:2 på Hisingen i Göteborg, där Corem utvecklar ett handelsområde för butiker i yrkes- och detaljhandeln inom byggvarusektorn. Hyreskontraktet löper över 10 år och har ett kontraktsvärde om ca 90 mkr. Projektet påbörjas under det första kvartalet 2018. Inflyttning beräknas ske under sommaren 2019....

Regulatoriska

COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV STAMAKTIER AV SERIE B

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA (innefattande dess territorier och provinser samt varje stat i USA och District of Columbia), Kanada, Japan, Hong Kong, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Singapore eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Som tidigare offentliggjorts har Corem genomfört en riktad nyemission av 5 stamaktier, som en första del i processen att införa ett nytt aktieslag, stamaktie av serie B. Emissionen har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster har ökat. Per den 30 november 2017 uppgår det totala antalet aktier i Corem Property Group AB till 75 516 160, fördelat på 7 200 000 preferensaktier och 68 316 160...

COREM ÖKAR ÅTER PÅ BREDDEN

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm, genom förvärv av fastigheterna Rotorn 2 och Revisorn 1 i Breddens industriområde, Sollentuna.

COREMS STAMAKTIE BYTER NAMN TILL STAMAKTIE AV SERIE A

Corems stamaktie kommer från och med måndagen 27 november 2017 att handlas under namnet stamaktie av serie A. Aktien kommer att få kortnamnet CORE A och aktiens ISIN kod ändras i och med detta och kommer från 27 november 2017 att vara SE0010494856. Namnbytet beslutades vid den extra bolagsstämman 10 november 2017 som ett led i införandet av stamaktier av serie B genom fondemission. Namnbytet medför i övrigt...

COREM HYR UT 5 300 KVM I BORÅS

Corem välkomnar en ny hyresgäst när företaget Transbaltika flyttar in i fastigheten Rotorn 1 på Industrigatan 10 i Borås. Transbaltika tillträder 5 300 kvm i början av december i år.

Regulatoriska

BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma den 10 november 2017 i Corem Property Group AB beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag bl.a. följande: Stämman beslutade om nyemission av fem (5) stamaktier till kvotvärde 4,15 kr per aktie, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet är att skapa erforderligt antal aktier i bolaget i syfte att möjliggöra fondemission...

COREM HYR UT 16 500 KVM I VEDDESTA

Corem har tecknat ett 10-årigt grönt hyresavtal med Aritco, ett svenskt tillverkande bolag med globalt ledarskap inom hissar, gällande cirka 16 500 kvm i fastigheten Veddesta 2:79 i Järfälla. Fastigheten är i dagsläget uthyrd till Elfa Distrelec och Aritcos tillträde är planerat till sommaren 2018.

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Hyresintäkterna ökade med 29 procent till 671 mkr (519) och övriga intäkter uppgick till 6 mkr (16). Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 535 mkr (422). Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 285 mkr (206). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 147 mkr (298) och värdeförändringar...

Regulatoriska

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Corem Property Group AB (publ) ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt. Bolagets styrelse har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma och föreslår att stämman fattar ett antal beslut som ökar bolagets flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och möjliggör fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare. Styrelsen har därför föreslagit att stämman beslutar inrätta ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B. Befintliga stamaktier kommer att benämnas stamaktier av serie A. Därefter kommer en fondemission ske till befintliga stamaktieägare där samtliga stamaktieägare får tio stamaktier av serie B för varje innehavd stamaktie av serie A. Därutöver har bolaget ingått avtal om förvärv respektive överlåtelse av fastighetsägande bolag med juridiska personer som bedöms vara närstående till Corem. Förvärven respektive överlåtelserna underställs därför bolagsstämman för godkännande.

COREM FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

Corem har avtalat med LC Development Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Flahult 80:9, belägen på Torsvik strax söder om Jönköping i direkt anslutning till E4. På fastigheten uppförs en logistikanläggning om cirka 12 000 kvm, med Dagab som hyresgäst. Dagab Inköp & Logistik AB ingår i Axfood-koncernen, och anläggningen kommer huvudsakligen att användas som kyllager...

COREM HYR UT I KATRINEHOLM

Corem har tecknat ett nytt 20-årigt hyresavtal med Landstinget Sörmland, gällande ca 1 700 kvm i Katrineholm. Lokalerna för Nävertorps Vårdcentral som är belägna på Västgötagatan i Katrineholm och tidigare inhyste Ericsson, anpassas för den nysatsning som Landstinget Sörmland gör. Inflyttningen är beräknad att ske under sommaren 2018. "Vi ser fram emot att vara del i...

COREM PROPERTY VÄLKOMNAR BEVEGO TILL NYA YRKESHANDELSOMRÅDET I BORÅS

Corem har tecknat ett hyresavtal med BEVEGO på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar ett nytt handelsområde för butiker inom yrkeshandeln. Hyreskontraktet löper över 10 år och har ett kontraktsvärde om ca 22 mkr. Den nya byggnaden om ca 2 550 kvm beräknas klar för inflyttning under hösten 2018. BEVEGO är ett av landets ledande grossist- och handelsföretag inom...

COREM LÄMNAR I LUND

Corem har i samarbete med JM drivit ett projekt för bostadsexploatering på del av fastigheten Vipemöllan 38 strax öster om Lunds centrum. En detaljplan som möjliggör 560 bostäder i parkmiljö har nu vunnit laga kraft och i och med detta förvärvar JM byggrätterna av Corem. Försäljningen görs som en bolagsaffär med ett underliggande fastighets-/byggrättsvärde om ca 260 mkr....

Regulatoriska

ÅTERKÖP AV AKTIER I COREM PROPERTY GROUP

I enlighet med beslut från årsstämma den 28 april 2017 kommer Corem Property Group AB (publ) att påbörja återköpsprogram av egna stamaktier. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma. På stämman bemyndigades styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget....

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN) •    Hyresintäkterna ökade med 38 procent till 451 mkr (326) och övriga intäkter uppgick till 3 mkr (15). •    Driftsöverskottet ökade med 34 procent till 355 mkr (264). •    Förvaltningsresultatet ökade med 48 procent till 190 mkr (128). •    Värdeförändringar fastigheter uppgick till...

COREM PROPERTY VÄLKOMNAR HORNBACH TILL NYTT YRKESHANDELSOMRÅDE I BORÅS

Corem har tecknat ett hyresavtal med HORNBACH på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar ett nytt handelsområde för butiker inom yrkeshandeln. Hyreskontraktet är långsiktigt med en första avtalsperiod om 10 år. Den nya byggnaden, som blir 8 600 kvm stor, beräknas stå klar för inflyttning under andra halvåret 2018. Entreprenör i uppförandet av byggnaden är...

COREM FÖRVÄRVAR VOLYM I KUBIK

Corem växer vidare i Göteborg genom förvärv av fastigheten Kärra 91:1, mer känd som Orrekulla Kubiklager. Totalt omfattar fastigheten cirka 13 000 kvm, där merparten utgörs av lager. Fastigheten, som är belägen intill E6 strax söder om Angeredsbron, är idag fullt uthyrd till Tamro AB, Frode Laursen AB och OneMed Sverige AB. Totalt hyresvärde är cirka 10 mkr per år....

COREM PROPERTY UTVECKLAR I HELSINGBORG

Corem utökar fastighetsbeståndet i Helsingborg, genom förvärv av Nyhagshuset 5, belägen i direkt anslutning till E4/E6. På fastigheten uppförs en logistikanläggning om en total yta av 13 000 kvm, med Seafrigo Nordic som hyresgäst. Seafrigo Nordic är ett internationellt logistikföretag specialiserat på transport och hantering av tempererade livsmedel. Anläggningen, som ska vara klar...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Bolagsverket har den 19 maj 2017 registrerat årsstämmans beslut om minskning av Corems aktiekapital med 28 426 616 kronor och 25 öre genom indragning, utan återbetalning till aktieägarna, av 7 580 431 egna återköpta stamaktier. Bolagsverket har samma dag registrerat den fondemission som beslutades av årsstämman genom vilken aktiekapitalet ökas med 30 206 462 kronor...

Regulatoriska

BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma den 28 april 2017 i Corem Property Group AB beslutades följande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 1,75 kr per stamaktie och totalt 10,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 3 maj 2017 med beräknad utbetalning 8 maj 2017. Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara; (i) fredagen den 30 juni 2017 med...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2017

DELÅRSPERIODEN (3 MÅN) Hyresintäkterna ökade med 44 procent till 225 mkr (156) och övriga intäkter uppgick till 3 mkr (0). Driftsöverskottet ökade med 50 procent till 172 mkr (115). Förvaltningsresultatet ökade med 90 procent till 93 mkr (49). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 19 mkr (39) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 11 mkr...

Regulatoriska

COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 17 mars 2017 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr på den nordiska marknaden inom ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationslånet har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 425 räntepunkter. Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm, med...

COREM KÖPER OCH SÄLJER

Corem har under årets första kvartal genomfört ett antal transaktioner. I Huddinge, Lerum och Lunda har två fastigheter och en tomträtt sålts. Underliggande fastighetsvärde för Förrådet 19, Domnarvet 10 och Skallsjö 3:8 var totalt cirka 45 mkr. Under samma period har fastigheterna Flahult 21:14 i Jönköping och Stiglädret 11 i Malmö förvärvats, båda belägna...

COREM FYLLER PÅ I HALMSTAD

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av fastigheten Fyllinge 20:403 i Halmstad. Den uthyrbara area är cirka 14 500 kvm, varav merparten utgörs av lager, och total markareal är drygt 35 000 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd på ett tioårigt avtal och totalt hyresvärde är ca 6,7 mkr per år. Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2016

Corem Property Groups Årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig att läsa på www.corem.se. Tryckt version beräknas finnas tillgänglig i mitten av april. Kontakta oss via email: info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning. Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen...

Regulatoriska

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma den 28 april 2017, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00. Anmälan m.m. Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017; dels har anmält sitt...

COREM HYR UT 16 000 KVADRATMETER I STOCKHOLM

Under de tre senaste månaderna har det skett ett antal framgångsrika uthyrningar inom Region Stockholm, med avtal om cirka 16 000 kvm tecknade.Uthyrningarna är fördelade på 6 hyresgäster i 4 fastigheter. Bland dem kan nämnas PON Equipment (Caterpillar) och Webhallen i Upplands Väsby som tillsammans utgör cirka 45 procent av de uthyrda ytorna. Hyreskontrakten löper på avtalstider om 3 till 7...

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 500 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Lånet emitteras per den 24 mars 2017. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 425 räntepunkter och har slutligt förfall den 24 mars 2020. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 mkr. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet...

Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2016

RÄKENSKAPSÅRET (JANUARI – DECEMBER 2016) Hyresintäkterna ökade med 19 procent till 723 mkr (607) och övriga intäkter uppgick till 17 mkr (19). Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 574 mkr (481). Förvaltningsresultatet ökade med 37 procent till 276mkr (201). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 498 mkr (265) och...

COREM GÖR FRUKTBART FÖRVÄRV I HELSINGBORG

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd, genom förvärv av fastigheterna Ackumulatorn 2 och 8 i Långeberga, Helsingborg. Fastigheterna har en uthyrbar area om cirka 20 100 kvm, där merparten utgörs av terminal och lager.Fastigheterna är fullt uthyrda till två hyresgäster verksamma inom frukt och grönt på hyresavtal med ett totalt hyresvärde om ca 23 mkr per år och...

COREM ÖKAR I STOCKHOLM OCH MALMÖ

Corem utökar fastighetsbeståndet med drygt 20 000 kvm lager och kontor. Fastigheterna är belägna i Region Stockholm respektive Region Syd, och affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 145 mkr. I Stockholm förvärvas tomträtten till fastigheten Elektra 27 i Västberga industriområde, Hägersten. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 6 000 kvm...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Förvaltningsresultatet ökade med 36 procent till 206 mkr (152). Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 519 mkr (451) och övriga intäkter uppgick till 16 mkr (19). Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 422 mkr (363). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 298 mkr (167) och värdeförändringar...

COREM RENODLAR FASTIGHETSBESTÅNDET

Corem renodlar beståndet och avyttrar fastigheterna Bildhuggaren 1 och Bordet 1, som båda var del i förvärvet av Estancia Logistik. Fastigheterna omfattar tillsammans cirka 20.000 kvm. Bildhuggaren 1 i Vaggeryd omfattar 14.647 kvm lager och tillträddes av köparen den 30 september. Affären görs som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 80 mkr. Köpare är...

COREM PROPERTY GROUP VÄXER VIDARE I VÄST

Corem växer vidare genom förvärv av fyra fastigheter i Göteborgsregionen. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrbar area om cirka 27 000 kvm, varav merparten lager, och utgör en naturlig förstärkning av Corems förvaltningsområde Region Väst. Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om ca 240 mkr och tillträds 30 september. Fastigheterna är...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN)  •      Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 128 mkr (112). •       Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 326 mkr (305) och övriga intäkter uppgick till 15 mkr (16). •       Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 264 mkr (245). •      ...

COREM PROPERTY HYR UT 12 000 KVM I ARLANDASTAD

Corem har tecknat ett hyresavtal med ST Aerospace om 12 000 kvm i fastigheten Märsta 15:7 i Arlandastad. Hyreskontraktet löper över 5 år och har ett kontraktsvärde om ca 63 mkr. ST Aerospace är verksamma och specialiserade inom reparationer av reservdelar till bl.a. flygplansmotorer. Hyresavtalet, som omfattar hela byggnaden, innefattar en investering om cirka 18 mkr. Planerad inflytt är under det fjärde kvartalet...

Regulatoriska

NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Som tidigare offentliggjorts har Corem genomfört en riktad nyemission av 588 681 preferensaktier, som en del av betalningen för aktierna i Estancia Logistik AB. Emissionen har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster har ökat. Per den 30 juni 2016 uppgår det totala antalet aktier i Corem Property Group AB till 83 096 586, fördelat på 7 200 000 preferensaktier och 75 896 586 stamaktier. Varje...

Regulatoriska

COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 11 maj 2016 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 300 mkr på den svenska marknaden. Obligationslånet har en löptid om 3,5 år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 475 räntepunkter. Obligationslånet har ett rambelopp om 750 mkr. Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ...

Regulatoriska

ÅTERKÖP AV AKTIER I COREM PROPERTY GROUP

Corem har per den 31 maj 2016 ett totalt innehav om 4 309 674 stamaktier, vilket motsvarar 5,6 procent av rösterna och 5,2 procent av bolagets samtliga aktier. Corem har från den 13 maj till den 31 maj 2016 återköpt 1 804 549 stamaktier i bolaget för sammanlagt 51 221 651 kronor, vilket innebär en genomsnittskurs om 28,6 kr. Återköpen har skett med stöd av beslut från...

Regulatoriska

COREM HAR IDAG TILLTRÄTT AKTIERNA I ESTANCIA LOGISTIK OCH TAGIT ÖVER ANSVARET FÖR OBLIGATIONSLÅN OM 200 MKR SAMT EMITTERAT PREFERENSAKTIER

Som tidigare meddelats har Corem Property Group AB (publ) avtalat om förvärv av Estancia Logistik AB (publ) och att Corem direkt efter tillträdet ska ta över ansvaret för Estancia Logistiks obligationslån om 200 mkr. Corem har nu tillträtt aktierna i Estancia Logistik och tagit över ansvaret för obligationslånet. Samtidigt har också villkoren för obligationslånet ändrats och...

Regulatoriska

COREM AVSER TILLTRÄDA AKTIERNA I ESTANCIA LOGISTIK DEN 31 MAJ 2016 DÅ OCKSÅ COREM TAR ÖVER ANSVARET FÖR ESTANCIA LOGISTIKS OBLIGATIONSLÅN OM 200 MKR

Som tidigare meddelats har Corem Property Group AB (publ) avtalat om förvärv av Estancia Logistik AB (publ) med planerat tillträde den 1 juni 2016. Corem och ägarna av Estancia Logistik har nu kommit överens om att tillträde ska ske den 31 maj 2016. Som tidigare meddelats ska Corem direkt efter tillträdet ta över ansvaret för Estancia Logistiks obligationslån om 200 mkr. På tillträdesdagen den...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 300 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 300 mkr med en löptid om 3,5 år på den svenska marknaden. Lånet emitteras per den 18 maj 2016. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 475 räntepunkter och har slutligt förfall den 10 november 2019. Obligationslånet har ett rambelopp om 750 mkr. Corem kommer att ansöka om notering av...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP INLEDER ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

I enlighet med beslut från årsstämma den 27 april 2016 kommer Corem Property Group AB (publ) att påbörja återköpsprogram av egna stamaktier. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma. På stämman bemyndigades styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget....

Regulatoriska

ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma den 27 april 2016 i Corem Property Group AB beslutades följande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 1,50 kr per stamaktie och totalt 10,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 29 april 2016 med beräknad utbetalning 4 maj 2016. Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara; den 30 juni 2016 med beräknad...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016

DELÅRSPERIODEN (3 MÅN) Resultat efter skatt uppgick till 96 mkr (110), vilket motsvarar 1,08 kr per stamaktie (1,28). Hyresintäkterna uppgick till 156 mkr (151) och övriga intäkter uppgick till 0 mkr (16). Driftsöverskottet uppgick till 115 mkr (125). Förvaltningsresultatet uppgick till 49 mkr (58). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 39 mkr (71) och värdeförändringar derivat...

Regulatoriska

OBLIGATIONSINNEHAVARNA I ESTANCIA LOGISTIKS OBLIGATIONSLÅN OM 200 MKR HAR RÖSTAT FÖR ÄNDRING AV VILLKOREN SÅ ATT COREM BLIR EMITTENT

Som tidigare meddelats har Corem Property Group AB (publ) avtalat om förvärv av Estancia Logistik AB (publ). Estancia Logistik har under 2014 emitterat en säkerställd obligation om 200 mkr, med ISIN SE0006593992, som löper till den 29 maj 2019. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm. Som en del i Corems finansiering, och som ett villkor för...

COREM PROPERTY GROUP BREDDAR I STOCKHOLM

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av fastigheten Ringpärmen 2 och tomträtten till Revisorn 2 belägna i Breddens Industriområde, Sollentuna. Fastigheterna har en total uthyrbar area om cirka 11 600 kvm varav merparten utgörs av lager och den totala markarealen är drygt 30 000 kvm. Fastigheterna har ett flertal hyresgäster och en uthyrningsgrad om cirka 97 procent....

COREM PROPERTY GROUP KOMPLETTERAR I ARLANDASTAD OCH JÖNKÖPING

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Stockholm genom förvärv av tomträtten till fastigheten Märsta 24:11, Arlandastad. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 2 000 kvm, varav merparten utgörs av lager- och butiksytor. Fastigheten förvärvades i bolagsform och är fullt uthyrd till bland annat Elektroskandia AB och Rikshem AB. Förvärvet ligger i direkt anslutning till Corems...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2015

Corem Property Groups Årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på www.corem.se Kontakta oss via email: info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning. Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för...

Regulatoriska

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller årsstämma den 27 april 2016, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00. Anmälan m.m. Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 april 2016; dels har anmält sitt deltagande till bolaget under...

Regulatoriska

COREM FÖRVÄRVAR LAGER- OCH LOGISTIKPORTFÖLJ OM 21 FASTIGHETER TILL ETT VÄRDE OM 1 315 MKR OCH TAR ÖVER ETT OBLIGATIONSLÅN OM 200 MKR

Corem har idag avtalat om förvärv av Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter med en total uthyrbar area om drygt 168 500 kvm och ett fastighetsvärde om 1 315 mkr. Fastigheterna förvärvas i bolagsform och säljare är fyra privatpersoners bolag. Utöver det som nämns ovan ingår även ett bolag som äger fastigheten Lund Lyckebacken 5,...

COREM PROPERTY GROUP UTÖKAR OCH FÖRLÄNGER HYRESAVTAL I MÖLNLYCKE

Corem och Svenska Retursystem AB har förlängt och utökat ett avtal avseende förhyrning om cirka 7 100 kvm i fastigheten Bråta 2:136 i Mölnlycke Logistikpark, Härryda kommun. Hyresavtalet löper på 9 år med ett årligt hyresvärde om cirka 5,3 mkr. Svenska Retursystem hyr sedan tidigare lager- och kontorslokaler om drygt 5 500 kvm i fastigheten. I samband med...

Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015

RÄKENSKAPSÅRET Resultat före skatt uppgick till 905 mkr (162) och resultat efter skatt uppgick till 800 mkr (112), vilket motsvarar 10,00 kr per stamaktie (0,61). Intäkterna uppgick till 626 mkr (621), driftsöverskottet till 481 mkr (480) och förvaltningsresultatet till 201 mkr (202). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 265 mkr (138) och värdeförändringar derivat påverkade...

COREM PROPERTY GROUP VÄXER MED 16 000 KVM I VÄXJÖ

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Småland genom förvärv av fastigheten Krysspricken 2 i Sjöuddens Industriområde i Växjö. Fastigheten har ett totalt hyresvärde om cirka 7,2 mkr och en uthyrbar area om cirka 16 000 kvm, varav merparten utgörs av lager- och produktionsytor. Hyresgäst är Gunnebo Industrier med en återstående avtalslängd om cirka 7,5 år....

COREM PROPERTY GROUP NYPRODUCERAR OCH HYR UT 30 000 KVM I VÄSTERÅS

Corem och Svenska Retursystem AB har tecknat ett avtal avseende förhyrning av cirka 30 000 kvm i Hacksta verksamhetsområde i Västerås. Hyresavtalet löper på 15 år med ett årligt hyresvärde om cirka 16,2 mkr. I byggnaden ska Svenska Retursystem tvätta och distribuera returlådor och returpallar till dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin. Corem kommer att förvärva cirka 66 000...

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 5 000 KVM I KUMLA

Corem har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med det norska tillverkningsföretaget Loxy Sweden AB i fastigheten Transistorn 2 i Kumla, Region Mälardalen/Norr. Loxy Sweden AB är en underleverantör till textil- och konfektionsindustrin. Avtalet omfattar cirka 5 000 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 2,3 mkr. Inflyttning beräknas till 1 juli 2016. Den tillträdda lokalen utgör en del av de ytor...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR OCH NYPRODUCERAR FÖR LOGISTIK I HALMSTAD

Corem fortsätter att öka i Region Syd genom förvärv av fastigheten Fyllinge 20:466. Förvärvet avser en modern logistikbyggnad med ett årligt hyresvärde om cirka 1,2 mkr och en uthyrbar yta om cirka 2 000 kvm i Fyllinge, Halmstad. Hyresgäst är KS Projekt som även är säljaren. Förvärvet skedde i bolagsform till ett fastighetsvärde om 13 mkr och tillträddes den 27 oktober...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR I JÖNKÖPING

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Småland genom förvärv av fastigheten Flahult 21:36 i Torsvik, Jönköping. Fastigheten förvärvades i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 42 mkr. Fastigheten omfattar cirka 7 050 kvm uthyrbar area, främst produktions- och lagerytor och ligger i direkt anslutning till Corems befintliga bestånd i området. Fastigheten är fullt...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 10 500 KVM I VÄXJÖ

Corem har tecknat två nya hyresavtal i fastigheten Lådan 1, Växjö kommun. 8 000 kvm avser lager för e-handelsföretaget Furniturebox och 2 500 kvm avser fryslager för Alwex Lager & Logistik AB. Avtalen löper om tre respektive fem år. I fastigheten hyr sedan tidigare bland annat e-handelsföretaget Outnorth AB och Atea Logistics AB. Furniturebox hyr även sedan tidigare 19 000 kvm i...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 3 480 KVM I JÖNKÖPING

Corem har tecknat ett tioårigt hyresavtal med PostNord Sverige AB i fastigheten Ädelmetallen 4 i Ljungarums Industriområde, Jönköping. Avtalet omfattar cirka 3 480 kvm, varav merparten utgörs av ytor för postsortering. Vidare inrymmer lokalen kontor, lager och uppställningsplatser för fordon. I Ljungarums Industriområde, Region Småland, har Corem ett samlat fastighetsbestånd om 14...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Resultat före skatt uppgick till 600 mkr (148) och resultat efter skatt uppgick till 531 mkr (84); vilket motsvarar 6,56 kr per stamaktie (0,45). Intäkterna uppgick till 470 mkr (470), driftsöverskottet till 363 mkr (368) och förvaltningsresultatet till 152 mkr (160). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 167 mkr (87) och värdeförändringar derivat påverkade...

Regulatoriska

COREM ÅTERKALLAR BUD PÅ TRIBONA OCH BESLUTAR ATT INTE GENOMFÖRA FÖRSÄLJNING AV AKTIER I KLÖVERN SAMT ATT INTE KALLA TILL FORTSATT BOLAGSSTÄMMA

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 18 september 2015 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona AB (publ) (”Tribona”) (”Erbjudandet”). Corem har den 20 oktober 2015 genom offentliggjord information informerats om att aktieägare representerande cirka 62 procent av aktierna i Tribona antingen avyttrat eller förbundit sig att avyttra sitt...

Regulatoriska

UPPDATERING AV TIDIGARE OFFENTLIGGJORD INFORMATION I SAMBAND MED OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA AB (PUBL)

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller återges, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika och utgör inte, och är inte en del av något erbjudande om att förvärva, teckna, sälja eller utbyta, och inte heller en begäran om ett erbjudande om att köpa, teckna, sälja eller utbyta några värdepapper till någon...

Regulatoriska

INFORMATION OM BESLUT OM FORTSATT BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Extra bolagsstämman i Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har beslutat om fortsatt bolagsstämma. Sådan bolagsstämma ska i enlighet med stämmans beslut hållas tidigast om fyra veckor och senast om åtta veckor från dagens extra bolagsstämma. Styrelsen bemyndigades att inom den beslutade tidsramen fastställa dag för fortsatt bolagsstämma samt utfärda kallelse med...

Regulatoriska

UPPDATERING AV TIDIGARE OFFENTLIGGJORD INFORMATION I SAMBAND MED OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA AB (PUBL)

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller återges, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika och utgör inte, och är inte en del av något erbjudande om att förvärva, teckna, sälja eller utbyta, och inte heller en begäran om ett erbjudande om att köpa, teckna, sälja eller utbyta några värdepapper till någon...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP OFFENTLIGGÖR TILLÄGGSPROSPEKT

Corem emitterade den 23 september 2015 ytterligare obligationer om 100 mkr under obligationslån nr 5 (ISIN: SE0006887923). Emissionen innebär att obligationslånets rambelopp om 750 mkr nu har utnyttjats, varav sammanlagt 650 mkr har emitterats tidigare under 2015. Obligationerna emitterades till kurs 100,1 %. Obligationslånet, som är icke-säkerställt, löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 100 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 100 mkr på den svenska marknaden. Lånet emitteras inom en befintlig ram om 750 mkr (ISIN: SE0006887923), varav obligationslån om 400 mkr emitterades i april 2015 och obligationslån om 250 mkr emitterades i juni 2015. Obligationerna emitterades till kurs 100,1 %. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350 räntepunkter...

Regulatoriska

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller extra bolagsstämma den 16 oktober 2015, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00. Anmälan m.m. Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 oktober 2015; dels har anmält sitt deltagande till bolaget...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP HAR INGÅTT AVTAL OM FÖRSÄLJNING AV STAMAKTIER I KLÖVERN FÖR 300 MKR

Bolaget har den 17 september 2015 ingått avtal med M2 Asset Management AB (”M2”) om försäljning av bolagets hela innehav av 16 100 000 stamaktier av serie A samt 21 616 162 stamaktier av serie B i Klövern AB (publ) (”Klövern”). Priset uppgår till cirka 300 mkr. M2 är ett av Rutger Arnhult helägt bolag och mot bakgrund av Rutger Arnhults ställning som...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i något av dessa länder och kan inte accepteras av någon som befinner sig där. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt,...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP KOMPLETTERAR I STOCKHOLM

Corem utökar fastighetsbeståndet i Stockholm genom förvärv av två fastigheter i Rosersberg respektive Arninge. Fastigheterna har en uthyrbar area om totalt cirka 3 500 kvm, varav merparten utgörs av lager och kontorsytor. Båda fastigheterna är fullt uthyrda. Fastigheterna förvärvas i bolagsform till ett underliggande värde om 35 mkr och tillträds den 30 september 2015. "Med dessa...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN) Hyresintäkterna uppgick till 321 mkr (313) Driftsöverskottet uppgick till 245 mkr (242) Förvaltningsresultatet uppgick till 112 mkr (105) Värdeförändringar fastigheter uppgick till 147 mkr (11) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 92 mkr (-170) Innehavet i Klövern AB (publ) redovisas enligt kapitalandelsmetoden och uppgick till 1 317 mkr (1 197)....

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 250 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 250 mkr på den svenska marknaden. Lånet emitteras inom en befintlig ram om 750 mkr (ISIN: SE0006887923), varav obligationslån om 400 mkr emitterades i april 2015. Obligationerna emitterades till kurs 100,5%. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350 räntepunkter och har slutligt förfall 1 april 2018....

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR I MALMÖ

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Syd genom förvärv av bilhandelsfastigheten Gånggriften 3 i Malmö. Fastigheten omfattar cirka 6 500 kvm uthyrbar area samt 26 000 kvm mark med ett underliggande fastighetsvärde om 87 mkr. Fastigheten är fullt uthyrd till Malmö Bilcentrum och i samband med tillträdet tecknas ett nytt 10-årigt triple-net avtal, vilket omfattar hela fastigheten....

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP SÄLJER TILLBAKA TILL BILIA

Enligt tidigare kommunicerad pressrelease från Bilia i mars 2015 kommer Bilia att avveckla verksamheten i Danmark. Till följd av denna avveckling säljer Corem tillbaka fyra fastigheter till Bilia. Fastigheterna omfattar sammanlagt 22 300 kvm och köpeskillingen uppgår till cirka 228 miljoner DKK. ”Bilia är fortfarande en av våra viktiga kunder och försäljningen ska ses som ett led i vår...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 4 400 KVM I JÄRFÄLLA

Corem har tecknat hyresavtal med e-handelsföretaget Linas Matkasse AB i fastigheten Veddesta 2:31 i Järfälla kommun, Region Stockholm. Avtalet omfattar cirka 4 400 kvm, varav merparten utgörs av lagerytor. Fastigheten kommer att utgöra Linas Matkasses nya distributionscentral för Stockholmsmarknaden. Veddesta 2:31 är belägen i Veddesta industriområde i Järfälla kommun där Corem har...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 6 700 KVM I MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK

I fastigheten Bråta 2:150 i Härryda kommun, Region Väst, har Corem tecknat ett hyresavtal med ASSA OEM AB. Avtalet omfattar cirka 6 700 kvm kontor, produktionsyta och lager i en egen byggnad. Denna kommer att anpassas efter ASSA OEM:s önskemål och den uthyrbara arean i byggnaden utökas med drygt 1 000 kvm. ASSA OEM AB får på detta sätt en ny, rationell anläggning och kan samla alla sina...

Regulatoriska

COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 26 mars 2015 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 400 mkr på den svenska marknaden. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350 räntepunkter. Obligationslånet har ett rambelopp om 750 mkr. Corem har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid...

Regulatoriska

ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma den 28 april 2015 i Corem Property Group AB beslutades följande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0,80 kr per stamaktie och totalt 10,00 kronor per preferensaktie. Avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 30 april 2015 med beräknad utdelning 6 maj 2015. Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara; den 30 juni 2015 med beräknad...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

DELÅRSPERIODEN (3 MÅN) Intäkterna uppgick till 167 mkr (157). Driftsöverskottet uppgick till 125 mkr (118). Förvaltningsresultatet uppgick till 58 mkr (52). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 71 mkr (8) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -80 mkr (-74). Innehavet i Klövern AB (publ) redovisas enligt kapitalandelsmetoden och uppgick till 1 258 mkr (1 197)....

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP GÖR YTTERLIGARE FÖRVÄRV I HALMSTAD

Corem utökar fastighetsbeståndet i Halmstad, Region Syd, genom förvärv av lager-/produktionsfastigheten Flygaren 21, belägen i Larsfrids industriområde. Förvärvet ligger i direkt anslutning till Corems övriga fastigheter i Halmstad. Fastigheten förvärvades i bolagsform utifrån ett fastighetsvärde om 121 mkr och omfattar cirka 24 500 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP TILLTRÄDER FASTIGHET I DANMARK

Corem tillträder idag den 31 mars 2015, enligt tidigare kommunicerat förvärv, en fastighet i Greve kommun strax utanför Köpenhamn omfattande drygt 90 000 kvm mark, varav 12 500 kvm byggnader. Fastigheten tillträds tidigare än vad som innan kommunicerats. Fastigheten är fullt uthyrd till Ramirent, och i samband med tillträdet tecknas ett nytt triple-net avtal, vilket omfattar hela fastigheten....

Regulatoriska

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller årsstämma den 28 april 2015, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13.00. Anmälan m.m. Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 april 2015; dels har anmält sitt deltagande till bolaget under...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 400 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 400 mkr med en löptid om tre år på den svenska marknaden. Lånet emitteras per den 1 april 2015. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350 räntepunkter och har slutligt förfall 1 april 2018. Obligationslånet har ett rambelopp om 750 mkr. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2014

Corem Property Groups Årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på www.corem.se Kontakta oss via email: info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning. Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för...

Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014

RÄKENSKAPSÅRET Hyresintäkterna uppgick till 621 mkr (556). Driftsöverskottet uppgick till 480 mkr (412). Förvaltningsresultatet uppgick till 202 mkr (158). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 138 mkr (-27) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -358 mkr (192).  Innehavet i Klövern AB (publ) redovisas enligt kapitalandelsmetoden och uppgick till 1 197 mkr (1...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP FORTSÄTTER EXPANSIONEN I GÖTEBORG

I Härryda kommun mellan Göteborg och Landvetter förvärvar Corem fastigheten Håltsås 1:17; en modern lagerfastighet med en total uthyrbar area om cirka 9 000 kvm och ett underliggande fastighetsvärde om 91 mkr. Fastigheten är bebyggd med tre byggnader uppförda mellan 2008 -2011 och är fullt uthyrd. Genomsnittlig återstående kontraktslängd är cirka 8,5 år. ”Vi finns redan...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP GÖR SITT TREDJE FÖRVÄRV I HALMSTAD OCH AVYTTRAR I SMÅLAND

Corem utökar fastighetsbeståndet i Halmstad, Region Syd, genom förvärv av lagerfastigheten Fräsaren 4 belägen i Larsfrids/Vilhelmfälts industriområde med ett marknadsvärde om 47 mkr. Lagerfastigheten omfattar cirka 11 500 kvm och ligger i anslutning till Corems övriga fastigheter i Halmstad. Fastigheten är fullt uthyrd på ett 10-årigt hyresavtal. Corem fortsätter även att...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP GÖR YTTERLIGARE FÖRVÄRV I DANMARK

Corem förvärvar en fastighet i Greve kommun strax utanför Köpenhamn omfattande drygt 90 000 kvm mark, varav 12 500 kvm byggnader, till ett värde om 52 miljoner DKK. Fastigheten är fullt uthyrd och i samband med tillträdet tecknas ett nytt triple-net avtal, vilket omfattar hela fastigheten. Planerat tillträde är 1 april 2015. Enligt pressrelease i juli 2014 tillträder Corem i december en...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 13 000 KVM I STOCKHOLM OCH GÖTEBORG

Corem hyr ut totalt 13 000 kvm till tre nya hyresgäster i Region Stockholm och Region Väst. I fastigheten Dagskiftet 2, Stockholm, har ett 5-årigt hyresavtal tecknats med Pierce AB om cirka 2 100 kvm kontor, butik och lager. I samma fastighet har ett 8-årigt hyresavtal tecknats med Strandia AB om cirka 4 900 kvm lager. Dagskiftet 2 är belägen i Västberga i Stockholm där Corem har ett samlat...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Hyresintäkterna uppgick till 470 mkr (412). Driftsöverskottet uppgick till 368 mkr (308). Förvaltningsresultatet uppgick till 160 mkr (119). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 87 mkr (-31) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -243 mkr (177). Resultat efter skatt uppgick till 84 mkr (303); 0,45 kr per stamaktie (3,36), efter att resultatet...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP GÖR YTTERLIGARE EN STOR UTHYRNING I HUDIKSVALL

Corem har tecknat ytterligare cirka 14 900 kvm med Hexatronic Scandinavia AB i fastigheten Östanbräck 1:45, Hudiksvall. I november 2013 förvärvade Hexatronic Ericssons verksamhet Ericsson Cables & Interconnect. Med detta förvärv övertog Hexatronic cirka 17 300 kvm av den yta som Ericsson hyrde för produktion av mark- och sjökabel. Hexatronic har därefter förvärvat ytterligare...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP HYR UT 6 500 KVM I STOCKHOLM

Corem har tecknat ett nytt hyresavtal med Webhallen i fastigheten Ringpärmen 1 i Sollentuna. Avtalet löper om totalt 5 år och omfattar cirka 6 500 kvm, varav 6 000 kvm avser lager och 500 kvm avser butik. Fastigheten är nu fullt uthyrd. Förhyrningen i Sollentuna innebär att Webhallen fördubblar sin lagerkapacitet. ”Webhallens fortsatta expansion kräver större lokaler och det är...

Regulatoriska

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN) Hyresintäkterna uppgick till 313 mkr (271) Driftsöverskottet uppgick till 242 mkr (197) Förvaltningsresultatet uppgick till 105 mkr (73) Värdeförändringar fastigheter uppgick till 11 mkr (-30) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -170 mkr (158) Resultat efter skatt uppgick till 6 mkr (222), motsvarande -0,36 kr per stamaktie (2,53), efter att...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP DUBBLAR I DANMARK

Corem förvärvar i Roskilde, strax utanför Köpenhamn, en nyuppförd, toppmodern logistikanläggning om cirka 23 500 kvm. Fastigheten, som är under produktion, beräknas färdigställas till hösten med tänkt tillträde 3 november 2014. I samband med tillträdet tecknar DSV ett tioårigt hyresavtal, vilket omfattar hela fastigheten. ”Vi har under en lång tid tittat på och...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP RENODLAR BESTÅNDET

Corem fortsätter att renodla fastighetsbeståndet och har avyttrat fastigheter i Trollhättan, Vänersborg samt Stockholm. Fastigheterna omfattar cirka 12 500 kvm och köpeskillingen uppgår till cirka 60 mkr. Med dessa avyttringar lämnar Corem orterna Trollhättan och Vänersborg. Informationen är sådan som Corem ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om...

Regulatoriska

FÖRVALTNINGSRÄTTEN AVSLÅR COREMS YRKANDE OM AVDRAG FÖR KAPITALFÖRLUST

Förvaltningsrätten har bifallit Skatteverkets yrkande om att ett dotterbolag inom Coremkoncernen inte ska medges skattemässigt avdrag med cirka 223 mkr för taxeringsåret 2008 avseende en kapitalförlust. Upptaxeringen medför ett skattekrav på Coremkoncernen om cirka 68 mkr inklusive ränta. Corem analyserar fortsatt domen i samråd med bolagets rådgivare. Domen kommer sannolikt att...

Regulatoriska

COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR I STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) har förvärvat tomträtten till fastigheten Lillsätra 1 i Sätra av Söderport Fastigheter AB. Tomträtten har en uthyrbar area om cirka 7 000 kvm butik, lager och kontor. Tomträtten förvärvas till ett värde om 38 mkr och tillträds omgående. ”Tomträtten utgör ett bra komplement till vårt övriga bestånd i Stockholm...

Regulatoriska

COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 7 april 2014 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor på den svenska marknaden. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 270 räntepunkter. Obligationslånet har ett rambelopp om 500 miljoner kronor. Corem har i villkoren för obligationslånet förbundit sig att...