Transaktioner för tillväxt

Corems investeringsstrategi är att långsiktigt äga, förvalta och förädla fastigheter, som har en avkastning i enlighet med de finansiella målen.

Vi analyserar kontinuerligt marknaden och söker intressanta förvärvs-, förädlings- och utvecklingsmöjligheter. Syftet är långsiktig värdeökning och god riskspridning samt att bredda kunderbjudandet och öka synergierna inom regionerna. Avyttringsmöjligheter uppstår om avkastningen inte når upp till de fastställda kraven, fastighetstypen avviker från bolagets prioriterade segment eller det geografiska läget inte passar regionstrukturen.

Under 2020 utökades beståndet med sammanlagt tio fastigheter i Region Stockholm och Region Småland, medan fyra mindre fastigheter på icke-prioriterade orter avyttrades.

För att växa och skapa god avkastning i linje med Corems finansiella mål jobbar vi aktivt med att söka upp och genomföra förvärv inom utvalda tillväxtregioner. Vi är intresserade av långsiktiga investeringar, där vi kan uppnå synergier med befintligt bestånd. Enskilda fastigheter kan avyttras om de inte uppfyller bolagets kriterier för att vara ett strategiskt innehav.
/Emma Angser, transaktionsansvarig