Marknad och omvärld

Corems affärsmodell och strategi är väl förankrad i aktuella samhällstrender och utvecklingen på marknaden bevakas löpande.

Trender som påverkar Corem

Allt fler bor i städer: Urbaniseringen ökar behovet lagerytor och logistikfastigheter i stordagsregioner och innebär även att tillgången på arbetskraft är god i dessa områden. Corems bestånd är koncentrerat till Stockholm, Göteborg och Malmö samt logistiknavet Jönköping. De stadsnära lägena gör fastigheterna mycket väl lämpade för verksamhet inom citylogistik och bidrar även till att våra kunder har god möjlighet att hitta rätt personal till sina verksamheter.

E-handeln ökar: När e-handeln växer skärps kraven på effektiva logistikkedjor för att säkerställa snabba leveranser, vilket kräver lager- och logistikytor i stadsnära områden. Den omfattande hanteringen av returer skapar också efterfrågan på fastigheter för så kallad reverse logistics. Corem är ett av Sveriges ledande bolag inom fastigheter för citylogistik med ett flexibelt bestånd i stadsnära lägen nära stora trafikleder. Corems mångåriga fokus på segmentet ger förståelse för kundbehov och drivkrafter.

Hållbarhet: Hållbarhetsfrågorna drivs på alla nivåer i samhället – från FN via de globala målen, EU:s nya taxonomi, Sveriges nationella mål om fossilfrihet 2045 till en aldrig sinande ström av initiativ inom näringslivet. Corem är inget undantag; vi har hållbarhet högt upp på agendan och fokuserar på miljö och minskad resursförbrukning, affärsetik samt nöjda medarbetare och kunder. Corem lanserade under 2020 ett grönt ramverk och gav ut en grön obligation. Arbetet med energieffektiviseringar och certifiering av fastigheter är intensivt.

Vägtransporter fortsatt vanligast: Inrikes transporter i Sverige sker fortfarande till cirka 90 procent med lastbil. Corems fastigheter ligger i hög grad intill stora trafikleder med god tillgänglighet för vägtransporter.

Snabba förändringar i efterfrågan: Konsumentmönster och transportströmmar kan förändras fort i dagens samhälle. till följd av politiska beslut eller konsumenttrender. Det kräver flexibilitet från fastighetsägare. Med lång erfarenhet av branschen, lokal marknadsnärvaro, förvaltning i egen regi och ett flexibelt och välbeläget fastighetsbestånd, kan Corem anpassa verksamhet och fastigheter till nya behov och trender.

Stort intresse från investerare: Intresset för att investera i lager- och logistikfastigheter har ökat de senaste åren. Antalet intressenter vid potentiella förvärv inom segmentet lager och logistik är högt och förvärvspriserna är generellt höga. Corem har en stark position med en god finansiell ställning, låg belåningsgrad, gott anseende på marknaden, lokal marknadskännedom och gedigen erfarenhet av fastighetsförvärv.

Brist på stadsnära mark: I storstäderna är bristen på mark i attraktiva lägen märkbar. Behovet av nya, innovativa sätt att nyttja stadsnära mark ökar. Corems avdelning för fastighetsutveckling arbetar kontinuerligt med innovativa lösningar för nyttjande av fastigheter och byggrätter. Lager i flera våningar är ett exempel på en innovativ lösning som Corem bygger för kunden MTAB.